งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอประวัติส่วนตัว ด้วย Power point 2007

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอประวัติส่วนตัว ด้วย Power point 2007"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอประวัติส่วนตัว ด้วย Power point 2007
นางสาวมนัสนันท์ นันทกร รหัส บธ.5401

2 หัวข้อเรื่อง 1. ประวัติส่วนตัว 2. ประวัติการศึกษา 3. ประวัติการทำงาน

3 ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล น.ส.มนัสนันท์ นันทกร ชื่อเล่น ตุ้ม
ชื่อ-สกุล น.ส.มนัสนันท์ นันทกร ชื่อเล่น ตุ้ม เกิด 11 เมษายน 2526 สถานภาพ โสด หมู่เลือด เอ คติ ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะ บิดา นายนิตย์ นันทกร มารดา นางบุญยืน นันทกร พี่น้อง 1. นางสาวมนัสนันท์ นันทกร 2. นางสาวปัทมา นันทกร 3. นางสาวชนาภา นันทกร

4 ประวัติการศึกษา ระดับ ป.1- ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา
ระดับ ป.1- ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา ระดับ ม.1- ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ระดับ ปวช.1 – ปวช.3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ระดับ ปวส.1 – ปวส.2 วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

5 ประวัติการทำงาน บมจ.ทิฐิวิสุทธิ - เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
บมจ.ทิฐิวิสุทธิ - เจ้าหน้าที่สินเชื่อ กรมทหารพราน เจ้าหน้าที่ครู อบต.นาดี - เจ้าพนักงานพัสดุ


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอประวัติส่วนตัว ด้วย Power point 2007

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google