งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมชุมนุมศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กศน. ตำบลคูหาสรรค์ อ. เมือง จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมชุมนุมศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กศน. ตำบลคูหาสรรค์ อ. เมือง จ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมชุมนุมศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กศน. ตำบลคูหาสรรค์ อ. เมือง จ
กิจกรรมชุมนุมศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กศน. ตำบลคูหาสรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง

2 โครงการใหญ่ การเปลี่ยนแปลงของประเพณีสำคัญในชุมชนคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โครงการย่อย 1. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีทอดผ้าป่าทิพย์ในชุมชนคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 2. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีวันธรรมสวนะในชุมชนคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 3. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีเวียนเทียนในชุมชนคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 4. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีสงกรานต์ในชุมชนคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 5. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีทำบุญเดือนสิบในชุมชนคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

3 โครงการย่อยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของประเพณีทอดผ้าป่าทิพย์ ในชุมชนคูหาสวรรค์อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
คำถามวิจัย 1. ประเพณีทอดผ้าป่าทิพย์ของชุมชนคูหาสวรรค์ มีความเป็นมา อย่างไร เปลี่ยนแปลงมาสู่ยุคต่างๆอย่างไร ด้วยเงื่อนไขใด 2. การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละยุคอย่างไร

4 โครงการย่อยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของประเพณีวันธรรมสวนะ ในชุมชนคูหาสวรรค์อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
คำถามวิจัย 1. ประเพณีวันธรรมสวนะของชุมชนคูหาสวรรค์ มีความเป็นมา อย่างไร เปลี่ยนแปลงมาสู่ยุคต่างๆอย่างไร ด้วยเงื่อนไขใด 2. การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละยุคอย่างไร

5 จากการสอบถาม คุณยายปลื้ม ทองพลาย อายุ 79 ปี เป็นชาวชุมชนเสกัก
คุณยายปลื้ม ทองพลาย อายุ 79 ปี เป็นชาวชุมชนเสกัก คุณตาพริ้ม ชุมแก้ว อายุ 82 ปี เป็นชาวชุมชนพัฒนา คุณยายผัน ขุนเมือง อายุ 79 ปี เป็นชาวชุมชนคูหาสวรรค์ คุณยายภา ขวัญทอง อายุ 75 ปี เป็นชาวชุมชนคูหาสวรรค์

6 คุณยายผัน ขุนเมือง อายุ 79 ปี เป็นชาวชุมชนคูหาสวรรค์
คุณยายผัน ขุนเมือง อายุ 79 ปี เป็นชาวชุมชนคูหาสวรรค์

7 คุณยายภา ขวัญทอง อายุ 75 ปี เป็นชาวชุมชนคูหาสวรรค์
คุณยายภา ขวัญทอง อายุ 75 ปี เป็นชาวชุมชนคูหาสวรรค์

8 คุณยายปลื้ม ทองพลาย อายุ 79 ปี เป็นชาวชุมชนเสกัก
คุณยายปลื้ม ทองพลาย อายุ 79 ปี เป็นชาวชุมชนเสกัก

9 คุณตาพริ้ม ชุมแก้ว อายุ 82 ปี เป็นชาวชุมชนพัฒนา
คุณตาพริ้ม ชุมแก้ว อายุ 82 ปี เป็นชาวชุมชนพัฒนา

10 ข้อเสนอแนะผู้ประสานงานภาค
ข้อเสนอแนะทั่วไป 1. โครงการนี้น่าจะเข้าใจแล้วว่างานที่ทำต้องแยกออกเป็น 5 โครงการย่อย การนำเสนอผลงานต้องนำเสนอแต่ละโครงการ ตั้งแต่บทนำจนถึงบทสรุป แต่ วันนี้ยังนำเสนอในภาพรวมๆ ยังไม่แยกให้เห็นเรื่องราวของแต่ละโครงการ ชัดเจน 2. การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าผู้เสนอพอเข้าใจเรื่องราวที่ตนศึกษา พอสมควร แต่อาจจะยังศึกษาข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนจึงยังมีรายละเอียดของตัว ประเพณีและความสัมพันธ์ของคนไม่ชัดเจนนัก

11 บทนำ ข้อเสนอแนะในการนำเสนอผลการศึกษา (ตัวอย่างโครงการย่อยที่ 3
โครงการย่อยอื่นก็ดำเนินการลักษณะเดียวกัน) ตอนที่ 1 บทนำ ความสำคัญของปัญหาการวิจัย คำถามการวิจัย วิธีศึกษาข้อมูล

12 ประเพณีวันธรรมสวนะและความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
ตอนที่ 2 ประเพณีวันธรรมสวนะและความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ยุคที่ 1 (ตั้งชื่อยุคตามที่ศึกษาได้) 1. เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง 2. ลักษณะประเพณีวันธรรมสวนะ 3. ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 3.1 พระสงฆ์ในวันธรรมสวนะ 3.2 ผู้สูงอายุในวันธรรมสวนะ 3.3 ผู้ใหญ่ในวันธรรมสวนะ 3.4 เด็กๆในวันธรรมสวนะ

13 ยุคที่ 2(ตั้งชื่อยุคตามที่ศึกษาได้)
1. เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง 2. ลักษณะประเพณีวันธรรมสวนะที่เปลี่ยนไป 3. ความสัมพันธ์ของคนในวันธรรมสวนะที่เปลี่ยนไป 3.1 พระสงฆ์ในวันธรรมสวนะ 3.2 ผู้สูงอายุในวันธรรมสวนะ 3.3 ผู้ใหญ่ในวันธรรมสวนะ 3.4 เด็กๆในวันธรรมสวนะ หมายเหตุ เนื้อหาจะแบ่งเป็นกี่ยุคขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ศึกษาได้

14 บทที่ 3 สรุป


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมชุมนุมศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กศน. ตำบลคูหาสรรค์ อ. เมือง จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google