งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Charles Darwin เป็นนัก ธรรมชาติวิทยาได้เดินทางไปสํารวจ และทําแผนที่ของฝั่งของทะเลทวีป อเมริกาใต้ Darwin ได้ประสบการณ์ จากการศึกษาพืชและสัตว์ที่มีอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Charles Darwin เป็นนัก ธรรมชาติวิทยาได้เดินทางไปสํารวจ และทําแผนที่ของฝั่งของทะเลทวีป อเมริกาใต้ Darwin ได้ประสบการณ์ จากการศึกษาพืชและสัตว์ที่มีอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8 Charles Darwin เป็นนัก ธรรมชาติวิทยาได้เดินทางไปสํารวจ และทําแผนที่ของฝั่งของทะเลทวีป อเมริกาใต้ Darwin ได้ประสบการณ์ จากการศึกษาพืชและสัตว์ที่มีอยู่ เฉพาะที่หมู่เกาะ Galapagos

9

10 1. สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันย่อมแตกต่างกันบ้าง เล็กน้อยเรียกว่า variation 2. สิ่งมีชีวิตมีลูกหลานจํานวนมากตามลําดับ เรขาคณิต แต่สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดก็มี จํานวนเกือบ คงที่ เพราะมีจํานวนหนึ่งตายไป 3. สิ่งมีชีวิตจําเป็นต้องมีการต่อสู้เพื่อความอยู่ รอด (struggle of existence) โดยลักษณะที่แปรผัน บางลักษณะที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม ย่อมดํารงชีวิต อยู่ได้ และสืบพันธุ์ถ่ายทอด ไปยังลูกหลาน 4. สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้นที่อยู่รอด (survival the fittest) และดํารงเผ่าพันธุ์ของตนไว้ และทําให้เกิดการคัดเลือกตามธรรมชาติเกิดความ แตกต่างไปจากสปีชีส์เดิมมากขึ้นจนเกิดสปีชีส์ใหม่ สิ่งมีชีวิตที่จะอยู่รอด ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่ แข็งแรงที่สุด แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมมากที่สุด

11

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt Charles Darwin เป็นนัก ธรรมชาติวิทยาได้เดินทางไปสํารวจ และทําแผนที่ของฝั่งของทะเลทวีป อเมริกาใต้ Darwin ได้ประสบการณ์ จากการศึกษาพืชและสัตว์ที่มีอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google