งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ดร. กุลยา ตันติผลาชีวะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ดร. กุลยา ตันติผลาชีวะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.ดร. กุลยา ตันติผลาชีวะ
แนวคิดจิตปัญญา รศ.ดร. กุลยา ตันติผลาชีวะ

2 สมองกับการเชื่อมสานจิตปัญญา
Cortex Limbic System Neurotract Pass way station

3 Limbic System Frontal Lobe Cortex Limbic System

4 คิด เพิ่ม พบ ค้น ทำ

5 A A B C D P

6 Active Learning การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติการคิด
ให้ลงมือทำ ให้ทำแบบคิด

7 Behaving well มีการแสดงออก
ให้แสดงเดี่ยว ให้แสดงกลุ่ม

8 Cooperative Learning เรียนรู้แบบร่วมมือ
ให้เรียนกับเพื่อน ให้รู้กับเพื่อน

9 Discovery Learning เรียนรู้แบบค้นพบ
ได้ค้น ได้พบ

10 Progress ก้าวหน้า รู้เพิ่ม พัฒนา

11 หลักการ 1. ให้ลงมือทำ 6. ให้รู้กับเพื่อน 2. ให้ทำแบบคิด 7. ได้ค้น
3. ให้แสดงเดี่ยว 8. ได้พบ 4. ให้แสดงกลุ่ม 9. รู้เพิ่ม 5. ให้เรียนกับเพื่อน 10. พัฒนา

12 Experience ประสบการณ์
Theme กลุ่มสาระ Topic เรื่อง Concept มโนทัศน์ Objective จุดประสงค์ Evaluation ประเมินผล Experience ประสบการณ์

13 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวฉัน บุคคลรอบตัว ธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่างๆ รอบตัว

14 ตัวฉัน สิ่งต่างๆ รอบตัว ธรรมชาติรอบตัว บุคคลรอบตัว

15 ครอบครัว ร่างกายฉัน บ้านฉัน ชื่อฉัน หน้าฉัน

16 DAC Development Domain การส่งเสริมพัฒนาการ
Affective Domain การส่งเสริมจิตนิยม Cognitive Domain การส่งเสริมพุทธิปัญญา

17 D A C ร่างกาย อารมณ์ สังคม ปัญญาการคิดแก้ปัญหา รักรู้ รักเรียน
รักสังคม รักสิ่งแวดล้อม ทักษะพื้นฐาน ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ส่งเสริมลักษณะนิสัย A C

18 กิจกรรมการเรียนรู้ A C D P B

19 การประเมินภาพ Assessment
ขณะสอน ผลจากการสอน บันทึกหลังการสอน การพัฒนาของผู้เรียน

20 Professional Academic Professional Advocacy
การสอนแบบจิตปัญญา Professional Academic Professional Ethics Professional Competencies ครู Professional Advocacy


ดาวน์โหลด ppt รศ.ดร. กุลยา ตันติผลาชีวะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google