งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดทางปรัชญาพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดทางปรัชญาพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดทางปรัชญาพื้นฐาน
ปรัชญาจิตนิยม (Idealism) ปรัชญาวัตถุนิยม (Realism) ปรัชญากลุ่มปฏิบัตินิยม(Pragmatism)

2 ปรัชญาพื้นฐาน ปรัชญาจิตนิยม Idealism ปรัชญาสัจนิยม/ วัตถุนิยม Realism
ปรัชญาปฏิบัตินิยม Pragmatism

3 ปรัชญาจิตนิยม Idealism ทัศนะเรื่อง “ความจริง” เชื่อว่า ความคิด คือ ความจริงอันแท้จริง 2. ทัศนะเรื่อง “ความรู้” เชื่อว่า ความรู้ที่แท้จริงเกิดจากเหตุผลมากกว่า เกิดจากประสบการณ์ 3. ทัศนะเรื่อง “คุณค่า” เชื่อว่า สิ่งที่มีค่าที่สุดของมนุษย์ คือ จิตวิญญาณ

4 แนวคิดทางการศึกษาของลัทธิจิตนิยม (Idealism)
จิตนิยมกับการศึกษา แนวคิดทางการศึกษาของลัทธิจิตนิยม (Idealism) ความมุ่งหมายของการศึกษา คือ การพัฒนาจิตหรือปัญญา ควบคู่ไปกับคุณธรรม หลักสูตรและเนื้อหา * เน้นวิชาที่ฝึกจิต ได้แก่ คณิตศาสตร์ วรรณคดี ปรัชญา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และงานเขียนในอดีต * เน้นวิทยาศาสตร์ รองลงมาคือ พลศึกษา วิธีการเรียนการสอน เน้นวิธีคิด วิธีพิจารณาหาเหตุผล โดยใช้วิภาษาวิธี (dialectic) การอภิปราย บรรยาย และโครงการสร้างสรรค์ ครู ทำหน้าที่ประสานความรู้กับผู้เรียน แนะนำอย่างเฉลียวฉลาด ควบคุมตักเตือนอย่างเพื่อน (ครูเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม)

5 ปรัชญาสัจนิยม/วัตถุนิยม
Realism ทัศนะเรื่อง “ความจริง” ความจริง ความเป็นจริง คือ วัตถุหรือสสารที่มีอยู่ภายนอกจิต และเป็นอิสระจากการรับรู้ของจิต 2. ทัศนะเรื่อง “ความรู้” ความรู้ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั้นไม่มี ทัศนะเรื่อง “คุณค่า” สิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับมนุษย์ คือ ความสุขสบายทางกาย

6 แนวคิดทางการศึกษาของลัทธิสัจนิยม (Realism)
ความมุ่งหมายของการศึกษา “ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่มีความสุข” หลักสูตรและเนื้อหาวิชา เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและ ประวัติศาสตร์ วิธีการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนรู้จักคุ้นเคยกับความเป็นจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งทางตรง และทางอ้อม การวัดและการประเมินผล “ใช้ความเป็นปรนัย” ครู (ต้องมีความรู้ดีและเสนอความรู้อย่างมีระบบ)

7

8

9

10

11

12 จบการบรรยาย สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดทางปรัชญาพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google