งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเสี่ยง. 1. จากข่าวหนังสือพิมพ์และ TV พนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง ยักยอกเงินธนาคาร โดยแก้ไขตัวเลขในระบบงาน มูลค่า ความเสียหายประมาณ 500 ล้านบาท ทำให้ผู้บริหารต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเสี่ยง. 1. จากข่าวหนังสือพิมพ์และ TV พนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง ยักยอกเงินธนาคาร โดยแก้ไขตัวเลขในระบบงาน มูลค่า ความเสียหายประมาณ 500 ล้านบาท ทำให้ผู้บริหารต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเสี่ยง

2 1. จากข่าวหนังสือพิมพ์และ TV พนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง ยักยอกเงินธนาคาร โดยแก้ไขตัวเลขในระบบงาน มูลค่า ความเสียหายประมาณ 500 ล้านบาท ทำให้ผู้บริหารต้อง แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยชี้แจงว่า “ ความเสียหายที่ เกิดขึ้นลูกค้าธนาคารไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด และได้ ติดตามเงินที่ถูกยัยอกมาได้เกือบครบจำนวนแล้ว ขอให้ ลูกค้าและประชาชนไว้วางใจได้ว่าเราจะบริหารจัดการเป็น อย่างดี ” 1.1 ความเสียหายมูลค่าเกือบ 500 ล้านบาท มาจากความ เสี่ยงประเภทใด 1. Credit Risk2. Market Risk 3.Operation Risk4. Liquidity Risk 1.2 ผู้บริหารธนาคารแถลงข่าว เป็นการลดผลกระทบของ ความเสี่ยงประเภทใด 1. Credit Risk2. Compliance Risk 3.Operation Risk4. Liquidity Risk 1.3 ธนาคารแห่งนี้ควรปรับปรุงการบริหารจัดการในเรื่องใด 1. สภาพคล่อง 2. การตลาด 3. การบริหารการเงิน 4. การควบคุมภายใน

3 2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง 1. Risk Management Committee2. การจัดการความเสี่ยง 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง 4. Undesirable Impact

4 4. การชุมนุมประท้วงในหลายครั้งที่ผ่านมาจากกลุ่มเสี้อสีต่างๆ ทั้งสีแดงและสีเหลือง ที่ทำเนียบรัฐบาล บางครั้งก็ลุกลาม มาถึงธนาคารทำให้อาจเกิดอันตรายกับพนักงานและ ทรัพย์สินได้ ธนาคารได้ดำเนินการตามแผน BCP (Business Continuity Plan) ให้พนักงานที่ปฎิบัติงานธุรกรรมสำคัญ ไปปฎิบัติงานที่ห้องปฎิบัติการฉุกเฉินชั้น 7 อาคารประชาชื่น (Back-up Site) จากการที่ ธนาคารย้ายพนักงานจากที่เดิม ไปปฏิบัติงานที่ใหม่เป็นการจัดการความเสี่ยงประเภทใด 1. Terminate, Avoid2. Share, Transfer 3. Reduce, Treat4. Take, Accept

5 5. ขณะนี้หลาย สนจ. ได้เร่งอบรมพนักงานในสังกัด ทั้งในด้าน การเงิน และสินเชื่อ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการ ปฎิบัติงานได้ จนบางครั้งทำให้หัวหน้างานบางคนบ่นว่า จะ อบรมอะไรกันนักหนาที่สาขายิ่งขาดคนทำงานอยู่ การที่ สนจ. จัดอบรมเป็นการจัดการความเสี่ยงประเภทใด 1. การยอมรับความเสี่ยง (Take, Accept) 2. การลดความเสี่ยง (Reduce, Treat) 3. การแบ่งปันหรือโอนความเสี่ยง (Share, Transfer) 4. การเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate, Avoid)


ดาวน์โหลด ppt ความเสี่ยง. 1. จากข่าวหนังสือพิมพ์และ TV พนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง ยักยอกเงินธนาคาร โดยแก้ไขตัวเลขในระบบงาน มูลค่า ความเสียหายประมาณ 500 ล้านบาท ทำให้ผู้บริหารต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google