งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ENL 3701 ภาษาศาสตร์และการอ่าน 1 Linguistics and Reading English 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ENL 3701 ภาษาศาสตร์และการอ่าน 1 Linguistics and Reading English 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ENL 3701 ภาษาศาสตร์และการอ่าน 1 Linguistics and Reading English 1
หัวข้อการบรรยาย ภาคเรียนที่ 1/2556

2 หัวข้อการบรรยายในสัปดาห์ 1/56
1. ปฐมนิเทศการเรียน การสอนในสัปดาห์แรก 2. จุดประสงค์ของการเรียนในหน่วยที่ 1 3. เค้าโครงเรื่องและเนื้อหาในหน่วยที่ 1 4. กิจกรรมการเรียน การสอนในสัปดาห์แรก 5. การแบ่งกลุ่มอภิปรายและประเด็นปัญหาในการอภิปราย 6. การฝึกทักษะในการตอบคำถามแบบอัตนัย-ปรนัย

3 ปฐมนิเทศการเรียนการสอนในสัปดาห์แรก
1. นักศึกษาสำรวจเอกสารกำหนดการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้ เพื่อทราบวัน-เวลาการเข้าฟังการบรรยายในชั้นเรียน ตึกเรียน และหัวข้อที่จะต้องเตรียมก่อนมาฟังการบรรยายในแต่ละสัปดาห์ 2. นักศึกษาสำรวจตำราที่จะใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชานี้ 3. นักศึกษาทราบกำหนดการงดบรรยายในระหว่างการสอบซ่อม (ทั่วไป)และกำหนดการสอบไล่ปลายภาคเรียนสำหรับวิชานี้ 4. นักศึกษารู้วิธีวางแผนการเรียน การบริหารเวลาในการอ่านตำรา ทบทวนเนื้อหา และทำแบบฝึกหัด แต่ละหน่วยการเรียน นอกเวลาเรียน

4 เค้าโครงเรื่องการบรรยาย/อภิปราย
ภาษาศาสตร์คืออะไร 1. ความหมายของภาษา 2. ความหมายของภาษาศาสตร์ 3. ประวัติความเป็นมาของวิชาภาษาศาสตร์ 4. การแบ่งขอบข่ายของวิชาภาษาศาสตร์

5 จุดประสงค์ (Objectives)ของการเรียน
1. อธิบายความหมายของคำว่า “ภาษา” ได้ถูกต้อง 2. อธิบายความหมายของคำว่า “ภาษาศาสตร์” ได้ถูกต้อง 3. ลำดับประวัติความเป็นมาของวิชาภาษาศาสตร์โดยสังเขปได้ชัดเจน 4. จำแนกการแบ่งขอบข่ายของวิชาภาษาศาสตร์ได้ครบถ้วน

6 กิจกรรมการเรียน การสอนในสัปดาห์แรก
1. การบรรยาย การกำหนดประเด็นเนื้อหา การอภิปราย และการตอบคำถาม 2. สัปดาห์แรกจะครอบคลุมเนื้อหา ๒ เรื่อง คือ 2.1 ความหมายของภาษา 2.2 ความหมายของภาษาศาสตร์ 3. การเตรียมเนื้อหาและการอ่านเพื่อการเรียนในสัปดาห์ที่สอง 3.1 ประวัติความเป็นมาของวิชาภาษาศาสตร์ 3.2 การแบ่งขอบข่ายของวิชาภาษาศาสตร์

7 เนื้อหา “ความหมายของภาษา”
เอกสารตำรา ENL 3701 หน้า 4 – 8 คำถามที่ให้ช่วยกันตอบ 1.1 “ ภาษา” ตามความเห็นของนักภาษาศาสตร์มีลักษณะอย่างไร การแบ่งกลุ่มศึกษาเนื้อหา และประเด็นปัญหา และการอภิปราย 1. ภาษาเป็นเรื่องของมนุษย์ (Language is human) ประเด็นปัญหา 1.1 เพราะเหตุใดภาษาจึงเป็นเรื่องของมนุษย์เท่านั้น สัตว์ก็มีภาษาเหมือนกัน แต่ทำไมนักภาษาศาสตร์จึงไม่นับรวมอยู่ด้วย

8 ภาษาที่แท้จริงคือภาษาพูด (Language is primarily oral)
1.2 ภาษามีหลายชนิด เช่น ภาษาพูด (Spoken ,Oral language)ภาษาเขียน (Written language) วจนภาษา (Verbal language) ภาษากายหรือภาษาท่าทาง (อวัจนภาษา Non-verbal language) ทำไมนักภาษาศาสตร์จึงให้ความสำคัญ หรือเน้นเฉพาะภาษาพูด

9 ภาษาถ่ายทอดวัฒนธรรม Language is culturally transmitted
2.1 ภาษากับวัฒนธรรมเหมือนกันหรืแตกต่างกัน 2.2 ภาษาถ่ายทอดวัฒนธรรมได้อย่างไร

10 ภาษาเป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นและมีระบบ Language is arbitrary and systematic
3.1 ภาษาเกิดขึ้นได้อย่างไร คำว่ามีระบบหมายถึงอย่างไร

11 ภาษาคือนิสัย (Languge is habit)
4.1 ที่ว่า “ภาษาคือนิสัย” มีความหมายว่าอย่างไร 4.2 มนุษย์เรียนรู้ภาษาได้ตั้งแต่เมื่อไร

12 ภาษาเป็นเรื่องเฉพาะตัว (Language is personal)
5.1 ภาษาเป็นเรื่องเฉพาะตัว มีลักษณะอย่างไร 5.2 ภาษาที่เป็นเรื่องเปิดเผยสู่สาธารณะ เป็นอย่างไร

13 ภาษาของแต่ละกลุ่มไม่มีดีหรือเลว ไม่มีถูกหรือผิด
Language of a given group is neither “good” or “bad” nor “right” or “wrong.” 6.1 ทำไมจึงกำหนดว่าภาษาของคนในแต่ละกลุ่ม ไม่มี ดี หรือ เลว ถูก หรือ ผิด

14 ภาษาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ (Language is always changed slowly)
7.1 การเปลี่ยนแปลงของภาษาในแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชนจะเป็นไปในลักษณะใด ยกตัวอย่างคำพูดที่เราเคยได้ยินเมื่อ 5 – 10 ปีก่อน ขณะนี้ยังมีอยู่หรือหายไปแล้ว

15 2.ความหมายของ “ภาษาศาสตร์”
ภาษาศาสตร์มีความหมายเป็น ๒ นัย 1. การศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของภาษาใดภาษาหนึ่งและภาษาโดยทั่วไป 2. การศึกษาธรรมชาติของการสื่อสารด้วยภาษา แนวทางการอภิปราย 1.1 ธรรมชาติและโครงสร้างของแต่ละภาษาเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม ฯลฯ 1.2 ภาษาโดยทั่วไป (ภาษาสากล Language universal)

16 ธรรมชาติและโครงสร้างของภาษา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม ภาษาสากล เสียง ไวยากรณ์ ความหมาย ตัวหนังสือ Tonal Language -การเรียงคำพูด -ไม่มีการผันคำกริยาตามกาล -มีคำบอกจำนวน -มีตัวหนังสือ -Non-tonal -Word stress -Intonation -Verb form changed from time aspects -Lineal forms -S V O - V O, S -Content -Functional -no script + S V O - V O

17 ตัวอย่างการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม สบายดีไหม How are you? Ban co khoe khong ฉันไม่สบาย I am sick Toi bi om ของฉันหาย I lost something Bi mat do ลาก่อน Goodbye Tam biet แล้วพบกันใหม่ See you again. Hen gap lai

18 3.การศึกษาวิชา “ภาษาศาสตร์”
3.การศึกษาวิชา “ภาษาศาสตร์” วิชาภาษาศาสตร์ (Linguistics) นักภาษาศาสตร์ (Linguists) คำถามที่ให้ช่วยกันตอบ 1. ภาษาศาสตร์เป็นวิชาว่าด้วยอะไร 2. นักภาษาศาสตร์มีวิธีการศึกษาภาษาอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt ENL 3701 ภาษาศาสตร์และการอ่าน 1 Linguistics and Reading English 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google