งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สสจ.+ คป สอ. เมือง คปสอ. บาง บ่อ รพ. สมุทรปรากา ร คป. สอ. พระ ประแดง รอบรองชนะเลิศ 27 กันยายน 2555 เริ่มเวลา 15.00 น. คู่ที่ 1 คู่ที่ 2 สถานที่ ชั้น 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สสจ.+ คป สอ. เมือง คปสอ. บาง บ่อ รพ. สมุทรปรากา ร คป. สอ. พระ ประแดง รอบรองชนะเลิศ 27 กันยายน 2555 เริ่มเวลา 15.00 น. คู่ที่ 1 คู่ที่ 2 สถานที่ ชั้น 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สสจ.+ คป สอ. เมือง คปสอ. บาง บ่อ รพ. สมุทรปรากา ร คป. สอ. พระ ประแดง รอบรองชนะเลิศ 27 กันยายน 2555 เริ่มเวลา 15.00 น. คู่ที่ 1 คู่ที่ 2 สถานที่ ชั้น 5 อาคารกรมหลวงราชนครินทร์ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สสจ.+ คป สอ. เมือง รพ. สมุทรปรากา ร

2 คปสอ. พระ ประแดง คปสอ. บาง พลี รพ. สมุทรปรากา ร สสจ.+ สสอ. เมือง รอบรองชนะเลิศ 27 กันยายน 2555 เริ่มเวลา 15.00 น. คู่ที่ 3 คู่ที่ 4 สถานที่ ชั้น 5 อาคารกรมหลวงราชนครินทร์ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ วอลเล่ย์บอลชาย คปสอ. พระ ประแดง รพ. สมุทรปรากา ร

3 รพ. พระ สมุทร + คป. สอ. พระ สมุทร 2 ตุลาคม 2555 (16.00 น.) 4 ตุลาคม 2555 (16.00 น.) รพ. บางบ่อ + คป. สอ. บาง บ่อ + คป. สอ. บาง เสาธง รพ. สมุทรปรากา ร รพ. บางพลี + คป. สอ. บาง พลี บาสเกตบอล ชาย - หญิง พระสมุทรเจดีย์ เจ้าภาพ สถานที่ รร. ป้อมนาคราชฯ รพ. สป. เจ้าภาพ สถานที่ รร. สตรีฯ

4 รพ. พระ สมุทร + คป. สอ. พระ สมุทร 11 ตุลาคม 2555 (16.00 น.) รพ. สมุทรปรากา ร รพ. บางจาก + คป. สอ. พระ ประแดง สสจ.+ คป. สอ. เมือง พระประแดง เจ้าภาพ สถานที่ รร. ราชประชาสมาสัย ( มัธยม ) รพ. สป. เจ้าภาพ สถานที่ รร. สตรีฯ บาสเกตบอล ชาย - หญิง

5 รพ. บางจาก + คป. สอ. พระ ประแดง 18 ตุลาคม 2555 (16.00 น.) รพ. บางพลี + คป. สอ. บาง พลี รพ. บางบ่อ + คป. สอ. บาง บ่อ + คป. สอ. บาง เสาธง สสจ.+ คป. สอ. เมือง บางบ่อ เจ้าภาพ สถานที่ รร. หลวงพ่อปานฯ สสจ. เจ้าภาพ สถานที่ รร. ยุวประสาทฯ บาสเกตบอล ชาย - หญิง

6 25 ตุลาคม 2555 บาสเกตบอล ชาย - หญิง รอบรองชนะเลิศ วันที่ 25 ตุลาคม 2555 เริ่มเวลา 15.00 น. สสจ. เป็นเจ้าภาพ สถานที่ รพ. ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

7 รพ. บางพลี + คป. สอ. บาง พลี สสจ.+ คป. สอ. เมือง รพ. บางจาก + คป. สอ. พระ ประแดง 2 ตุลาคม 2555 เวลา 16.00 น. รพ. พระ สมุทร + คป. สอ. พระ สมุทร 2 ตุลาคม 2555 เวลา 16.00 น. พระสมุทรเจดีย์ เป็นเจ้าภาพ สถานที่ รร. ป้อมนาคราชฯ พระประแดง เจ้าภาพ สถานที่ รร. ราชประชาสมาสัย ( มัธยม )

8 รพ. สมุทรปรากา ร รพ. บางบ่อ + คป. สอ. บาง บ่อ + คป. สอ. บาง เสาธง 9 ตุลาคม 2555 (16.00 น.) สสจ.+ คป. สอ. เมือง รพ. บางจาก + คป. สอ. พระ ประแดง สสจ. เจ้าภาพ สถานที่........ พระประแดง เจ้าภาพ สถานที่ รร. ราชประชาสมาสัย ( มัธยม )

9 รพ. พระ สมุทร + คป. สอ. พระ สมุทร 16 ตุลาคม 2555 (16.00 น.) รพ. บางพลี + คป. สอ. บาง พลี รพ. สมุทรปรากา ร รพ. บางบ่อ + คป. สอ. บาง บ่อ + คป. สอ. บาง เสาธง พระสมุทรเจดีย์ เจ้าภาพ สถานที่ รร. ป้อมนาคราชฯ บางบ่อ เจ้าภาพ สถานที่ รร. บางบ่อวิทยาคม

10 30 ตุลาคม 2555 (15.00 น.) 30 ตุลาคม 2555 (16.00 น.) สถานที่.................. รอบรองชนะเลิศ สสจ. เจ้าภาพ


ดาวน์โหลด ppt สสจ.+ คป สอ. เมือง คปสอ. บาง บ่อ รพ. สมุทรปรากา ร คป. สอ. พระ ประแดง รอบรองชนะเลิศ 27 กันยายน 2555 เริ่มเวลา 15.00 น. คู่ที่ 1 คู่ที่ 2 สถานที่ ชั้น 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google