งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีกลไกในการบริหารจัดการ สำนักอำนวยการ สป. องค์ความรู้การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์และแนะนำองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีกลไกในการบริหารจัดการ สำนักอำนวยการ สป. องค์ความรู้การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์และแนะนำองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีกลไกในการบริหารจัดการ สำนักอำนวยการ สป. องค์ความรู้การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์และแนะนำองค์กร โดย KM TEAM กลุ่มยุทธศาสตร์ที่ 1

2 คำถามเพื่อนำไปสู่ การเรียนรู้ 2. องค์ความรู้เรื่องการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์และ แนะนำองค์กรคืออะไร ? 1. องค์ความรู้เรื่องการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์และ แนะนำองค์กรมี ความสำคัญอย่างไร ? 4. องค์ความรู้ที่ สำคัญในเรื่องนี้มี องค์ความรู้ย่อยที่ จำเป็นอะไรบ้าง ? 5. เราจะเข้าถึงองค์ ความรู้เรื่องนี้ได้ อย่างไร ? 3. เราจะหาองค์ความรู้ เรื่องนี้ได้จากที่ไหน ?

3 ขอบเขตของการ อภิปราย 2. การสร้างและ แสวงหาความรู้ 1. การบ่งชี้ความรู้ 3. การจัดการความรู้ให้ เป็นระบบ 4. การประมวลผลและ กลั่นกรองความรู้ 5. การเข้าถึงความรู้ 6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7. การเรียนรู้ 8. การยกย่องชมเชย กลุ่มเป้าหมาย

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ใช้ เทคโนโลยีเป็นกลไกใน การบริหารจัดการ เป้าประสงค์ : มีเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่มี ศักยภาพในการบริหารจัดการ ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำสื่อเผยแพร่ ภาพลักษณ์ที่ดีของ สป. วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่มี ประสิทธิภาพในการให้บริการและ ประสานงานตามหลักธรรมาภิบาล

5 ส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสำคัญของ องค์ความรู้ สามารถสร้างความเข้าใจให้แก่ บุคคลภายในและภายนอกทราบถึง นโยบายและภารกิจขององค์กรได้ดี ยิ่งขึ้น ส่งเสริมศักยภาพในการบริหาร จัดการขององค์กร

6 องค์ความรู้เรื่องการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์ และแนะนำองค์กรได้จากที่ไหน ?

7 ทำเนียบวิทยากร วิทยากร ภายใน วิทยากร ภายนอก

8 องค์ความรู้เรื่องการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์ และแนะนำองค์กรคืออะไร ? สื่อประชาสัมพันธ์ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

9 องค์ความรู้ที่สำคัญในเรื่องการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์และแนะนำ องค์กรมีองค์ความรู้ย่อยที่จำเป็นอะไรบ้าง ?  นโยบาย โครงสร้าง หน้าที่ขององค์กร นโยบายและหน้าที่ ของ 5 องค์กรหลักของ กระทรวงศึกษาธิการ  เทคนิคการทำสื่อประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ การผลิตสื่อรายการวิทยุกระจายเสียง การผลิตสื่อวีดีทัศน์ การจัดทำข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์  เทคนิคการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ เทคนิคและวิธีการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนบทรายการโทรทัศน์ การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง

10 การผลิตสื่อรายการโทรทัศน์

11 การผลิตสื่อรายการ วิทยุกระจายเสียง

12 การเขียนข่าวเพื่อการ ประชาสัมพันธ์

13 เราจะเข้าถึงองค์ความรู้เรื่องนี้ได้อย่างไร ?  Website ฐานข้อมูล KM ของสำนักอำนวยการ ที่ www.gotoknow.com www.gotoknow.com  เอกสาร คู่มือ  E-mail E – Newsletter เผยแพร่ทุกวันที่ 15 ของเดือน  การฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ หลักสูตร “ การจัดรายการวิทยุ ” โครงการอบรมโปรแกรม Streaming Media

14 โครงการพัฒนาศักยภาพนัก ประชาสัมพันธ์

15 โครงการอบรม Streaming Media

16 Q & A Or Opinion Q & A Or Opinion


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีกลไกในการบริหารจัดการ สำนักอำนวยการ สป. องค์ความรู้การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์และแนะนำองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google