งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Digital System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Digital System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Digital System
รหัส (Codes)

2 วัตถุประสงค์ เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับ
Introduction to Digital System วัตถุประสงค์ เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสอง ฐานแปด ฐานสิบหก 2. รหัส BCD และ 8421 BCD 3. รหัสตัวอักขระ (ASCII, EBCDIC) 4. รหัสภาษาไทย ระยะเวลา 50 นาที

3 2 2 2 Octal ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสองและแปด ตารางแสดงความ
1 1 1 1 2 ตารางแสดงความ สัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสอง และ เลขฐานแปด 1 1 3 1 4 1 1 5 1 1 6 1 1 1 7

4 การเปลี่ยนฐานเลขระหว่างเลขฐานสองกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสองและแปด การเปลี่ยนฐานเลขระหว่างเลขฐานสองกับ ฐานแปดทำได้โดย แทนค่าตัวเลขตามตาราง แสดงความสัมพันธ์ของเลขฐานทั้งสอง

5 ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (52.43) เป็นเลขฐานสอง
ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสองและแปด ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (52.43) เป็นเลขฐานสอง 8

6 ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (52.43) เป็นเลขฐานสอง
ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสองและแปด ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (52.43) เป็นเลขฐานสอง 8 5 = 101

7 ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (52.43) เป็นเลขฐานสอง
ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสองและแปด ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (52.43) เป็นเลขฐานสอง 8 5 = 101 2 = 010

8 ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (52.43) เป็นเลขฐานสอง
ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสองและแปด ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (52.43) เป็นเลขฐานสอง 8 5 = 101 2 = 010 4 = 100

9 ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (52.43) เป็นเลขฐานสอง
ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสองและแปด ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (52.43) เป็นเลขฐานสอง 8 5 = 101 2 = 010 4 = 100 3 = 011 ( ) 2

10 ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (1101.101) เป็นฐานแปด
ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสองและแปด ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข ( ) เป็นฐานแปด 2

11 ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (1101.101) เป็นฐานแปด 1 1 0 1 . 1 0 1
ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสองและแปด ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข ( ) เป็นฐานแปด 2

12 ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (1101.101) เป็นฐานแปด 1 1 0 1 . 1 0 1
ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสองและแปด ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข ( ) เป็นฐานแปด 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1

13 ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (1101.101) เป็นฐานแปด 1 1 0 1 . 1 0 1
ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสองและแปด ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข ( ) เป็นฐานแปด 2 1 5 5 (15.5) 8

14 2 2 2 2 Hex. ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสองและสิบหก ตารางแสดงความ
3 2 1 1 1 1 2 ตารางแสดงความ สัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสอง และ เลขฐานสิบหก 1 1 3 1 4 1 1 5 1 1 6 1 1 1 7

15 2 2 2 2 Hex. ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสองและสิบหก ตารางแสดงความ
3 2 1 1 8 1 1 9 1 1 A ตารางแสดงความ สัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสอง และ เลขฐานสิบหก 1 1 1 B 1 1 C 1 1 1 D 1 1 1 E 1 1 1 1 F

16 การเปลี่ยนฐานเลขระหว่างเลขฐานสองกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสองและสิบหก การเปลี่ยนฐานเลขระหว่างเลขฐานสองกับ ฐานสิบหก จะใช้หลักการเดียวกันกับการเปลี่ยน ฐานเลขระหว่างเลขฐานแปด และเลขฐานสอง

17 คือ สัญญลักษณ์ที่ใช้แทนข้อมูล ข้อความ
รหัส (Codes) คือ สัญญลักษณ์ที่ใช้แทนข้อมูล ข้อความ คำสั่งต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ หรือ อาจกล่าวอีก นัยหนึ่งได้ว่า คือ ข้อมูลที่ถูกแปลงจากข้อมูลใน รูปแบบหนึ่งมาอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่ง

18 BCD : Binary Coded Decimal เป็นรหัส
เลขฐานสองขนาด 4 Bit ใช้แทนเลขฐานสิบ ตั้งแต่ 0 - 9

19 W = น้ำหนักประจำตำแหน่ง B = เลขฐานสอง
รหัส BCD N = W B + W B + W B + W B 3 3 2 2 1 1 N = เลขฐานสิบใด ๆ W = น้ำหนักประจำตำแหน่ง B = เลขฐานสอง

20 N = W B + W B + W B + W B รหัส BCD ผลรวมของ W + W + W + W
3 3 2 2 1 1 N = เลขฐานสิบใด ๆ W = น้ำหนักประจำ ตำแหน่ง B = เลขฐานสอง ผลรวมของ W + W + W + W ต้องมีค่าระหว่าง 3 2 1

21 เป็นรหัสที่นิยมใช้มาก เนื่องจากน้ำหนักใน
รหัส 8421 BCD เป็นรหัสที่นิยมใช้มาก เนื่องจากน้ำหนักใน แต่ละตำแหน่งตรงกับน้ำหนักของเลขฐานสอง ขนาด 4 Bit 3 2 1 N = 2B + 2B + 2B + 2B = 8B + 4B + 2B + 1B 3 2 1 3 2 1

22 ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (947) เป็น 8421 BCD
10

23 ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (947) เป็น 8421 BCD
10 9 = 1001

24 ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (947) เป็น 8421 BCD
10 9 = 1001 4 = 0100

25 ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (947) เป็น 8421 BCD
10 9 = 1001 4 = 0100 7 = 0111 ( )

26 ตัวอย่าง ถอดรหัส 8424 BCD ให้อยู่ในรูป เลขฐานสิบ (100001001001)

27 รหัส 8421 BCD ( ) 9

28 รหัส 8421 BCD ( ) 4 9

29 รหัส 8421 BCD ( ) 8 4 9 849

30 เป็นรหัสที่ใช้แทนตัวเลข ตัวอักษร และ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย -ASCII
รหัสตัวอักขระ (Alphanumeric Codes) เป็นรหัสที่ใช้แทนตัวเลข ตัวอักษร และ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย -ASCII -EBCDIC

31 ASCII : American Standard Code for
Information Interchange เป็นรหัสที่ใช้เลข ฐานสองขนาด 8 Bit แทนตัวอักขระ 1 ตัว จะนิยมใช้ในระบบสื่อสาร โทรคมนาคม และ ไมโครคอมพิวเตอร์

32 EBCDIC : Extended Binary Coded
Decimal Interchange Code เป็นรหัสที่ใช้เลข ฐานสองขนาด 8 Bit แทนตัวอักขระ 1 ตัว พัฒนาขึ้นโดยบริษัท IBM

33 รหัส ASCII และ EBCDIC ใช้แทนข้อมูล
รหัสภาษาไทย รหัส ASCII และ EBCDIC ใช้แทนข้อมูล ได้ถึง 2 = 256 ตัว ซึ่งมากเพียงพอที่จะใช้แทน ตัวอักขระภาษาอังกฤษได้ ดังนั้นในส่วนที่เหลือ จึงนำมาใช้แทนตัวอักขระภาษาไทยได้ ปัจจุบัน จะกำหนดรหัสภาษาไทยตามมาตรฐาน สมอ. 8


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Digital System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google