งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Peopleware & Data บุคลากรและข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Peopleware & Data บุคลากรและข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Peopleware & Data บุคลากรและข้อมูล

2 Peopleware ผู้ที่ควบคุมและใช้งานส่วนประกอบที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ บุคลากร จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกัน ขึ้นกับความรู้ การฝึกอบรม และประสบการณ์ในการทำงาน

3 Peopleware - บุคคลากร ผู้ใช้งาน (End user)
นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ผู้ดูแลและบริหารระบบฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA) เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค (Technician) เจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ (Computer Operator) เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ (System Programmer) ผู้ดูและบริหารระบบเครือข่าย (Network Administrator) ผู้จัดการ (Manager) พนักงานเตรียมข้อมูล (Data Entry Operator) นอกจากนี้อาจมีตำแหน่งอื่น ๆ ที่ถูกกำหนดขึ้นตามงานที่รับผิดชอบในหน่วยงานหนึ่ง ๆ

4 Data - ข้อมูล ข้อมูล หรือ Data เป็นข้อมูลดิบ (raw data) คือเป็นข้อมูลที่เป็นหน่วยพื้นฐาน ข้อมูลดิบอาจถูกจัดเก็บและแยกประเภท เช่น รูปแบบของตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ เสียง และสื่อต่าง ๆ อาจความหมายในตัวเองหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องสามารถนำมาใช้ประมวลผลได้ เพื่อจัดโครงสร้าง และทำให้สื่อความหมายกับผู้รับ ระบบตัวเลขที่ใช้ ระบบเลขฐานสอง (binary system) หน่วยของข้อมูล บิต (bit) ไบต์ (byte) เวิร์ด (word) รหัสแทนข้อมูล ASCII EBCDIC UNICODE

5 ระบบตัวเลข ระบบเลขฐาน 2 ระบบเลขฐาน 8 ระบบเลขฐาน 16
ประกอบด้วยตัวเลข 2 ตัว คือ 0 และ 1 ระบบเลขฐาน 8 ประกอบด้วยตัวเลข 8 ตัว คือ 0 ถึง 7 ระบบเลขฐาน 16 ประกอบด้วยตัวเลข 10 ตัว คือ 0 ถึง 9 และ ตัวอักษรอีก 6 ตัว คือ A, B, C, D, E และ F มีค่าเท่ากับ 10 ถึง 15 ตามลำดับ

6 เปรียบเทียบเลขฐานต่าง ๆ

7 การแปลงเลขฐาน 2 การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 ผลหาร เศษ 58/2 29 0
ผลหาร เศษ 58/ 29/ 14/ = 7/ 3/ 1/ LSB - Least Significant Bit เป็นบิตที่อยู่ด้านขวาสุดและมีค่าน้อยสุด MSB - Most Significant Bit เป็นบิตที่อยู่ด้านซ้ายสุดและมีค่ามากสุด

8 การแปลงเลขฐาน 2 การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 กรณีเลขทศนิยม ผลหาร เศษ
ผลหาร เศษ 13/ = 6/ 3/ 1/ x 2 ผลคูณ ผลลัพธ์

9 การแปลงเลขฐาน 2 การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10
= (1x25) + (1x24) + (1x23) + (0x22) + (1x21) + (0x20) = (1x32) + (1x16) + (1x8) + (0x4) + (1x2) + (0x1) = = 5810 = (1x23)+(0x22)+(1x21)+(0x20)+(1x2-1)+(1x2-2)+(0x2-3)+(1x2-4) = (1x8) + (0x4)+(1x2)+(0x1)+(1x0.5)+(1x0.25) (0x0.125)+(1x0.0625) = =

10 การแปลงเลขฐาน 8 การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 8 ผลหาร เศษ 742/8 92 6
ผลหาร เศษ 742/ 92/ 11/ 1/ 74210 = 13468 LSB - Least Significant Bit เป็นบิตที่อยู่ด้านขวาสุดและมีค่าน้อยสุด MSB - Most Significant Bit เป็นบิตที่อยู่ด้านซ้ายสุดและมีค่ามากสุด

11 การแปลงเลขฐาน 8 การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 8 กรณีเลขทศนิยม
x x x x x 8 ผลคูณ ผลลัพธ์ =

12 การแปลงเลขฐาน 8 การแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10
= (5x83) + (4x82) + (7x81) + (2x80) = (5x512) + (4x64) + (7x8) + (2x1) = = = (7x81)+(1x80)+(1x8-1)+(2x8-2)+(7x8-3)+(5x8-4) = (7x8)+(1x1)+(1x0.125)+(2x )+(7x ) (5x ) = =

13 การแปลงเลขฐาน 16 การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 16
ผลหาร เศษ 527/ = F 32/ 2/ = 20F16 LSB - Least Significant Bit เป็นบิตที่อยู่ด้านขวาสุดและมีค่าน้อยสุด MSB - Most Significant Bit เป็นบิตที่อยู่ด้านซ้ายสุดและมีค่ามากสุด การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 16 กรณีเลขทศนิยม x 16 ผลคูณ ผลลัพธ์ =

14 การแปลงเลขฐาน 16 การแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 10
1AC16 = (1x162) + (Ax161) + (Cx160) = (1x256) + (10x16) + (12x1) = = BE.1CD16 = (Bx161)+(Ex160)+(1x16-1)+(Cx16-2)+(Dx16-3) = (11x16)+(14x1)+(1x0.0625)+(12x ) (13x ) = =

15 การแปลงระหว่างเลขฐาน 2, 8, 16
การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 8 แบ่งเลขฐาน 2 เป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 บิต จะได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม โดยมี 1 กลุ่มที่มี 2 บิต แปลงแต่ละกลุ่มให้เป็นเลขฐาน 8

16 การแปลงระหว่างเลขฐาน 2, 8, 16
การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16 แบ่งเลขฐาน 2 เป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 บิต จะได้ทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยมี 1 กลุ่มที่มี 3 บิต แปลงแต่ละกลุ่มให้เป็นเลขฐาน 16 F

17 การแปลงระหว่างเลขฐาน 2, 8, 16
การแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 2 จัดกลุ่ม กลุ่มละ 3 บิต การแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 2 จัดกลุ่ม กลุ่มละ 4 บิต 8 A E 7


ดาวน์โหลด ppt Peopleware & Data บุคลากรและข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google