งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” สำนักอำนวยความปลอดภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” สำนักอำนวยความปลอดภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” สำนักอำนวยความปลอดภัย
การอำนวยความสะดวกและปลอดภัย การเดินทางบนทางหลวงชนบท สงกรานต์ ๒๕๕๕ (๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๕) “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” สำนักอำนวยความปลอดภัย

2 ระหว่างวันพุธที่ ๑๑ เมษายน – วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) มติ ศปถ. เมื่อ ๑๔ มี.ค. ๕๕ เห็นชอบให้ กำหนดช่วงเวลาการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันพุธที่ ๑๑ เมษายน – วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เป้าหมาย จำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บ ลดลง “เหลือให้น้อยที่สุด” ภายใต้สโลแกน “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์”

3 กิจกรรมที่ดำเนินการ เตรียมพร้อมเส้นทาง
ปรับปรุงถนนสะพานให้สะดวกและปลอดภัยติดตั้งเครื่องหมาย/ อุปกรณ์จราจร ป้ายเตือนป้ายแนะนำการเดินทาง แก้ไขจุดเสี่ยง ฯลฯ -หยุดดำเนินการก่อสร้าง บำรุงถนนและสะพานในช่วงเทศกาล ให้เปิดบริการได้ชั่วคราว โดยติดตั้งอุปกรณ์เตือนและป้ายแนะนำ

4 บูรณาการร่วมกับท้องถิ่น
การบริการประชาชน ◈ ตั้งหน่วยบริการรวม ๙๕ หน่วย บูรณาการร่วม ขบ. ทล. บูรณาการร่วมกับท้องถิ่น ทช. ดำเนินการเอง ๓๓ หน่วย ๓๗ หน่วย ๒๕ หน่วย ◈ จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย

5 นโยบาย รชค.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
: การตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ◈ มอบหมายให้ ขบ. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด คค. ตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงบริการประชาชนทั่วไปใน ๑๑ จุดทั่วประเทศ ดังนี้ ๑.ประจวบคีรีขันธ์ (ขาขึ้นและล่อง) บริเวณเพชรเกษม กม.ที่ ๔๓๒+๔๐๐ (เขาโพธิ์) ๒.นครราชสีมา (ขาขึ้น) บริเวณมิตรภาพ กม.ที่ ๘๘ และ (ขาล่อง) ร้านอาหาร ๑๙๙ สีคิ้ว ๓.บุรีรัมย์ (ขาขึ้นและล่อง) บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๔ กม.ที่ ๖๘ (โชคชัย-เดชอุดม) ๔.ขอนแก่น (ขาขึ้นและล่อง) บริเวณมิตรภาพ กม.ที่ ๓๗ : เพิ่มจากปีใหม่ ๕๕ ๕.กำแพงเพชร (ขาขึ้น) บริเวณพหลโยธิน กม.ที่ ๔๖๕ (ขาล่อง) กม.ที่ ๔๔๙ ๖.พิษณุโลก (ขาขึ้นและล่อง) บริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๑ กม.ที่ ๔+๕๐๐ ๗.ลำปาง (ขาขึ้นและล่อง) บริเวณพหลโยธิน กม.ที่ ๕๖๔+๐๐๐ : เพิ่มจากปีใหม่ ๕๕

6 นโยบาย รชค.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
: การตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ๘.นครศรีธรรมราช (ขาขึ้น) บริเวณทางหลวงหมายเลข ๔๑ กม.ที่ ๒๘๙+๐๐๐ ๙.สุราษฎร์ธานี (ขาล่อง) บริเวณทางหลวงหมายเลข ๔๑ หน้าสถานีตำรวจทางหลวง ๕ ๑๐.สงขลา (ขาล่อง) บริเวณทางหลวงหมายเลข ๔ หน้าสถานีตำรวจทางหลวงบ้านพรุพ้อ : เพิ่มจากปีใหม่ ๕๕ ๑๑.ระยอง (ขาขึ้นและล่อง) บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ กม.ที่ ๑๐๒ จึงขอให้หน่วยในพื้นที่ได้เข้าร่วมบูรณาการตามความเหมาะสมด้วย โดยจะแจ้งเป็นทางการอีกครั้ง

7 โดย สอป.จะประสานแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป
แผนการตรวจเยี่ยมที่ตั้งหน่วยบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๕ (ผู้บริหาร) คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย อทช. รทช. วิศวกรใหญ่ และ ผส.สำนักส่วนกลาง ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการในพื้นที่ที่กำกับดูแล โดย สอป.จะประสานแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป

8 แนวทางการใช้จ่ายงบดำเนินงานค่าใช้จ่าย อส.ทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ แบ่งเป็น ๔ รายการ รวม ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท ๑. ค่าตอบแทนการรายงานอุบัติเหตุ งบประมาณรวม ๑๙๑,๐๐๐ บาท แนวทางการเบิกจ่าย ให้ สนง.ทชจ. ดำเนินการตามบันทึก สบก.ที่ คค ๐๗๐๑.๔/ว๘๔๖๓ ลว. ๒๒ ก.ย. ๕๔ เรื่องคู่มือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) และรายงานผลให้ สทช. ที่กำกับดำเนินการสรุปผลการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุแจ้ง สอป. เพื่อโอนงบประมาณให้ สนง.ทชจ. ดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ อส.ทช. ๒. ค่าไปรษณียบัตร งบประมาณรวม ๒๐๔,๐๐๐ บาท สอป.จะดำเนินการจัดซื้อส่งให้แก่ สนง.ทชจ. เพื่อเบิกจ่ายให้ อส.ทช. ใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารถึง สนง.ทชจ.

9 แนวทางการใช้จ่ายงบดำเนินงานค่าใช้จ่าย อส.ทช.
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๓. ค่าใช้จ่ายในการช่วยปฏิบัติงาน งบประมาณรวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สอป.จะโอนจัดสรรให้ สนง.ทชจ.เพื่อเบิกจ่ายให้ อส.ทช.ในอัตรา ๒๐๐ บาท / คน / วัน เมื่อมาร่วมปฏิบัติงาน เช่น ร่วมตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาล ร่วมตั้งจุดตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก และกิจกรรมอื่นๆ (ใช้จ่ายได้ในเทศกาลสงกรานต์ ๕๕) ๔. ค่าจัดประชุมประจำปีและพัฒนา อส.ทช. งบประมาณรวม ๒,๘๐๕,๐๐๐ บาท สอป.จะโอนจัดสรรให้ สทช. สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำปีเพื่อพัฒนา อส.ทช.และซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งนี้ สทช. อาจพิจารณามอบให้ สนง.ทชจ. ไปดำเนินการในแต่ละพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม

10 วัน ปีใหม่ไทย สุขสันต์ จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” สำนักอำนวยความปลอดภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google