งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบวิชาการอ่าน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเรื่องการอ่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบวิชาการอ่าน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเรื่องการอ่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบวิชาการอ่าน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเรื่องการอ่าน
อาจารย์จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์

2 ทักษะการอ่าน ทักษะการอ่าน
การอ่านเป็นทักษะการรับสารอีกวิธีหนึ่งที่ ผู้รับสารควรฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะของตนให้ ดียิ่งขึ้น

3 ทักษะการอ่าน ความหมายของการอ่าน
การอ่าน คือ การแปลความหมายของ ตัวอักษร เครื่องหมาย สัญลักษณ์ เครื่องสื่อ ความหมายต่างๆ ออกมาเป็นความคิด เพื่อที่ ผู้อ่านจะได้นำความคิดนั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อไป

4 ความสำคัญของการอ่าน 1. การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
2. การอ่านช่วยทำให้เกิดความเพลิดเพลิน 3. การอ่านช่วยสร้างเสริมบุคลิกภาพ

5 ความสำคัญของการอ่าน 4. การอ่านเป็นกระบวนการหาความรู้โดย ไม่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่น ทำให้ผู้อ่านหา ความรู้ได้ง่ายกว่าวิธีอื่น 5. การอ่านเป็นการพัฒนาทักษะการส่งสาร ทั้งการพูดและการเขียน

6 วัตถุประสงค์ของการอ่าน
1. อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ 2. อ่านเพื่อให้ความเพลิดเพลินบันเทิงใจ 3. การอ่านเพื่อความซาบซึ้งในอรรถรสของ ภาษาไทย 4. อ่านเพื่อเหตุผลหาคำตอบในการตัดสินใจเพื่อ กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด

7 การอ่านแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ประเภทของการอ่าน การอ่านแบ่งออกเป็น 2 ประเภท อ่านในใจ อ่านออกเสียง

8 1. การอ่านในใจ การอ่านในใจมีวัตถุประสงค์ในการจับ ใจความได้ถูกต้อง รวดเร็ว ผู้อ่านต้อง ฝึกฝนการอ่านของตน โดยอาศัยหลักเกณฑ์ คร่าวๆ ดังนี้

9 1. การอ่านในใจ 1. กำหนดระยะเวลาในการอ่าน
2. การใช้สายตาเวลาอ่าน การใช้สายตามี ดังต่อไปนี้ - การจับตา - ช่วงสายตา - การย้อนกลับ - การเปลี่ยนบรรทัด

10 1. การอ่านในใจ 3. ทดสอบความเข้าใจ โดยตั้งคำถามเป็น ระยะๆ
3. ทดสอบความเข้าใจ โดยตั้งคำถามเป็น ระยะๆ 4. หลีกเลี่ยงการทำปากขมุบขมิบในขณะที่อ่าน 5. ฝึกฝนการอ่านอย่างสม่ำเสมอ

11 2. การอ่านออกเสียง การอ่านออกเสียง คือ การเปล่งเสียง ตามตัวอักษร ถ้อยคำ สัญลักษณ์ ออกมา อย่างชัดถ้อยชัดคำ

12 หลักทั่วไปในการอ่านออกเสียง
1. อ่านได้อย่างถูกต้อง 2. อ่านได้ชัดเจน 3. อ่านได้ต่อเนื่องคล่องแคล่ว

13 วิธีการอ่านหนังสือ 1. ในการอ่านเพื่อศึกษา ต้องอ่านอย่างละเอียด ใช้ความพินิจพิจารณามาก 2. การอ่านเพื่อความบันเทิง ผู้อ่านจะใช้วิธีการ อ่านผ่านๆ หรืออาจเลือกอ่านซ้ำในส่วนที่ตน พอใจก็ได้

14 หลักเกณฑ์ในการอ่านหนังสือ
ผู้อ่านควรมีหลักเกณฑ์ในการอ่านหนังสือดังต่อไปนี้ กำหนดเป้าหมาย ในการอ่าน 1 สำรวจ ข้อมูล 2 สังเกต ส่วนประกอบ 3 ลงมืออ่าน อย่างมี สมาธิ 4 ตั้งคำถาม ทบทวน เมื่ออ่านจบ 5

15 ปัญหาการอ่าน 1. อ่านสิ่งซึ่งยากและ ผู้อ่านขาดความรู้ พื้นฐานในการอ่าน
ภาพคนนั่งอ่านหนังสือคณิตศาสตร์ หน้าตางงๆ

16 ปัญหาการอ่าน 2. อ่านไม่คล่อง เนื่องจาก ขาดการฝึกฝน

17 ปัญหาการอ่าน 3. ขาดสมาธิในการอ่าน อาจเนื่องมาจากสภาพ สิ่งแวดล้อมหรืออื่นๆ ภาพคนนั่งเหงื่อตกมือถือหนังสือ

18 ปัญหาการอ่าน 4. สุขภาพไม่ดีทั้งทางกาย และทางจิตใจ เช่น หงุดหงิด สายตาสั้นมาก


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบวิชาการอ่าน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเรื่องการอ่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google