งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมซักซ้อมและเตรียมการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมซักซ้อมและเตรียมการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมซักซ้อมและเตรียมการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ระดับศูนย์สอบและสนามสอบ จังหวัดนครราชสีมา

2 จัดทำคู่มือการระดับสนามสอบ และกรรมการคุมสอบ
1.คู่มือการจัดสอบระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ สำหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง 2.คู่มือการจัดสอบสำหรับกรรมการคุมสอบ สำหรับกรรมการคุมสอบ

3 เอกสารในซอง -ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) -ใบเซ็นชื่อติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ -ใบเซ็นชื่อติดหน้าห้องสอบ -แผนผังที่นั่งสอบ -ดินสอ สำหรับนักเรียนชั้น ป.6

4 วัตถุประสงค์ของการประชุม
เพื่อให้สนามสอบมีความเข้าใจวิธีการในการจัดสอบ O-NET อย่างชัดเจน หัวหน้าสนามสอบกลับไปจัดประชุมคณะทำงานระดับสนามสอบและกำกับให้การจัดสอบในสนามสอบมีความยุติธรรมโปร่งใสและได้มาตรฐาน คณะทำงานระดับสนามสอบเข้าใจและปฏิบัติถูกต้องตามคู่มือ การจัดสอบ 0-NET ปีการศึกษา 2557

5 โรงเรียนในสังกัด ทน.นครนครราชสีมา จำนวน 5 โรงเรียน
การสอบ O-NET ในวันที่ 31 มกรคม 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวน 17 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด ทน.นครนครราชสีมา จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด ทม.บัวใหญ่ จำนวน 3 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด ทม.ปากช่อง จำนวน 2 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด ทต.หนองไผ่ล้อม จำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด ทต.โนนสูง จำนวน 3 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด ทต.หนองหัวฟาน จำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด ทต.โนนแดง จำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด ทต.ตลาดแค จำนวน 1 โรงเรียน

6 - โรงเรียนในสังกัด อบจ. จำนวน 57 โรงเรียน
การสอบ O-NET ในวันที่ 31 มกราคม กุมภาพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวน 71 โรงเรียน - โรงเรียนในสังกัด อบจ. จำนวน 57 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด ทน.นครนครราชสีมา จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด ทม.บัวใหญ่ จำนวน 3 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด ทม.ปากช่อง จำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด ทต.หนองไผ่ล้อม จำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด ทต.โนนสูง จำนวน 3 โรงเรียน ประกาศคะแนน ระดับ ป.6 วันที่ 15 มีนาคม 2558 ระดับ ม.3 วันที่ 16 มีนาคม ผ่านเว็บไซต์ สทศ. เมนู O-net -ระดับโรงเรียน ใช้ Username และ Password -ระดับบุคคล ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน

7 การเตรียมการก่อนสอบ แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบฯ คณะกรรมการดำเนินการทดสอบฯ ระดับสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ ตามคำสั่งที่ 379/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 การเปลี่ยนแปลงรายชื่อฯ ขอให้ส่ง สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ภายใน วันที่ 29 มกราคม 2558 -ทางโทรสาร , , , ต่อ 66 หรือ (หน.สนามสอบ รายงานพร้อมลงนาม)

8 การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ
หัวหน้าสนามสอบ •เป็นประธานศูนย์เครือข่าย/ ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ศูนย์สอบพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง •อัตรา 1 คน : 3 ห้องสอบ (ในกรณีจำนวนห้องสอบตั้งแต่ 3 ห้องขึ้นไป) าง กรรมการคุมสอบ •อัตรา 2 คน : 1 ห้องสอบ ต้องไม่คุมสอบนักเรียนตนเอง และทั้งสองคนต้องมาจากต่างโรงเรียนกัน นักการภารโรง •อัตรา 1 คน : 5 ห้องสอบ

9 ขั้นตอนการ รับ – ส่ง แบบทดสอบ
สถ.จ.นม. รับข้อสอบจาก สทศ. เพื่อส่งมอบให้แก่หัวหน้าสนามสอบหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้เก็บรักษาแบบทดสอบไว้เพื่อให้การดำเนินการ จัดสอบของสนามสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใสต่อไป คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 379 /2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 ที่แจ้งไป อ.เมือง/อ.โนนสูง/อ.ขามสะแกแสง /อ.โนนแดง/อบจ./ทน.นครฯ/ ทม.ปากช่อง/ทม.บัวใหญ่ แล้ว และสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

10 สถานที่รับ-ส่งแบบทดสอบ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้นล่าง
โรงเรียนเทศบาล 4(เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้นล่าง

11 ขั้นตอนการรับ-ส่ง แบบทดสอบ O-NET ของระดับประถมศึกษาที่ 6
หัวหน้าสนามสอบรับข้อสอบ ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม ตั้งแต่เวลา น. ณ ห้องประชุมฯ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เพื่อนำไปเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัยก่อนการสอบ (ให้แต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาข้อสอบ) สำหรับสถานที่ในการส่งแบบทดสอบเป็นสถานที่เดียวกันกับรับข้อสอบ เริ่มตั้งแต่เวลา น. ในวันเสาร์ ที่ 31 มกราคม 2558

12 ขั้นตอนการรับ-ส่งแบบทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
หัวหน้าสนามสอบ รับข้อสอบในศุกร์วันที่ 30 มกราคม 2558ตั้งแต่เวลา น. ณ ห้องประชุมฯ โรงเรียนเทศบาล (เพาะชำ) เพื่อนำไปเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัยก่อนการสอบ (ให้แต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาข้อสอบ) สถานที่ส่งแบบทดสอบเป็นสถานที่เดียวกันกับรับข้อสอบ เริ่มตั้งแต่ เวลา น. ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม และรับแบบทดสอบของการสอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ส่งแบบทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา น.

13 การจัดห้องสอบ 1.นักเรียน 30 คน : 1 ห้องสอบ 2.ห้องสุดท้าย สามารถจัดได้ไม่เกิน 35 คน

14 การจัดห้องสอบ o-net ตามแนวทางของ สทศ.
โต๊ะกรรมการ ๑ ๑๒ ๑๓ ๒๔ ๒๕ ๑๑ ๑๔ ๒๓ ๒๖ ๑๐ ๒๒ ๒๗ ๑๕ ๒๑ ๑๖ ๒๘ ๒๐ ๑๗ ๒๙ ๑๘ ๑๙ ๓๐ โต๊ะกรรมการ ๒

15 ลักษณะกระดาษคำตอบ o-net
กระดาษคำตอบใหญ่กว่าแบบทดสอบ ป.6 ใช้กระดาษคำตอบ 4 แผ่น แผ่นที่ รหัสวิชา วิชาที่สอบ 1 65 62 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 2 61 63 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 3 วิทยาศาสตร์ 4 66/67/68 สุขศึกษา/ศิลปะ/การงานอาชีพและเทคโนโลยี

16 1. วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา 64 และวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา 62
กระดาษคำตอบ ระดับ ป.6 ใช้กระดาษคำตอบ ร่วมกัน คือ 1 แผ่น ใช้สอบ 2 วิชา ได้แก่ 1. วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา 64 และวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา 62 2. วิชาภาษาไทย รหัสวิชา 61 และวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 63 กระดาษคำตอบ ระดับ ม.3 ใช้กระดาษคำตอบ 1 แผ่นต่อ 1 วิชา ยกเว้นวิชาสุขศึกษาฯ ศิลปะ และการงานอาชีพฯ (กระดาษคำตอบ 1 แผ่น ใช้ตอบ 3 วิชา)

17 ลักษณะกระดาษคำตอบ o-net
กระดาษคำตอบใหญ่กว่าแบบทดสอบ ม.3 ใช้กระดาษคำตอบ 6 แผ่น แผ่นที่ รหัสวิชา วิชาที่สอบ 1 94 คณิตศาสตร์ 2 91 ภาษาไทย 3 93 ภาษาอังกฤษ 4 95 วิทยาศาสตร์ 5 92 สังคมศึกษาฯ 6 96/97/98 สุขศึกษา/ศิลปะ/การงานอาชีพและเทคโนโลยี

18

19

20 วิชาที่สอบ o-net (ป.6) วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558
เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ(ป.๖) 64 คณิตศาสตร์ เวลาสอบ 50 นาที 62 สังคมศึกษาฯ เวลาสอบ 50 นาที 61 ภาษาไทย เวลาสอบ 50 นาที 63 ภาษาอังกฤษ เวลาสอบ 50 นาที 65 วิทยาศาสตร์ เวลาสอบ 50 นาที 66 67 68 สุขศึกษาและพลศึกษา เวลาสอบ 30 นาที ศิลปะ เวลาสอบ 30 นาที การงานอาชีพฯ เวลาสอบ 30 นาที ช่วงชั้นที่ ๒(ป.๖)

21 วิชาที่สอบ o-net (ม.3) วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558
เวลา รหัสวิชา วิชาที่สอบ(ม.๓) 94 คณิตศาสตร์ เวลาสอบ 90 นาที 91 ภาษาไทย เวลาสอบ 90 นาที 93 ภาษาอังกฤษ เวลาสอบ 90 นาที

22 วิชาที่สอบ o-net (ม.3) วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 08.30-10.00 95
เวลา รหัสวิชา วิชาที่สอบ(ม.๓) 95 วิทยาศาสตร์ เวลาสอบ 90 นาที 92 สังคมศึกษาฯ เวลาสอบ 90 นาที 96 97 98 สุขศึกษาและพลศึกษา เวลาสอบ 40 นาที ศิลปะ เวลาสอบ 40 นาที การงานอาชีพฯ เวลาสอบ 40 นาที

23 ข้อแตกต่างของการดำเนินงานปี 2557 กับปีที่ผ่านมา
สทศ.เตรียมซองกระดาษคำตอบสำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (สทศ.3) โดยเฉพาะไม่ต้องไปใส่รวมกับกระดาษคำตอบในห้องสอบสุดท้าย เพื่อป้องกันกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบกรณีพิเศษสูญหายหรือสนามสอบส่งมาไม่ครบถ้วนมา

24 การดำเนินงานของกรรมการคุมสอบ
1.รายงานตัวต่อหัวหน้าสนามสอบ 2.รับซองแบบทดสอบและซองกระดาษคำตอบ ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) (2 แผ่น/วิชา) ตรวจสอบ - ซองแบบทดสอบชำรุดและ - มีการเปิดซองแบบทดสอบหรือไม่ - ตรงกับวิชาที่สอบ (หน้า 20)

25 ก่อนเวลาสอบ 20 นาที ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในห้องสอบ เช่น บอร์ดนิทรรศการ อุปกรณ์หนังสือเรียน รวมทั้งสิ่งสนับสนุนที่มีเนื้อหาที่อาจส่งผล ต่อความไม่ยุติธรรมในการสอบ หากพบเห็นให้แจ้งหัวหน้าสนามสอบเพื่อดำเนินการแก้ไข

26 ก่อนเวลาสอบ 15 นาที ให้กรรมการคุมสอบยืนประจำประตูเพื่อตรวจหลักฐาน
ของผู้เข้าห้องสอบ 1.ตรวจดูบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน หากไม่มีติดต่อหัวหน้าสนามสอบ 2.ตรวจดูรูปในบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน เป็นบุคคลเดียวกัน อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 3.ตรวจดูอุปกรณ์ของผู้เข้าสอบ ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ 4.แจ้งให้ผู้เข้าสอบนั่งที่โต๊ะให้ตรงตามรายชื่อและหมายเลขที่นั่งสอบ โดยดูจากสติ๊กเกอร์บนโต๊ะและแผนที่นั่งสอบหน้าห้อง

27 ก่อนเวลาสอบ 10 นาที 1.แจ้งตารางสอบ ระเบียบการสอบ และแจ้งให้ผู้เข้าสอบใช้ปากกาในการกรอกข้อมูลและใช้ดินสอ 2B ในการระบาย และใช้ยางลบลบให้สะอาดตรงข้อที่ไม่ต้องการ 2.นำซองบรรจุแบบทดสอบให้ผู้เข้าสอบเห็นว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อย เชิญ ผู้เข้าสอบ 2 คน ลงชื่อยืนยันความเรียบร้อยของซองแบบทดสอบ ในแบบ สทศ.2 ทั้ง 2 แผ่น 3.แจกกระดาษคำตอบ ตามลำดับที่นั่งสอบ เป็นรูปตัว U อย่างเคร่งครัด (เรียงจากเลขที่นั่งสอบจากน้อยไปหามาก)

28 5.แจ้งผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติพร้อมกัน
-1.ตรวจสอบรายชื่อบนกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบว่าตรงกับ ผู้เข้าสอบและข้อมูลต่างๆ บนหัวหระดาษคำตอบว่าถูกต้อง (หากไม่ตรงให้แจ้งกรรมการคุมสอบทันที) -2.ลงลายมือชื่อในช่อง ลายมือชื่อผู้เข้าสอบ -3.หากผู้เข้าสอบพบข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องให้แจ้งแก้ไขข้อมูล โดยใช้แบบขอแก้ไขข้อมูล (สทศ.6 ) 6.กรรมการคุมสอบคนที่ 1 ลงลายมือชื่อในช่อง ลายมือชื่อกรรมการคุมสอบ

29 ก่อนเวลาสอบ 5 นาที 1.แจกแบบทอดสอบ โดยยังไม่ให้ผู้เข้าสอบเปิดแบบทดสอบ
แบบทดสอบ 6 ชุด มีความแตกต่างกันและมีรหัสชุดข้อสอบ ระบุบริเวณหน้าปกแบบทดสอบ ซึ่งแบบทดสอบทั้ง 6 ชุดได้เรียงสลับชุดไว้เป็นที่เรียบร้อย กรรมการคุมสอบต้องแจกแบบทดสอบตามลำดับเป็นรูป ตัว U อย่างเคร่งครัด (เรียงจากเลขที่นั่งสอบจากน้อยไปหามาก) 2.ให้ผู้เข้าสอบกรอกรายชื่อและเลขที่นั่งสอบบนหน้าปกแบบทดสอบด้วยปากกา 3.แจ้งผู้เข้าสอบดูรหัสชุดข้อสอบบนหน้าปกแบบทดสอบ และระบายรหัสชุดข้อสอบบนกระดาษคำตอบด้วยดินสอดำ 2B ให้ถูกต้อง (ไม่ระบายชุดข้อสอบจะไม่มีคะแนนในวิชานั้นๆ)

30 ผู้เข้าสอบไม่ได้กรอกรายชื่อบนปกแบบทดสอบ

31 แบบทดสอบมีรหัสชุดข้อสอบแตกต่างกัน 6 ชุด ในแต่ละวิชาและ สทศ
แบบทดสอบมีรหัสชุดข้อสอบแตกต่างกัน 6 ชุด ในแต่ละวิชาและ สทศ. ได้จัดเรียงสลับชุดไว้แล้ว ให้กรรมการคุมสอบแจกให้ผู้เข้าสอบตามลำดับที่นั่งสอบเป็นรูปตัว U

32 โต๊ะกรรมการ ๑ ๑๒ ๑๓ ๒๔ ๒๕ ๑๑ ๑๔ ๒๓ ๒๖ ๑๐ ๒๒ ๒๗ ๑๕ ๒๑ ๑๖ ๒๘ ๒๐ ๑๗ ๒๙ ๑๘ ๑๙ ๓๐ โต๊ะกรรมการ ๒

33 เมื่อถึงเวลาสอบ 1.แจ้งผู้เข้าสอบเปิดแบบทดสอบ 2.นับจำนวนหน้าแบบทดสอบว่าครบถ้วนหรือข้อความพิมพ์ไม่ชัดเจน ให้แจ้งกรรมการคุมสอบเพื่อเปลี่ยนแบบทดสอบฉบับใหม่ 3.ประกาศให้ผู้เข้าสอบอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจและเริ่มทำแบบทดสอบ เน้นย้ำให้ระบายคำตอบด้วยดินสอดำ 2B เท่านั้น

34 หลังจากการสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที
1.กรรมการคุมสอบนำใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (แบบ สทศ.2) ทั้ง 2 แผ่นให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อด้วยปากาก เน้นย้ำให้เซ็นชื่อให้เหมือนกับกระดาษคำตอบ (สทศ.1) 2.ให้กรอกรหัสชุดข้อสอบที่ได้รับลงในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ(สทศ.2) 3.ในระหว่างที่ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อ กรรมการคุมสอบตรวจสอบการระบายรหัสชุดข้อสอบเพื่อความถูกต้อง เพื่อป้องกันการระบายรหัสชุดข้อสอบผิด กรรมการคุมสอบคนที่ 2 ลงลายมือชื่อในช่องกรรมการคุมสอบ 4.เก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบของนักเรียนที่ขาดสอบคืน 5.ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่มาสายเกิน 30 นาทีเข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบที่มาสาย แต่ไม่เกิน 30 นาทีหลังจากเริ่มสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่ได้รับการต่อเวลาสำหรับการสอบในวิชานั้นๆ

35

36

37 ผู้เข้าสอบที่มาสายเกิน 30 นาทีหลังจากเริ่มสอบ
-ให้ติดต่อ หน.สนามสอบเพื่อพิจารณา หากมาสายด้วยเหตุสุดวิสัยให้เขียนคำร้อง ในแบบ สทศ.5 รายการการปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ ก่อนอนุญาตให้เข้าห้องสอบ ส่วนการประกาศคะแนนให้อยู่ในดุลยพินิจของ สทศ.

38 ในระหว่างสอบผู้เข้าสอบจะต้องนั่งภายในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ การออกจากห้องสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการส่อทุจริตและกระทำผิดระเบียบการสอบ

39 ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ
-ให้กรรมการคุมสอบเขียนรายงานแจ้ง หน.ห้องสอบ เพื่อส่ง สทศ.ในการพิจารณาเรื่องการประกาศผลคะแนนให้กับผู้เข้าสอบดังกล่าว หมดเวลาสอบ -ให้ผู้เข้าสอบวางปากกาหรือดินสอและหยุดทำแบบทดสอบ วางกระดาษคำตอบบนแบบทดสอบและห้ามลุกจากที่นั่งจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต

40 การเก็บกระดาษคำตอบ 1.ตรวจสอบการกรอกข้อมูลของผู้เข้าสอบบนปกแบบทดสอบ การกรอกข้อมูลและการระบายบนหัวกระดาษคำตอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง 2.กรรมการคุมสอบคนที่ 1 เก็บแบบทดสอบ กรรมการคุมสอบคนที่ 1 เก็บกระดาษคำตอบ เก็บกระดาษคำตอบคืนทุกแผ่นเรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบจากผู้เข้าสอบคนที่ 1 ถึงคนที่ 30 ตามผังที่นั่งสอบเป็นรูปตัว U 3.ตรวจสอบความถูกต้องของใบเซ็นชื่อของผู้เข้าสอบ(สทศ.2) ทั้ง 2 แผ่น และกรอกข้อมูลให้ตรงกัน

41 4. ตรวจนับกระดาษคำตอบเทียบกับใบเซ็นชื่อของผู้เข้าสอบ (สทศ
4.ตรวจนับกระดาษคำตอบเทียบกับใบเซ็นชื่อของผู้เข้าสอบ (สทศ.2) พร้อมตรวจสอบการกรอกข้อมูล การระบายรหัสชุดข้อสอบ 5.หุ้มด้วยใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ(สทศ.2) (ใบที่ระบุ “สำหรับสนามสอบใช้หุ้มกระดาษคำตอบและส่งคืน สทศ.) 6.ใช้กระดาษแข็งปิดด้านบน-ด้านล่าง บรรจุลงในซองกระดาษคำตอบ 7.กรอกข้อมูลลงในกระดาษคำตอบให้เรียบร้อย ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย 8.ไม่ต้องปิดผนึกซองกระดาษคำตอบ 9.นำซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคำตอบและเอกสารการสอบ ส่งกรรมการกลาง/หัวหน้าสนามสอบ

42 การเก็บกระดาษคำตอบ 1.กรณีมีผู้ขาดสอบให้เก็บกระดาษคำตอบของผู้ขาดสอบส่งคืน สทศ. โดยเรียงรวมอยู่กับกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบเรียงตามลำดับ เลขที่นั่งสอบ 2.กรณีมีการยกเลิกกระดาษคำตอบแบบลงข้อมูลและใช้กระดาษคำตอบสำรอง ให้นำกระดาษที่ถูกยกเลิกของผู้เข้าสอบนั้นเรียงต่อจากการดาษคำตอบสำรองที่ผู้เข้าสอบนั้นใช้

43 กรณีมีผู้ขาดสอบ 1.เขียนคำว่าขาดสอบ ด้วยปากกาสีแดง ลงในช่อง ลายมือชื่อผู้เข้าสอบ ในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) ทั้ง 2 แผ่น 2.ให้ระบายในช่อง ข “ขาดสอบ” ด้วยดินสอดำ 2 B บนกระดาษคำตอบ (สทศ.1) 3.ลงลายมือชื่อคณะกรรมการคุมสอบทั้ง 2 คน บนกระดาษคำตอบของผู้ขาดสอบ 4.เก็บกระดาษคำตอบเรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบใส่รวมกับกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบและส่งให้ สทศ.

44 กรณีกระดาษคำตอบลงข้อมูลไม่ตรงกับผู้เข้าสอบหรือชำรุด ฉีกขาด
1.ใช้ดินสอดำ 2 B ระบายในชอง ย “ยกเลิก” ในกระดาษคำตอบ 2.ลงลายมือคณะกรรมการทั้ง 2 คน 3.นำกระดาษสำรองมาให้ผู้เข้าสอบ กรอกข้อมูล - ชื่อ-สกุล /เลขบัตรประชาชน/ ชื่อสนามสอบ /ห้องสอบ /วันที่สอบ ด้วยปากกา -เลขที่นั่งสอบ ด้วยปากกา -ระบายเลขที่นั่งสอบ ด้วยดินสอ 2B -ลงลายมือในช่อง “ลายมือชื่อผู้เข้าสอบ” (นำกระดาษคำตอบที่ยกเลิกของผู้เข้าสอบเรียงต่อจากกระดาษคำตอบสำรองที่ผู้เข้าสอบใช้)

45

46 ซองกระดาษคำตอบ ภายในประกอบด้วย
1.กระดาษคำตอบที่มีจำนวนครบถ้วน (ผู้เข้าสอบ + ผู้ขาดสอบ) ตามใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) 2.ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) จำนวน 1 แผ่น ที่ใช้หุ้มกระดาษคำตอบ ในระดับ ป.6 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ(สทศ.2) จะมี 2 แผ่น ตามวิชาที่สอบ 3.เทปกาวพิเศษแบบทำลายตนเอง

47 - ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ(สทศ
- ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ(สทศ.2) ระบุ “สำหรับสนามสอบส่งคืนศูนย์สอบ ศูนย์สอบเก็บไว้ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (สทศ.3) (ถ้ามี) -เอกสาร อื่นๆ ถ้ามี เช่น แบบฟอร์มสำหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ (สทศ.5) และฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูล (สทศ.6) -ซองแบบทดสอบ (บรรจุที่มีจำนวนครบถ้วนตามที่ระบุในหน้าซองแบบทดสอบ)

48 - กรรมการกลางตรวจนับจำนวน และความถูกต้องของกระดาษคำตอบให้เรียบร้อย จึงปิดผนึกซองกระดาษคำตอบและปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษแบบทำลายตนเองทันที แล้วจึงลงชื่อส่งกระดาษคำตอบ - กรรมการกลางตรวจนับแบบทดสอบและเอกสารอื่นๆ ลงลายมือชื่อใบบัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบระหว่างหัวหน้าสนามสอบ/กรรมการคุมสอบ/กรรมการกลางกับกรรมการคุมสอบ (O-NET 1)

49 สนามสอบรวบรวมเอกสารส่งศูนย์สอบ
1.ซองกระดาษคำตอบ ที่ครบถ้วนตามใบ สทศ.2 ปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษ บรรจุในกล่องสำหรับใส่ซองกระดาษคำตอบกลับ (1 กล่องบรรจุซองกระดาษคำตอบได้ประมาณ 15 ซอง) แยกตามรายวิชา 2.ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) (ระบุ “สนามสอบส่งคืนศูนย์สอบ) 3.แบบฟอร์มต่างๆ -บัญชีรับส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ(ระหว่าง หน.สนามสอบและกรรมการคุมสอบ ( แบบ o-net 1) -บัญชีรับกล่องแบบทดสอบและเอกสารฯ จาก หน.สนามสอบถึงศูนย์สอบ ( แบบ o-net 2) -แบบคำขอแก้ไขข้อมูล (สทศ.6) -รายงานผลการปฏิบัติงาน ( แบบ o-net 5)

50 -เอกสารการกำกับการเปิดซองบรรจุแบบทดสอบ
( แบบ o-net 10) -รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดสอบฯ ระดับสนามสอบ -ใบสำคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ( แบบ o-net 8) 4.แบบทดสอบบรรจุใส่ซองแยกตามห้องสอบบรรจุใส่กล่อง

51 แนวปฏิบัติในการแจกและเก็บแบบทดสอบสำหรับระดับชั้น ป.6
วิชาคณิตศาสตร์กับวิชาสังคมศึกษา ใช้กระดาษคำตอบแผ่นเดียวกัน วิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ใช้กระดาษคำตอบแผ่นเดียวกัน การสอบช่วงที่ ช่วงดำเนินการ กรรมการคุมสอบคนที่ 1 กรรมการคุมสอบคนที่ 2 ช่วงที่ 1 คณิตศาสตร์ น. สังคมศึกษาฯ น. ก่อนหมดเวลาสอบวิชาคณิตศาสตร์ 20 นาที (09.00 น.) รับซองแบบทดสอบ และแจกแบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา (โดยไม่รบกวนผู้เข้าสอบ) และห้ามนักเรียนเปิดแบบทดสอบก่อนถึงเวลาสอบวิชาสังคมศึกษา โดยเด็ดขาด เวลา น. ให้เริ่มทำแบบทดสอบวิชาสังคมศึกษาฯ เก็บแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์กลับคืน นับให้ครบตามจำนวนที่ระบุหน้าซองแล้วบรรจุซองให้เรียบร้อย หมดเวลาสอบวิชาสังคมศึกษา กรรมการช่วยกันเก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบแล้วตรวจสอบความเรียบร้อย แล้วให้กรรมการทั้ง 2 คน นำไปส่งที่ห้องกรรมการกลาง

52 แนวปฏิบัติในการแจกและเก็บแบบทดสอบสำหรับ ป.6 (ช่วงที่ 2)
แนวปฏิบัติในการแจกและเก็บแบบทดสอบสำหรับ ป.6 (ช่วงที่ 2) การสอบช่วงที่ ช่วงดำเนินการ กรรมการคุมสอบคนที่ 1 กรรมการคุมสอบคนที่ 2 ช่วงที่ 2 ภาษาไทย น. ภาษาอังกฤษ น. ก่อนหมดเวลาสอบวิชาภาษาไทย 20 นาที (11.00 น.) รับซองแบบทดสอบและแจกแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ(โดยไม่รบกวนผู้เข้าสอบ) และห้ามนักเรียนเปิดแบบทดสอบก่อนถึงเวลาสอบภาษาอังกฤษ โดยเด็ดขาด เวลา น. ให้เริ่มสอบวิชาภาษาอังกฤษ และ เก็บแบบทดสอบวิชาภาษาไทยกลับคืน นับให้ครบตามจำนวนที่ระบุหน้าซองแล้วบรรจุซอง ให้เรียบร้อย หมดเวลาสอบวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการช่วยกันแบบทดสอบและกระดาษคำตอบแล้วตรวจสอบความเรียบร้อย แล้วให้กรรมการทั้ง 2 คน นำไปส่งที่ห้องกรรมการกลาง

53 ระเบียบการเข้าห้องสอบ
1.ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ 2.ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ 3.ไปผิดสนาม ไม่มีสิทธิ์สอบ 4.ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น 5.ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ 6.ให้นั่งสอบจนหมดเวลา 7.อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

54 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ
1.ปากกา ใช้สำหรับกรอกรายละเอียดต่างๆ บนหัวกระดาษคำตอบ 2.ดินสอดำ 2B ใช้สำหรับระบายรหัสวิชา เลขที่นั่งสอบ และคำตอบที่ต้องการเลือก ( ป.6 สทศ.จัดส่งให้) 3.ยางลบ ( ป.6 สทศ.จัดส่งให้)

55

56 หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ
1.บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูป หรือ 2.บัตรประจำตัวประชาชน หรือ 3.หลักฐานอย่างอื่นที่สามารถใช้แสดงตัวตนของนักเรียน 4.หากไม่มีหลักฐานมาแสดงและเป็นผู้มีสิทธิสอบจริง ให้ผู้เข้าสอบบันทึกในแบบฟอร์มสำหรับผู้เข้าสอบปฏิบัติ ผิดระเบียบการสอบ (สทศ.5)

57

58 1.ให้เข้าสอบโดยนั่งในลำดับที่ต่อจากคนสุดท้าย ในห้องสอบสุดท้าย
ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ กรณีที่ 1 ผู้เข้าสอบไม่มีชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) เนื่องจากทางโรงเรียนได้ขอเพิ่มข้อมูลภายหลังที่ สทศ.ได้ประกาศเลขที่นั่งสอบแล้ว หรือมีการเปลี่ยนแปลงสนามสอบ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจาก สทศ.ให้เข้าห้องสอบนั้นได้ 1.ให้เข้าสอบโดยนั่งในลำดับที่ต่อจากคนสุดท้าย ในห้องสอบสุดท้าย 2.ใช้แบบทดสอบสำรองและกระดาษคำตอบสำรอง 3.ลงชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ(สทศ.3)

59 กรรมการคุมสอบกำกับผู้เข้าสอบกรอกข้อมูล
1. - ชื่อ-สกุล /เลขบัตรประชาชน/ ชื่อสนามสอบ /ห้องสอบ /วันที่สอบ ด้วยปากกา 2. เลขที่นั่งสอบ ด้วยปากกา 3. ระบายเลขที่นั่งสอบ ที่ สทศ.ออกให้ด้วยดินสอ 2B 4.ลงลายมือในช่อง “ลายมือชื่อผู้เข้าสอบ” 5.กรรมการคุมสอบใช้ดินสอบ 2B ระบายในช่อง พ “ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ” และลงลายมือชื่อกรรมการคุมสอบทั้ง คน

60 1.ให้สนามสอบตรวจสอบหลักฐานว่าเป็นนักเรียนระดับชั้นนั้นที่จะเข้าสอบ
ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ กรณีที่ 2 ผู้เข้าสอบที่ทางโรงเรียนไม่ได้ส่งรายชื่อนักเรียนในการเข้าสอบและไม่มีข้อมูลเป็นรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (walk in) 1.ให้สนามสอบตรวจสอบหลักฐานว่าเป็นนักเรียนระดับชั้นนั้นที่จะเข้าสอบ 2.เขียนคำร้องในแบบฟอร์มสำหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ (สทศ.5) 3.ให้เข้าสอบโดยนั่งในลำดับที่ต่อจากคนสุดท้าย ในห้องสอบสุดท้าย 2.ใช้แบบทดสอบสำรองและกระดาษคำตอบสำรอง 3.ลงชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ(สทศ.3)

61 กรรมการคุมสอบกำกับผู้เข้าสอบกรอกข้อมูล
1. - ชื่อ-สกุล /เลขบัตรประชาชน/ ชื่อสนามสอบ /ห้องสอบ /วันที่สอบ ด้วยปากกา 2. ไม่ต้องกรอกเลขที่นั่งสอบ (ให้เว้นว่าง) 3. ไม่ต้องระบายเลขที่นั่งสอบ (ให้เว้นว่าง) 4.ลงลายมือในช่อง “ลายมือชื่อผู้เข้าสอบ” 5.กรรมการคุมสอบใช้ดินสอบ 2B ระบายในช่อง พ “ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ” และลงลายมือชื่อกรรมการคุมสอบทั้ง 2 คน

62 การเก็บกระดาษคำตอบ 1.นำกระดาษคำตอบหุ้มด้วยใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ(สทศ.3) บรรจุใส่ซองกระดาษคำตอบ ซึ่ง สทศ.ได้จัดเตรียมซองกระดาษคำตอบสำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษให้แต่ละรายวิชาโดยเฉพาะ โดยยังไม่ต้องปิดผนึกซอง -นำใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (สทศ.3) “สำหรับสนามสอบส่งคืนศูนย์สอบ ศูนย์สอบเก็บไว้”

63 จากเดิมที่ต้องใส่กระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบกรณีพิเศษในซองกระดาษคำตอบห้องสุดท้าย ซึ่งบางสนามสอบเก็บมาไม่ครบ สทศ. จึงดำเนินการจัดเตรียมซองกระดาษคำตอบกลับสำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษแยกต่างหากวิชาละ 1 ซอง หากในสนามสอบไม่มีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษสนามสอบต้องส่งซองคืนกลับ สทศ. เหมือนเดิม

64 สทศ. จึงดำเนินการจัดเตรียมซองสำหรับใส่เอกสาร สทศ. 5 และ สทศ
สทศ. จึงดำเนินการจัดเตรียมซองสำหรับใส่เอกสาร สทศ.5 และ สทศ.6 ให้กับสนามสอบ หากสนามสอบมีเอกสารดังกล่าวให้รวบรวมใส่ซองดังกล่าวนำส่งศูนย์สอบพร้อมกล่องกระดาษคำตอบ และศูนย์สอบรวบรวมซองเอกสารพร้อมกล่องกระดาษคำตอบให้กับ สทศ. ในวันที่ไปรับกระดาษคำตอบ

65 ปัญหาที่พบ

66 นักเรียนย้ายมาหลังจากที่โรงเรียนส่งข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องทำอย่างไร(เช่นนายเอ เดิมศึกษาอยู่โรงเรียน ก ย้ายมาศึกษาที่โรงเรียน ข) -หากย้ายเข้า-ออกก่อนสิ้นเดือนตุลาคม 2557 ให้โรงเรียน ก เข้าไปลดข้อมูลนักเรียนคนดังกล่าว ในระบบ ส่วนโรงเรียน ข เข้าไปเพิ่มข้อมูลผ่านระบบ ซึ่งนักเรียนจะมีรายชื่อชื่อในใบเซ็นชื่อ -หากโรงเรียน ก.ไม่แจ้งลดรายชื่อ เมื่อ สทศ.ประกาศเลขที่นั่งสอบในวันที่ 5 มกราคม 2558 นาย ก.จะมีเลขที่นั่งสอบ 2 โรงเรียน ขอให้เลือกใช้เลขที่นั่งสอบของโรงเรียน ข ส่วนโรงเรียน ก ให้ถือว่าขาดสอบไม่ต้องหานักเรียนมานั่งสอบแทน

67 นักเรียนไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน
-นักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน ขอให้ใช้รหัสโรงเรียน 10 หลัก แล้วเรียงต่อด้วย 001 ไม่ได้แจกแบบทดสอบเรียงตามลำดับเป็นรูปตัว U ผู้เข้าสอบเริ่มทำแบบทดสอบแล้ว -ให้ผู้เข้าสอบทำแบบทดสอบในรหัสชุดวิชาข้อสอบที่ได้รับ ไม่ต้องเก็บแบบทดสอบกลับคืน แต่ขอให้กรรมการคุมสอบตรวจดูว่าผู้เข้าสอบได้ระบายชุดข้อสอบและเขียนรหัสชุดข้อสอบที่ตนได้รับถูกต้อง ห้ามกรรมการคุมสอบมาแก้รหัสชุดข้อสอบในภายหลัง

68 โรงเรียนส่งรายชื่อมาแล้ว ทำไมไม่มีรายชื่อนักเรียน
-การส่งรายชื่อนักเรียน ครั้งนั้นอาจไม่สมบูรณ์ ดังนั้น เมื่อกดนำส่งข้อมูลแล้ว ขอให้ตรวจสอบตรงเมนูรายชื่อผู้มีสิทธิสอบอีกครั้ง โรงเรียนควรตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง นักเรียนนั่งสอบผิดที่ (เช่นนาย ก ไปนั่งที่นาย ข และใช้กระดาษคำตอบ นาย ข ในการสอบ ต้องเปลี่ยนกระดาษคำตอบให้นาย ก หรือไม่ -ห้ามนักเรียนใช้กระดาษคำตอบที่ไม่ใช่ชื่อหรือเลขที่นั่งสอบของตนเอง ต้องดำเนินการแก้ไขโดยใช้กระดาษคำตอบสำรอง เพื่อให้ได้ผลคะแนนที่ถูกต้อง

69 แบบทดสอบถูกเปิดก่อนการสอบ
-ปฏิเสธการรับแบบทดสอบ รับรายงานหัวหน้าสนามสอบเพื่อแจ้งศูนย์สอบ นักเรียนไม่มีเลขที่นั่งสอบหรือไปผิดสนามสอบ -หน.สนามสอบตรวจสอบหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนได้ศึกษาระดับชั้นนั้น แจ้งขออนุมัติจากศูนย์สอบ นักเรียนเขียนคำร้องในแบบ สทศ.5 เพื่อขออนุญาตในการเข้าสอบและแนบหลักฐาน เพื่อส่ง สทศ.พิจารณา

70 ผู้เข้าสอบนั่งสอบผิดที่ โดยใช้กระดาษคำตอบแบบลงข้อมูลที่ไม่ใช่ของตนเอง
-กรรมการคุมสอบนำกระดาษคำตอบสำรองมาเปลี่ยนให้กับผู้เข้าสอบและตรวจสอบกระดาษคำตอบที่นำมาตรงกับรายวิชาที่สอบ และให้ผู้เข้าสอบระบายรหัสชุดวิชาข้อสอบที่ได้รับพร้อมทั้งกรอกข้อมูลบนหัวกระดาษคำตอบให้ครบถ้วน -ส่วนกระดาษคำตอบที่ได้ทำไปแล้ว ให้กรรมการคุมสอบระบายตรงช่อง “ย” กรณียกเลิกกระดาษแผ่นนี้และเก็บส่งคืน สทศ. ผู้เข้าสอบที่มาสายแต่ไม่เกิน 30 นาทีหลังจากเริ่มสอบ -สามารถอนุญาตเข้าห้องสอบได้แต่จะไม่ได้รับการต่อเวลาในวิชานั้น

71 นักเรียนขาดสอบนำไปคิดค่าสถิติหรือไม่
-นักเรียนที่ขาดสอบไม่นำไปค่าสถิติ ผู้เข้าสอบที่มาสายเกิน 30 นาทีหลังจากเริ่มสอบ -ให้ติดต่อ หน.สนามสอบเพื่อพิจารณา หากมาสายด้วยเหตุสุดวิสัยให้เขียนคำร้อง ในแบบ สทศ.5 รายการการปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ ก่อนอนุญาตให้เข้าห้องสอบ ส่วนการประกาศคะแนนให้อยู่ในดุลยพินิจของ สทศ.

72 ผู้เข้าสอบไม่ใช้ดินสอ 2B ระบายคำตอบ
-หากยังไม่หมดเวลาอาจให้กระดาษคำตอบสำรองเพื่อให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบใหม่ หากหมดเวลาให้ยึดตามที่ผู้เข้าสอบระบายมา เนื่องจากได้แจ้งแล้ว กรณีกรรมการคุมสอบได้เก็บรวบรวมกระดาษคำตอบและบรรจุใส่ซองกระดาษคำตอบใส่ซองกระดาษคำตอบและปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษแบบทำลายตัวเอง โดยที่กรรมการกลางยังไม่ตรวจนับ -ให้กรรมการกลางเปิดซองกระดาษคำตอบดังกล่าว เพื่อตรวจนับจำนวนกระดาษคำตอบ ให้ครบถ้วน และปิดผนึกซองกลับคืนพร้อมทั้งเซ็นกำกับที่ปากซองกระดาษคำตอบและระบุเหตุผลที่เปิดซอง

73 ผู้เข้าสอบไม่ได้เซ็นชื่อบนกระดาษคำตอบหรือบนใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ(สทศ.2)
-เป็นหลักฐานที่แสดงว่าผู้เข้าสอบได้เข้าสอบจริง มีผลต่อการตรวจสอบของคณะทำงาน หากไม่สามารถติดตามให้ผู้เข้าสอบลงลงรายชื่อได้ ขอให้กรรมการคุมสอบเขียนรายงานยืนยันการเข้าสอบของผู้เข้าสอบมาเป็นหลักฐาน ส่งกระดาษคำตอบของผู้ขาดสอบหรือกระดาษที่ยกเลิกคืน สทศ. -กระดาษคำตอบทุกแผ่นจะถูกนำเข้าเครื่องอ่านเพื่อประมวลผล กรณีขาดสอบกรรมการคุมสอบต้องระบายตรงช่อง “ข” กรณีขาดสอบเพื่อเป็นข้อมูลของบุคคลนั้น

74 ชื่อ-สกุล หรือข้อมูลบนกระดาษคำตอบคลาดเคลื่อนจากข้อมูลจริงของผู้เข้าสอบ เช่น ตัวสะกดผิด เลขบัตรประจำตัวประชาชนผิด -ไม่ต้องเปลี่ยนกระดาษคำตอบสำรอง ให้ผู้เข้าสอบเขียนใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (สทศ.6) พร้อมแนบหลักฐานส่งให้ สทศ.พร้อมกระดาษคำตอบ เพื่อ สทศ.แก้ไข ตอนประกาศผลคะแนน กรรมการคุมสอบรวบรวมกระดาษคำตอบแล้วพบว่ามีจำนวนไม่ครบถ้วน -ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบในแบบทดสอบและบริเวณห้องสอบว่าตกหล่นหรือไม่และต้องค้นหาให้พบเนื่องจากกระดาษคำตอบมีผลต่อผู้เข้าสอบและต้องทำบันทึกแจ้ง หน.สนามสอบ ซึ่งกระดาษคำตอบจะต้องมีทั้งของผู้ขาดสอบและผู้เข้าสอบ

75 ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ
-ให้กรรมการคุมสอบเขียนรายงานแจ้ง หน.ห้องสอบ เพื่อส่ง สทศ.ในการพิจารณาเรื่องการประกาศผลคะแนนให้กับผู้เข้าสอบดังกล่าว การทุจริตระหว่างการสอบ -พบผู้กระทำผิดระเบียบการสอบ ให้กรรมการคุมสอบแจ้งให้ผู้กระทำผิดหยุดทำข้อสอบ แล้วเขียนรายงานการกระทำผิดและลงชื่อผู้กระทำ กรรมการคุมสอบ หน.สนามสอบลงชื่อพร้อมเสนอแนวทางการพิจารณา ส่ง สทศ. พิจารณาไม่ประกาศผลคะแนน

76 แบบทดสอบไม่ได้เรียงตามรหัสชุดข้อสอบ 100 200 300 400 500 600 ต้องดำเนินการอย่างไร
ขอให้กรรมการคุมสอบแจกแบบทดสอบเป็นรูปตัว U ไม่ต้องดำเนินการสลับแบบทดสอบด้วยตนเอง กำกับ ตรวจสอบให้ผู้เข้าสอบระบายและกรอกรหัสชุดข้อสอบที่ได้รับให้ถูกต้อง

77 ตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ
ในวันสอบจะมีบุคลากร ครู อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก โท ตรี หรือนิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยของรัฐ เข้าสังเกตการปฏิบัติงานของสนามสอบและรายงานผลให้สถาบันทดสอบฯ ทราบ

78 ค่าตอบแทนการประชุม 1.ค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้าประชุม เหมาจ่ายคนละ 200 บาท
2.ค่าพาหนะ เบิกตามระยะทาง กม.ละ 5 บาท (ตามบัญชีที่ศูนย์สอบจัดทำ)

79 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
1.หัวหน้าสนามสอบ คนละ 550 บาท 2.กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ 450 บาท 3.นักการภารโรง 250 บาท *ปฏิบัติงานหนึ่งวัน = ภาคเช้า+ภาคบ่าย *ถ้าปฏิบัติงานเพียงภาคใดภาคหนึ่งให้ได้รับอัตราครึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนหนึ่งวัน

80 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
หัวหน้าสนามสอบ และนักการภารโรงได้รับค่าตอบแทนในการเตรียมสถานที่สอบและจัดสนามสอบก่อนเปิดสนามสอบและวันหลังปิดสนามสอบอย่างละหนึ่งวัน - หัวหน้าสนามสอบ 400 บาท - นักการภารโรง 220 บาท

81 สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.นครราชสีมา(สถ.จ.นม.)
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา(ชั้น ๓) ถนนมหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๔-๘๘๐๓, ๐-๔๔๒๕-๖๖๐๘, ๐-๔๔๒๔-๕๕๒๐,๐-๔๔๒๔-๘๔๙๖ ต่อ ๓๑ ผู้รับผิดชอบ ๑. นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์ ๒. ส.อ.จิระพงศ์ ทราบพรมราช


ดาวน์โหลด ppt การประชุมซักซ้อมและเตรียมการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google