งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 1 15 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 4 B อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดร. สุรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 1 15 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 4 B อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดร. สุรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 1 15 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 4 B อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดร. สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1

2 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี ปี 2558

3 นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2558 ปีปลอดนักเรียนอ่าน ไม่ออก เขียนไม่ได้

4 1. การสอบ O-NET, NT และ LAS - วันที่ 31 มกราคม 2558 สอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 สอบ O-NET นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สอบ NT นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - วันที่ 10 มีนาคม 2558 สอบข้อสอบ LAS ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1,2,3,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2

5 2. การประเมินคุณภาพ ภายนอก รอบ 3 ปี 2558 มีโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 1 ที่จะเข้ารับ การประเมินภายนอก รอบ 3 จำนวน 61 โรงเรียน ซึ่งจะ ประเมินในช่วง วันที่ 15 ธันวาคม 2557 – 6 กุมภาพันธ์ 2558

6 3. การคัดเลือก รอง ผอ. / ผอ. สถานศึกษา 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกภายในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 2. รับสมัครคัดเลือกวันจันทร์ที่ 26 มกราคม – วันอาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ( ไม่เว้น วันหยุดราชการ ) 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ คัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 4. การประเมิน 1) ประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่ม ทั่วไป 2) ประเมินประวัติและผลงาน กลุ่มประสบการณ์ วันจันทร์ที่ 9- วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 5. สอบข้อเขียน 1) ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 2) ความสามารถในการ บริหารงานในหน้าที่ วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 6. สอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 7. ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

7 4. เรื่อง โครงการช่วยลูกหลานต้านลม หนาว ปี 58 สพป. มค.1 ขอรับการบริจาค เสื้อผ้า, ผ้าห่ม เครื่องกันหนาว ฯลฯ เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์

8 5. การจัดงานวันครู ประจำปี 2558 คำขวัญวันครู ประจำปี 2558 “ เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ ”

9 วันครูตรงกับวันศุกร์ ที่ 16 มกราคม 2558 คุรุ สภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้ กำหนดจัดงานวันครู พิธีบูชาบูรพาจารย์ เวลา 09.00 -12.00 น. โดยกระจายการจัดงานเป็นอำเภอ ทั้งหมด 4 จุด ดังนี้ 1. อำเภอเมืองมหาสารคาม ณ หอประชุมโรงเรียน สารคามพิทยาคม ประธานในพิธีคือผู้ว่าราชการ จังหวัดมหาสารคาม 2. อำเภอบรบือ ณ หอประชุมโรงเรียนบรบือวิทยา คาร ประธานในพิธีคือนายอำเภอบรบือ 3. อำเภอกันทรวิชัย ณ หอประชุมโรงเรียนกันทร วิชัย ประธานในพิธีคือนายอำเภอกันทรวิชัย 4. อำเภอแกดำ ณ หอประชุมโรงเรียนมิตรภาพ ประธานในพิธีคือนายอำเภอแกดำ การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ

10 มีพิธีมอบเกียรติบัตรในงานวันครู ประจำปี 2558 ดังนี้ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 2. รางวัลคุรุสดุดี 3. รางวัลหนึ่งแสนครูดี ( มอบแต่ละอำเภอ ที่จัดงานวันครู ) 4. รางวัลครูดีมีทุกวัน 5. รางวัลครูดีที่หนูรัก 6. รางวัลสุดยอดครูดี มีพิธีมอบเกียรติบัตรในงานวันครู ประจำปี 2558

11 ห้องเรียนคุณภาพ 1. ครูผู้นำการ เปลี่ยนแปลง 2. การวิจัยในชั้นเรียน 3. ICT ในห้องเรียน 4. การออกแบบการ เรียนรู้อิงมาตรฐาน 5. วินัยเชิงบวก

12 คุณลักษณะและพฤติกรรมผู้นำ ทางการบริหารการศึกษา (Characteristics and Behaviors)

13 คุณลักษณะและพฤติกรรมผู้นำทางการบริหารการศึกษา (Characteristics and Behaviors) 1. มุ่งคุณภาพโดยรวม 2. ใช้หลักประชาธิปไตย 3. ทำงานเชิงวิชาการ 4. สัมพันธ์กับบุคคลทุกระดับ

14 5. เป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยง อำนวยความสะดวก 6. สนับสนุนช่วยเหลือบุคลากร 7. มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ 8. มีความยืดหยุ่น คุณลักษณะและพฤติกรรมผู้นำทางการบริหารการศึกษา (Characteristics and Behaviors)

15 9. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน 8. มีความคาดหวังในผลงานสูง 9. เน้นผลงานเป็นหลัก 10. กล้าตัดสินใจ คุณลักษณะและพฤติกรรมผู้นำทางการบริหารการศึกษา (Characteristics and Behaviors)

16 The End


ดาวน์โหลด ppt การประชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 1 15 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 4 B อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดร. สุรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google