งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ วัฒนธรรม. ๑ วัตุประสงค์การเรียนประจำบท บอกความหมายของวัฒนธรรมได้ บอกความสำคัญของของวัฒนธรรมได้ บอกองค์ประกอบของวัฒนธรรมได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ วัฒนธรรม. ๑ วัตุประสงค์การเรียนประจำบท บอกความหมายของวัฒนธรรมได้ บอกความสำคัญของของวัฒนธรรมได้ บอกองค์ประกอบของวัฒนธรรมได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ วัฒนธรรม

2 ๑ วัตุประสงค์การเรียนประจำบท บอกความหมายของวัฒนธรรมได้ บอกความสำคัญของของวัฒนธรรมได้ บอกองค์ประกอบของวัฒนธรรมได้ เข้าใจองค์ประกอกของวัฒนธรรมได้ เข้าใจลักษณะหน้าที่ของวัฒนธรรม

3 ๒ สาระการเรียนประจำบท ความหมายของวัฒนธรรม ความสำคัญของของวัฒนธรรม องค์ประกอบของวัฒนธรรม ลักษณะของวัฒนธรรม หน้าที่ของวัฒนธรรม

4 ๓ ความนำ วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีคณค่าและ ความสำคัญสำหรับชาติหนึ่งๆ การที่มนุษย์แบ่งเป็นชาตินั้น ชาติ นี้ ก็อาศัวัฒนธรรมเป็นเครื่อง กำหนดนั่นเอง

5 ๓. ๑ความหมายและความสำคัญ ของวัฒนธรรม ๓๑๑ความหมายของวัฒนธรรม วัฒนธรรมแปลว่าเจริญงอกงาม ธรรมแปลว่าความดี ในด้านสังคมศาศต์ พระยาอนุมานราชธน อุทัย หิรัญโต ยุทธ ศักดิ์เดชยนต์ สรุป

6 ๓. ๑. ๒ ความสำคัญของ วัฒนธรรม วัฒนธรรมช่วยแก้ปัญหา วัฒนธรรมช่วยเหนี่ยวรั้งสมาชิกใน สังคม เป็นเครื่องแสดงเอกลักษณืของชาติ เป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมของคน ในสังคม ช่วยให้ประเทศชาติมีความ เจริญรุ่งเรืองถาวร สรุป

7 ๔ องค์ประกอบของ วัฒนธรรม องค์ประกอบของวัฒนธรรมมี๔ ประการ องค์วัตถุ องค์การ องค์พิธีการ องค์มติ

8 ๕ ประเภทของวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ แบ่งประเภทของวัฒนธรรมเป็น๔ ประเภท คติธรรม เนติกรรม สหกรรม วัตถุธรรม

9 ๖ ประเภทของวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม แห่งชาติแบ่งวัฒนธรรมเป็น๕สาขา สาขามนุษยศาสต์ สาขาศิลปะ สาขาช่างฝีมือ สาขาคหกรรมศิลป์ สาขากีฬาและนันทนาการ

10 ๗ ลักษณะของวัฒนธรรม วัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้ วัฒนธรรมเป็นมรดทางสังคม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สังคมต้องยึดถือ วัฒนธรรมเป็นความพึงพอใจของ มนุษยชาติ วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บูรณาการและปรับ ได้ วัฒนธรรมสิ้นสุดหรือตายได้

11 ๘ หน้าที่ของวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดรูปแบบ ของสถาปัน วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรม ของมนุษย์ วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ควบคุมสังคม


ดาวน์โหลด ppt บทที่๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ วัฒนธรรม. ๑ วัตุประสงค์การเรียนประจำบท บอกความหมายของวัฒนธรรมได้ บอกความสำคัญของของวัฒนธรรมได้ บอกองค์ประกอบของวัฒนธรรมได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google