งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องน้ำอาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ โดย นายวุฒิชัย บุญแท้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องน้ำอาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ โดย นายวุฒิชัย บุญแท้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องน้ำอาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์
โดย นายวุฒิชัย บุญแท้

2 หลักการและเหตุผล เนื่องจากอาคารบริหารแต่ละชั้นของคณะศิลปศาสตร์มีห้องน้ำไว้บริการให้กับบุคลากรและนักศึกษาซึ่งจะมีการเปิดไฟทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น โดยหลักการของโครงการนี้ต้องการให้หลอดไฟติดตอนที่มีคนเข้ามาใช้บริการห้องน้ำและเมื่อไม่มีคนอยู่ให้ปิดไฟโดยอัตโนมัติ จากการที่ให้เปิดปิดไฟโดยอัตโนมัติระยะเวลาที่ปิดไฟดังกล่าว คาดว่าจะได้ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และประหยัดค่าซ่อมบำรุง และค่าใช้จ่ายให้กับคณะ ได้

3 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า
เพื่อยืดอายุการใช้งานหลอดไฟฟ้า เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโหลดไฟฟ้าอย่างอื่นได้

4 วิธีดำเนินงาน ขออนุมัติจัดทำโครงการ
สำรวจสถานที่ติดตั้งและกำหนดตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้าก่อนติดตั้งอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ทดสอบการทำงานและบันทึกค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าหลังติดตั้งอุปกรณ์ สรุปผลโครงการ

5 ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจจับความเคลื่อนไหว
แยกวงจรของโคมไฟโดยหากว่าโคมไฟนั้นมีหลอดภายใน3หลอด โดยแยกให้มี 2 วงจร วงจรแรกทำงาน 1 หลอด เปิดเมื่อเราเปิดสวิตช์ด้วยมือ วงจรที่ 2 ทำงาน 2 หลอด รวมถึงหลอดไฟหน้ากระจก และพัดลมดูดอากาศ จะติดเมื่อมีคนเดินเข้ามาในห้องน้ำและจะดับเมื่อมีคนเดินออกไปแล้ว ประมาณ 3 นาที ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยติดตั้งใต้ฝ้าเพดานครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เช่นหากห้องน้ำมีพื้นที่กว้างให้ติดตั้งสวิตช์ 2 ตัว โดยต่อขนานกัน

6 รูปภาพการติดตั้ง Motion Switch

7 รูปแสดงตำแหน่งการติดตั้งสวิตช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

8 สรุปผลจากการติดตั้งอุปกรณ์

9 ตารางเปรียบเทียบการใช้ไฟ ก่อน-หลังการติดตั้งอุปกรณ์

10 ประหยัดค่าไฟฟ้า 7,792 บาท/ปี คิดเป็นร้อยละ 39
ประหยัดค่าไฟฟ้า 7,792 บาท/ปี คิดเป็นร้อยละ ของค่าไฟฟ้าก่อนติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

11

12 รายการวัสดุที่ใช้ 1. สวิตช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว จำนวน 16 เครื่อง 3,800 บาท 2. สายTHW 1.5 สำหรับการติดตั้ง 2 ม้วน 1,650 บาท 3. ท่อร้อยสายไฟ และวัสดุอื่นๆสำหรับการติดตั้ง 1,200 บาท รวมค่าวัสดุ 6,650 บาท


ดาวน์โหลด ppt โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องน้ำอาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ โดย นายวุฒิชัย บุญแท้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google