งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลัก สูตร คณะ สถาบั น 2 บัณฑิต 3 นักศึกษา 4 อาจารย์องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 การผลิตบัณฑิต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลัก สูตร คณะ สถาบั น 2 บัณฑิต 3 นักศึกษา 4 อาจารย์องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 การผลิตบัณฑิต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลัก สูตร คณะ สถาบั น 2 บัณฑิต 3 นักศึกษา 4 อาจารย์องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 การผลิตบัณฑิต 2 การวิจัย 3 การบริการวิชาการ 4 การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม 5 การบริหารจัดการ 1 การผลิตบัณฑิต 2 การวิจัย 3 การบริการวิชาการ 4 การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม 5 การบริหารจัดการ 1 การกำกับ มาตรฐาน กรรมการ >= 3 คน และเกินกึ่ง หนึ่งเป็นผู้ทรงภายนอก กรรมการ >= 5 คน และเกินกึ่ง หนึ่งเป็นผู้ทรงภายนอก คะแนนเฉลี่ย หลัก สูตร คณะ 1ส.ค.1ส.ค. 30 พ. ย. การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี 2557 1 องค์ประก อบ มาตรฐาน 1 ตัวบ่งชี้ 5 องค์ประก อบ คุณภาพ 13 ตัว บ่งชี้ 5 องค์ประก อบ คุณภาพ 13 ตัวบ่งชี้ 5 องค์ประก อบ คุณภาพ 13 ตัวบ่งชี้

2 ส่วนกำหนดทิศทาง Knowledge Vision วิสัยทัศน์/นโยบาย (Vision) – ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ (Indicator) – แผนปฏิบัติการ (Plan) - จัดสรรทรัพยากร (Resource) – ส่วนแลกเปลี่ยน และแบ่งปัน Knowledge Sharing - กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Group Discussion) - วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง (Analysis) - ฝึกใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง (Practice) - สังเคราะห์ แล้วแบ่งปัน (Synthesis) ส่วนสะสม Knowledge Asset - รวบรวมความรู้เข้าคลัง (Collection) - จัดการความรู้ (Management) - ประเมินความรู้ (Evaluation) - เผยแพร่ความรู้ (Sharing) ผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์ (Top-Down Direction) ความรู้ถูกเรียกใช้ขึ้นมาจากทุกระดับ (Bottom-up Direction) ตัวแบบทูน่า (Tuna Model) สำหรับการบูรณาการระบบสารสนเทศบุคลากร ตัวแบบทูน่า โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุกยืด (2550 : 21-26)

3

4 เกณฑ์ มหาวิทยาลั ย 9 องค์ + 18 มาตรฐาน เกณฑ์คณะ วิชา 9 องค์ + 18 มาตรฐาน เกณฑ์ สาขาวิชา 9 องค์ + 18 มาตรฐาน หลักฐานจาก อาจารย์ => คะแนนสาขา ( ไม่ ประเมิน ) => คะแนนคณะวิชา => คะแนน มหาวิทยาลัย ใช้ หลักฐา น 3 ระดับ ใช้ หลักฐา น 2 ระดับ ใช้ หลักฐา น 1 ระดับ หลักฐานจาก คณะวิชา หลักฐานจาก มหาวิทยาลัย เกณฑ์ประเมินอุดมศึกษา 2553 (2554- 2556)

5 ตัวบ่งชี้หลักสูตร 1.1 ตบช. มาตรฐาน (12 เกณฑ์ ) 1.2-1.14 ตบช. พัฒนา หลักฐานจาก อาจารย์ คะแนน หลักสูตร เกณฑ์ประเมินอุดมศึกษา 2557 ( ฉบับร่าง พ. ค.57) ตัวบ่งชี้คณะ 2.1-2.8 หลักฐานจาก คณะ คะแนน คณะ คะแนน เฉลี่ย หลักสูต ร หลักฐานจาก มหาวิทยาลัย คะแนน มหาวิทยาลั ย คะแนน เฉลี่ย คณะ ตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัย 3.1-3.10 ตัวบ่งชี้ สมศ. ทั้ง 18 มาตรฐาน ถูกนำเข้าไปในเกณฑ์ใหม่ มี 9 มาตรฐานแรก ( ที่สำคัญ ) เน้นผลงาน อ. หลักสูตร + บูรณาการ พันธกิจ 4 ด้าน + บทความ ตีพิมพ์ TCI + ดูแลนักศึกษา + ต้องผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน เน้นผลงาน อ.+ นักวิจัย + นับเงินหนุน วิจัย + บริการ วิชาการ PDCA + การบริหาร องค์ 7 เน้นกลไก กิจกรรม น. ศ. + กลไกวิจัย + เงินหนุนวิจัย + บริการชุมชน MOU แข็ง + ทำนุบำรุงศิลปะ + การบริหาร องค์ 7


ดาวน์โหลด ppt หลัก สูตร คณะ สถาบั น 2 บัณฑิต 3 นักศึกษา 4 อาจารย์องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 การผลิตบัณฑิต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google