งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้น่าสนใจได้อย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้น่าสนใจได้อย่างไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้น่าสนใจได้อย่างไร
เปิดโลก การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้น่าสนใจได้อย่างไร

2 สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร มาเนตร์ กอบน้ำเพ็ชร สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 หลักการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
1. เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 2. เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3. เน้นการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

4 กระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
1. การเลือกหัวข้อเรื่อง 2. การศึกษาเอกสาร 4. การลงมือปฏิบัติ 3. การทำเค้าโครงย่อ 5. การเขียนรายงาน 6. การแสดงผลงาน

5 ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
1. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 2. โครงงานประเภทการทดลอง 3. โครงงานประเภทการรวบรวมข้อมูล 4. โครงงานประเภททฤษฏี

6 ข้อมูลบนบอร์ดโครงงาน
1. ชื่อเรื่อง 2. ชื่อผู้ทำโครงงาน 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 4. บทนำ ระบุมูลเหตุจูงใจ (อธิบายถึงที่มาของปัญหาที่นำไปสู่เรื่องของโครงงานนี้ว่ามีมูลเหตุจูงใจ หรือแรงบันดาลใจจากอะไร มีแนวคิดมาจากไหน อย่างไร )

7 5. สมมติฐานและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้
6. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 7. แผนการดำเนินการ (อธิบายขั้นตอนและวิธีการที่จะทำโครงการนี้ เพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ ) 8. ผลการทดลองขั้นต้น 9. กิตติกรรมประกาศ

8 หลักการจัดรูปแบบเพื่อนำเสนอ โครงงานวิทยาศาสตร์
1. การจัดทำโครงร่าง 2. การกำหนดตำแหน่ง 3. การกำหนดรูปแบบของข้อความ

9 4. ความต่อเนื่องของข้อความ
5. การเสนอข้อมูล 6. การกำหนดเค้าโครงของสี 7. ความสมดุลย์

10 ขนาดของบอร์ดโครงงาน

11 หลักการสร้างความสนใจในการจัดบอร์ด เพื่อการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
1. ขนาดของภาพประกอบ 4. การใช้สี 2. ขนาดของตัวอักษร 5. การเว้นพื้นที่ว่าง 3. สร้างเทคนิคใหม่ๆ 6. การเน้นจุดเด่น

12 หลักการใช้สีในการจัดบอร์ด เพื่อการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
1. การใช้สีวรรณะเดียว - สีวรรณะร้อน ( เหลือง/ ส้มเหลือง/ ส้ม/ ส้มแดง/ ม่วงแดง/ ม่วง ) - สีวรรณะเย็น ( เหลือง/ เขียวเหลือง/ เขียว/ เขียวน้ำเงิน/ น้ำเงิน/ ม่วงน้ำเงิน/ ม่วง/ ฟ้า ) 2. การใช้สีต่างวรรณะ ( 80% ต่อ 20% )

13 3. การใช้สีตรงข้าม ( มี 6 คู่สี เหลือง- ม่วง / แดง-เขียว / น้ำเงิน-ส้ม / เขียวเหลือง-ม่วงแดง / ส้มเหลือง-ม่วงน้ำเงิน / ส้มแดง-เขียวน้ำเงิน ) 4. การใช้สีพื้นหลังบอร์ด ดำ / เทา / ขาว

14 สีวรรณะร้อน สีวรรณะเย็น

15 สีต่างวรรณะ เย็น 80% ร้อน 20%
สีตัดกัน 80% ต่อ 20%

16 การทำข้อมูลในโครงงานฯ
1. พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A3 หรือ A4 แล้วติดปะลงบนบอร์ด 2. ออกแบบเท่าขนาดจริงแล้วจ้างร้าน Inkjet พิมพ์ 3. จ้างทำทั้งหมด

17

18

19

20

21 ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์

22 ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์

23 ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์

24 ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์

25 ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์

26 ขอบคุณทุกท่าน คำถาม?


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้น่าสนใจได้อย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google