งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและกิจการที่ต้องจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายติดตามตรวจสอบ กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เกี่ยวกับเงื่อนไขการปฏิบัติกรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

3 ๑. หากหน่วยงานผู้อนุมัติ/อนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

4 ๒. หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

5 ทั้งนี้ เงื่อนไขดังกล่าวได้เริ่มใช้แล้วสำหรับโครงการที่ตั้งใหม่หรือขอขยาย ส่วนโครงการเดิมยังคงต้องยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงเสนอให้ สผ. พิจารณาตามเงื่อนไขเดิม โดยรายงานการเปลี่ยนแปลงของแต่ละโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ(คชก.) จะมีการกำหนดเงื่อนไขใหม่ข้างต้นแทนเงื่อนไขเดิมไว้ในมาตรการที่เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อไป

6 แผนภาพแสดงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ*
ผู้ประกอบการโครงการ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตพิจารณา เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจสั่งอนุญาต เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงต่อ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี อำนาจอนุญาต แจ้ง สผ. เพื่อทราบ อาจมีผลกระทบ ไม่มีผลกระทบ ผลการพิจารณา แจ้ง สผ. นำเข้า คชก.พิจารณา เห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลง * โครงการที่ตั้งใหม่หรือขอขยาย

7 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google