งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจราชการและนิเทศงานฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจราชการและนิเทศงานฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจราชการและนิเทศงานฯ
รอบที่ 2 และ รอบที่ 3 ปี 2557

2 กำหนดตรวจราชการ และ นิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2557 (M&E) สสจ.เพชรบุรี (วันที่ 16 พฤษภาคม 2557)

3 การตรวจราชการ ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5
รอบที่ 2 ติดตาม ประเมินผล (M&E) เฉพาะประเด็นที่ยังเป็นจุดเสี่ยงของการทำงานในพื้นที่ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ การปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดเสี่ยง ผู้ประเมิน M&E ของศูนย์วิชาการเขต และผู้ประเมินของกรม ทีมตรวจฯ 3

4 เนื้อหาการตรวจราชการ ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5
รอบที่ 2 กำหนดประเด็นการติดตามประเมินผล (M&E) จากการสรุปวิเคราะห์ผลการตรวจราชการฯ ในรอบที่ 1 เพื่อค้นหาจุดอ่อนการทำงานในพื้นที่ และลงประเมินในเชิงลึก 4

5 ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญที่ต้องมีการ M&E (รอบ 2/2557)
กลุ่มบริหาร (ไม่มี) กลุ่มบริการ ประเด็น Highlight ที่ควรต้องดำเนินการในแต่ละสาขา โดย focus พื้นที่ตามสภาพปัญหา การนำแผนลงสู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ แผนสุขภาพ และระบบข้อมูล แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ ความสอดคล้องของ มาตรการ ทุกระดับ กลุ่มวัย -วัยเด็ก เรื่อง พัฒนาการเด็ก/TDSI การสื่อสาร/การปฏิบัติงาน ในระดับพื้นที่ เพิ่มความครอบคลุมพื้นที่ให้สูงที่สุด -วัยทำงาน เรื่อง NCD และ TB

6 กำหนดการกำหนดตรวจราชการ และ นิเทศงาน กรณีปกติ
รอบที่ 2 ปี 2557 (M&E) เขตบริการสุขภาพที่ 5         14 พ.ค. 57 สมุทรสาคร         15 พ.ค. 57 ราชบุรี         16 พ.ค. 57 เพชรบุรี         21 พ.ค. 57 สมุทรสงคราม         22 พ.ค. 57 นครปฐม         23 พ.ค. 57 กาญจนบุรี         28 พ.ค. 57 สุพรรณบุรี         29 พ.ค. 57 ประจวบคีรีขันธ์         10 มิถุนายน 2557 ประชุมสรุปผลการ M&E

7 กำหนดตรวจราชการ และ นิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 3 ปี 2557 สสจ.เพชรบุรี
(วันที่ มิ.ย. 57) พื้นที่รับตรวจราชการ คือ 1. คปสอ.ท่ายาง 2. .คปสอ.เมือง

8 การตรวจราชการ ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5
รอบที่ 3 ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง แผนสุขภาพจังหวัด และปัญหาอุปสรรค วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงานรอบ ๘ เดือน และการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงเพิ่มเติม สธน. ผช.ผตร. ผู้ตรวจกรม และผู้ประเมินของศูนย์วิชาการเขต ทีมตรวจฯ 8

9 เนื้อหาการตรวจราชการ ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5
รอบที่ 3 ติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง และแผนสุขภาพจังหวัด 9

10 กำหนดการกำหนดตรวจราชการ และ รอบที่ 3 ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5
นิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 3 ปี เขตบริการสุขภาพที่ 5     1.สมุทรสาคร มิถุนายน 2557 2.ราชบุรี มิถุนายน 2557 3.เพชรบุรี มิถุนายน 2557 4.สมุทรสงคราม กรกฎาคม 2557 5.นครปฐม กรกฎาคม 2557 6.กาญจนบุรี กรกฎาคม 2557 7.สุพรรณบุรี กรกฎาคม 2557 8.ประจวบคีรีขันธ์ 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 2557


ดาวน์โหลด ppt การตรวจราชการและนิเทศงานฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google