งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาการวิจัยอย่างง่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาการวิจัยอย่างง่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาการวิจัยอย่างง่าย
ความหมาย ทำวิจัยอย่างไร เขียนอย่างไร

2 ความหมายการวิจัยอย่างง่าย
ประโยชน์ 1.เกิดวิทยาการใหม่ ๆ 2.ใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและยุติธรรม 3. ช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 4. ช่วยในด้านการกำหนดนโยบาย การวางแผนงาน 5. ช่วยกระตุ้นบุคคลให้มีเหตุผล รู้จักคิด และค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ 6. สามารถตอบคำถามที่ยังคลุมเครือให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น การวิจัย หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่ได้มาซึ่งข้อความรู้ ความจริง หรือคำตอบที่เชื่อถือได้ของข้อสงสัยหรือปัญหาและคำตอบที่เชื่อถือได้นั้นจะ ต้องมีองค์ประกอบ 2 ประการคือ มีพยานหลักฐานหรือข้อมูลยืนยัน และต้องได้มาอย่างมีระบบระเบียบที่เชื่อถือได้ ความสำคัญ คุณค่าและความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักสูตร ผู้สอนจะได้คิดค้นวิธีการสอน ได้สื่อหรือเครื่องมือใหม่ๆ ที่สนับสนุนหรือส่งเสริมการเรียนการสอนในสถานศึกษา

3

4

5

6

7 การเขียนวิจัยอย่างง่าย

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt วิชาการวิจัยอย่างง่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google