งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผัง (Flow Chart) ขั้นตอนการรายงาน แบบ M 1 – M 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผัง (Flow Chart) ขั้นตอนการรายงาน แบบ M 1 – M 4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผัง (Flow Chart) ขั้นตอนการรายงาน แบบ M 1 – M 4

2 ขั้นตอนการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558 ตามแบบ M 1 และ M 2
กรมหม่อนไหม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กลุ่มประเมินผลและระบบวิจัย การรายงานประจำเดือน แบบ M1, M2 ตรวจสอบข้อมูลของแต่ละศูนย์ฯ/เขต สรุปผลการเบิกจ่ายเงินส่งให้ กลุ่มประเมินผลฯ และสำนักทุกสำนัก(ส่วนกลาง) ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป และส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 10 กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง ตัดยอดข้อมูลทุกวันสิ้นเดือน สรุปผลการเบิกจ่ายเงินส่งให้กลุ่มบริหารงานคลัง ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ/เขตฯ สำนัก (ส่วนกลาง)

3 ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ M 3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมหม่อนไหม รายงานผล M 3: เสนออธิบดีกรมหม่อนไหม กลุ่มประเมินผลและระบบวิจัย จัดทำ M 3 : จัดทำรายงานประจำเดือน จัดทำ M 3 : รวบรวม สรุปรายงานส่งให้ กลุ่มประเมินฯ ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป สำนักส่วนกลาง จัดทำ M 3 : ติดตามการรายงานผลให้ครบทุกศูนย์ และสรุปรายงานส่งถึงสำนักส่วนกลางภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1-5 จัดทำ M 3 : จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม โดยตัดยอดข้อมูลทุกวันสิ้นเดือน ส่งข้อมูลทางอีเมล์ให้สำนัก (ส่วนกลาง) และเขต ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ศูนย์ฯ

4 ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ M 4 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมหม่อนไหม รายงานผล M 4 : เสนออธิบดีกรมหม่อนไหม กลุ่มประเมินผลและระบบวิจัย จัดทำ M 4 : จัดทำรายงานประจำเดือน จัดทำ M 4 : รวบรวม สรุปรายงานส่งให้ กลุ่มประเมินฯ ภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน สำนักส่วนกลาง จัดทำ M 4 : ติดตามการรายงานผลให้ครบทุกศูนย์ และสรุปรายงานส่งถึงสำนักส่วนกลาง ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1-5 จัดทำ M 4 : จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม โดยตัดยอดข้อมูลวันที่ 15 ของทุกเดือน ส่งถึงเขตภายใน วันที่ 20 ของทุกเดือน ศูนย์ฯ

5 แบบฟอร์ม M 1 – M 4 และตัวอย่างรายงาน

6 แบบฟอร์ม M 1 และตัวอย่างรายงาน

7 แบบฟอร์ม M 2 และตัวอย่างรายงาน

8 แบบฟอร์ม M 3 และตัวอย่างรายงาน

9 แบบฟอร์ม M 4 และตัวอย่างรายงาน


ดาวน์โหลด ppt แผนผัง (Flow Chart) ขั้นตอนการรายงาน แบบ M 1 – M 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google