งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การเลือกหัวข้อโครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การเลือกหัวข้อโครงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การเลือกหัวข้อโครงงาน คะแนนเต็ม 10 คะแนน คำชี้แจง 1. ข้อสอบชุดนี้มี จำนวน 10 ข้อ 2. ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้ว เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคำตอบ 1. ขั้นตอนใดที่สำคัญที่สุดในการทำโครงงาน 1. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 2. การทดลอง 3. ตั้งสมมติฐาน 4. เลือกหัวข้อโครงงาน 2. โครงงานจากข้อใดควรทำมากที่สุด 1. จากการบอกเล่าของผู้รู้ 2. จากการท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆ 3. จากงานอดิเรกที่ทำในยามว่าง 4. จากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน 3. หัวข้อที่จะทำโครงงานควรมีลักษณะอย่างไร 1. ใช้เครื่องมือทันสมัยจากต่างประเทศ 2. เป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มีใครทำ 3. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 4. ถูกทั้งข้อ 2 และ 3

2 mkjjiiiii 4. การตั้งชื่อแบบใดที่สะดุดความรู้สึกของผู้พบเห็น 1. การตั้งชื่อเชิงวิจัย 2. การตั้งชื่อแบบธรรมดา 3. การตั้งชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ 4. การตั้งชื่อโดยใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ 5. หัวข้อใดให้รายละเอียดหรือแนวทางในการทำโครงงาน 1. นิยามศัพท์ 2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. ที่มาและความสำคัญ 4. ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 6. หัวข้อใดที่บอกให้ทราบว่าผู้ทำโครงงานศึกษาค้นคว้าเรื่องใดมาบ้าง 1. ที่มาและความสำคัญ 2. นิยามศัพท์ 3. ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 7. การอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารของบุคคลอื่นมีหลักการอย่างไร 1. อ้างอิงเฉพาะชื่อผู้แต่ง 2. อ้างอิงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 3. อ้างอิงรายละเอียดทั้งหมด 4. นำมาอ้างอิงเฉพาะหัวข้อ

3 8. ข้อใดเป็นกรอบการทำโครงงานอย่างคร่าวๆ 1. เค้าโครงย่อ 2. บทคัดย่อ
8. ข้อใดเป็นกรอบการทำโครงงานอย่างคร่าวๆ 1. เค้าโครงย่อ 2. บทคัดย่อ 3. นิยามศัพท์ 4. กิตติกรรมประกาศ 9. ข้อใดไม่จำเป็นต้องมีในเค้าโครงย่อ 1. ชื่อโครงงาน 2. ชื่อผู้ทำโครงงาน 3. จุดประสงค์ 4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 10. เค้าโครงย่อสามารถเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อในเรื่องใด 1. การนำเสนอ 2. การจัดแสดงโครงงาน 3. การทำรูปเล่มรายงาน 4. การรายงานปากเปล่า ทำกันได้ไหมค่ะ เด็กๆๆ


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การเลือกหัวข้อโครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google