งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายยางน้อยสุขภาพดี ไม่มีพุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายยางน้อยสุขภาพดี ไม่มีพุง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นโยบายยางน้อยสุขภาพดี ไม่มีพุง
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน ชุมชนทุกแห่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์ และน้ำอัดลม ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน ชุมชนทุกแห่ง จัดกิจกรรมลดหวาน ลดเค็ม ลดมัน ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน ชุมชนทุกแห่งร่วมกันสร้างสุขภาพดี ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน ชุมชนทุกแห่งจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน ชุมชนทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ควมรู้การดูแลสุขภาพแก่ประชาชนที่ถูกต้อง

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่าย
กลุ่มเป้าหมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย ผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ประธาน อสม.ทุกหมู่บ้าน เกษตรตำบล พัฒนากรประจำตำบล ครู ศรช. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย เจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัยบ้านยางใหญ่ เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงานวางแผนการดำเนินงานและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

4 ผู้จัดการประชุมชี้แจงโครงการ
วิทยากรให้ความรู้ ประชุมกลุ่ม นำเสนอผลการประชุม

5 ผลการดำเนินงานวัดรอบเอว ครั้งที่ 1
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 4,811 คน มีภาวะอ้วนลงพุง จำนวน คน ชาย จำนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ หญิง จำนวน 634 คน คิดเป็นร้อยละ

6 การจัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันตรายของโรคอ้วนลงพุง แนวทางการควบคุมน้ำหนัก การลดน้ำหนัก ลดรอบเอว การฝึกปฏิบัติในการออกกำลังกาย การคำนวณพลังงานอาหารต่อวัน เป็นต้น แบ่งฐานการเรียนรู้(WALK RALLY ) ฐานที่ 1 มหันตภัยเงียบที่คุณไม่รู้ ฐานที่ 2 กินอย่างไร ห่างไกลโรค ฐานที่ 3 ออกกำลังกายนั้นสำคัญไฉน ฐานที่ 4 สู่เป้าหมาย…พิชิตอ้วน พิชิตพุง

7 ฐานที่ 1 มหันตภัยเงียบที่คุณไม่รู้ ฐานที่ 2 กินอย่างไร ห่างไกลโรค
ฐานที่ 2 กินอย่างไร ห่างไกลโรค ฐานที่ 3 ออกกำลังกายนั้นสำคัญไฉน ฐานที่ 4 สู่เป้าหมาย…พิชิตอ้วน พิชิตพุง

8 และรวมพลังสร้างสุขภาพ
การรณรงค์สร้างกระแส และรวมพลังสร้างสุขภาพ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นป้าย หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน เป็นต้น การเดินรณรงค์ในงานกีฬาตำบล การแข่งขันการออกกำลังกาย

9 เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขภาพ ประกวดการแข่งขันแอโรบิก
มอบรางวัลประกวดการแข่งขันแอโรบิก


ดาวน์โหลด ppt นโยบายยางน้อยสุขภาพดี ไม่มีพุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google