งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนโครงการคนไทยไร้พุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนโครงการคนไทยไร้พุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนโครงการคนไทยไร้พุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
จังหวัดอ่างทอง ดร.นพ.ถวัลย์ พบลาภ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

2 สภาพปัญหา พฤติกรรม โรคเรื้อรัง - อ้วน - เบาหวาน - ออกกำลังกาย
- อ้วน - ออกกำลังกาย โรคเรื้อรัง - เบาหวาน - ความดันโลหิตสูง - หัวใจหลอดเลือด สาเหตุ

3 ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข จ.อ่างทอง
นำสู่ ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข จ.อ่างทอง 1. การบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ 2. การสร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 3. การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ 4. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชน 5. การสร้างสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 6. การสร้างระบบสุขภาพ ชุมชนให้เข้มแข็ง

4 กรอบการดำเนินงาน INPUT PROCESS OUTPUT  บุคลากร  ลดโรค  ลดอ้วน
 งบประมาณ - สสจ. - สสส. - สปสช. - ท้องถิ่น  บุคลากร - วิทยากร  1.เฝ้าระวัง  2.ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม - กลุ่มปกติ - กลุ่มเสี่ยง - กลุ่มอ้วนลงพุง  3.สร้างกระแสรณรงค์  4.เครือข่าย  ลดโรค  ลดอ้วน  ลดพุง

5 กลยุทธ์ : 1.เฝ้าระวังภาวะอ้วนลงพุง
ปี 2550 เฝ้าระวังภาวะอ้วนลงพุงในหน่วยงานราชการ โรงเรียน และ ชมรมสร้างสุขภาพ - หน่วยงานราชการ เกินเกณฑ์ % - นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เกินเกณฑ์ % - ชมรมสร้างสุขภาพ เกินเกณฑ์ % ปี 2551 เฝ้าระวังภาวะอ้วนลงพุงในหน่วยงานราชการ โรงเรียน ชมรมสร้างสุขภาพ และประชาชน ครอบคลุมทั้งจังหวัด

6 กลยุทธ์ : 2.สร้างกระแสการรณรงค์
เปิดตัวโครงการรณรงค์ “คนชะไว ไร้พุง” โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง สาธารณสุข (นพ.มรกต กรเกษม) วันที่ 8 มิถุนายน 2550 ณ มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี ต.ชะไว อ.ไชโย

7 เปิดตัวโครงการคนไทยไร้พุงจังหวัดอ่างทอง
โดยวัดรอบเอวผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 50

8 สร้างวัฒนธรรมสุขภาพพอเพียง
จัดงาน สร้างวัฒนธรรมสุขภาพพอเพียง สู่สังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน เทิดไท้องค์ราชัน

9 โครงการจังหวัดอ่างทอง ไร้พุง ถวายพ่อหลวง
พ.ศ.2551 – 2552 จัดงานวันที่ 14 มี.ค. 51 ผู้ร่วมงานประมาณ คน กิจกรรม - ประกาศนโยบายระดับจังหวัดร่วมกับ กระทรวงโดยรัฐมนตรีว่าการฯ - ลงนามความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย เพื่อการป้องกันโรคอ้วนลงพุง

10 การประกาศนโยบาย “ คนไทย ไร้พุง ” จังหวัดอ่างทอง โดย รมว
การประกาศนโยบาย “ คนไทย ไร้พุง ” จังหวัดอ่างทอง โดย รมว.กระทรวงสาธารณสุข นายไชยา สะสมทรัพย์ 14 มีนาคม 2551

11 ตั้งเป้าลดอ้วน 3 ล้านคน เผยหญิงอ้วนกว่าชาย 3 เท่า
“ไชยา” ออกนโยบายเร่งลดภัยจากโรคอ้วน ให้ทุกจังหวัดทำองค์กรต้นแบบไร้พุง ในปี 2551 นี้ มุ่งลดอ้วนให้ได้ 3 ล้านคน เริ่มที่อ่างทองเป็นแห่งแรก เผยรอบ 5 ปี พิษความอ้วนทำให้คนไทยป่วยเป็นโรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง สูงขึ้นกว่า 2 เท่าตัว ในปี 2549 มีคนไทยเสียชีวิตจาก 3 โรคนี้เกือบ 1 แสนราย เฉลี่ย 1 รายทุก 6 นาที ขณะนี้มีคนอ้วนลงพุงมากถึง 17 ล้านคน ผู้หญิงอ้วนมากกว่าชาย 3 เท่าตัว แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ โพสต์เมื่อ :

12 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภายหลังตรวจสุขภาพประจำปี
กลยุทธ์ : 3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และแก้ไขอ้วนลงพุง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และกลุ่มข้าราชการ ภายหลังตรวจสุขภาพประจำปี โดยโรงพยาบาลทุกแห่ง

13 ส่งบุคลากรทีมโรงพยาบาลแสวงหาที่อ้วนลงพุง
จำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายพิชิตอ้วน พิชิตพุง” ซึ่งจัดโดยกรมอนามัย ร่วมกับ บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 50 ภายหลังการเข้าค่าย 2 เดือน ทีมได้รับการคัดเลือกเป็น “The Winner คนไทยไร้พุง คนต้นแบบชุดแรกของ ประเทศไทย”

14 จัดค่าย “พิชิตอ้วน พิชิตพุง”
ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 50 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก จำนวน 75 คน ประกอบด้วย - จนท.สาธารณสุขที่อ้วนลงพุง 40 คน - อสม.ที่อ้วนลงพุง 35 คน

15 การประเมินผล น้ำหนัก รอบพุง
จำนวน ร้อยละ ลดลง 68 90.7 เท่าเดิม 1 1.3 เพิ่มขึ้น 6 8.0 รวม 75 100 จำนวน ร้อยละ ลดลง 72 96.0 เท่าเดิม 2 2.7 เพิ่มขึ้น 1 1.3 รวม 75 100 ลดลงมากที่สุด กก. เพิ่มมากที่สุด กก. ลดลงเฉลี่ย กก. ลดลงมากที่สุด ซ.ม. เพิ่มมากที่สุด ซ.ม. ลดลงเฉลี่ย ซ.ม.

16 โครงการข้าราชการต้นแบบ “พิชิตอ้วน พิชิตพุง”
ข้าราชการระดับจังหวัด ที่มีรอบพุงมากเกินเกณฑ์ จำนวน 60 คน เข้าค่ายลดอ้วนลดพุง วันที่ พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

17 การประเมินผล น้ำหนัก รอบพุง
จำนวน ร้อยละ ลดลง 49 90.7 เท่าเดิม - เพิ่มขึ้น 5 9.3 รวม 54 100 จำนวน ร้อยละ ลดลง 53 98.2 เท่าเดิม - เพิ่มขึ้น 1 1.8 รวม 54 100 ลดลงมากที่สุด กก. เพิ่มมากที่สุด กก. ลดลงเฉลี่ย กก. ลดลงมากที่สุด ซ.ม. เพิ่มมากที่สุด ซ.ม. ลดลงเฉลี่ย ซ.ม.

18 โครงการลดพุง 80 ราย ถวายพ่อหลวง
ภายใต้โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพเพื่อพ่อ ระดับจังหวัด ระยะที่ 1 อ.วิเศษชัยชาญ 40 ราย อ.ป่าโมก 40 ราย

19 โดย ดร.นพ.ถวัลย์ พบลาภ การวิเคราะห์ต้นทุน - ประสิทธิผล
กรณีศึกษา โครงการลดพุง 80 ราย ถวายพ่อหลวง จังหวัดอ่างทอง โดย ดร.นพ.ถวัลย์ พบลาภ

20 ผลการศึกษา ต้นทุนเฉลี่ยต่อคนที่ลดน้ำหนักได้ โปรแกรมลดน้ำหนักแบบเข้าค่ายมีต้นทุน 4192 บาท สูงกว่าโปรแกรมกรมอนามัยที่มีต้นทุน 3310 บาท อยู่ 891 บาทต่อราย โดยมีต้นทุนประสิทธิผลสูงกว่า 1121 บาทต่อราย

21 กลยุทธ์ : 4.พัฒนาบุคลากร
พัฒนาโรงพยาบาลแม่ข่ายฝ่าวิกฤตพิชิตอ้วน พิชิตพุง เพื่อพัฒนาให้เกิดโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่ถูกต้องแก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในชุมชน รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดจากภาวะอ้วนลงพุงอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน คน

22 จัดอบรมวิทยากร ค่ายพิชิตอ้วน พิชิตพุง
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และทักษะในการเป็นวิทยากรแก้ไขภาวะอ้วนลงพุง วันที่ 25 – 26 มี.ค. 51 ทีมวิทยากร อำเภอละ 10 คน รวม 70 คน

23 แผนการดำเนินงาน ในระยะต่อไป

24 โครงการคนอ่างทองรุ่นใหม่ ไร้อ้วน ไร้พุง
จัดค่ายพิชิตอ้วน พิชิตพุง ในประชาชนที่อ้วนลงพุง หมู่บ้าน/ชุมชนละ 3 คน รวม 1,600 คน ผลักดันให้ท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน ภาคีร่วมใจ คนไทยไร้พุง

25 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนโครงการคนไทยไร้พุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google