งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบในการวิเคราะห์ ผลกระทบจากโครงการ พัฒนาของรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบในการวิเคราะห์ ผลกระทบจากโครงการ พัฒนาของรัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบในการวิเคราะห์ ผลกระทบจากโครงการ พัฒนาของรัฐ

2 กรอบในการวิเคราะห์ กรณีศึกษาจะดูถึงปัจจัย ต่าง ๆ อันได้แก่ กรอบในการวิเคราะห์ กรณีศึกษาจะดูถึงปัจจัย ต่าง ๆ อันได้แก่ Actors, Incompatibility, Kind of Conflict, Perception/ Misperception, Environment, Action/ Behavior, วิธีการจัดการกับความ ขัดแย้ง วิธีการทางการเมืองในการ จัดการกับความขัดแย้ง

3 1. Actors วิเคราะห์ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งเป็น ใคร อาจเป็นบุคคล กลุ่มคน สถาบัน องค์กรของรัฐ ตำแหน่งคู่กรณีใน โครงสร้างทางอำนาจที่ความขัดแย้งเกิดขึ้น โดยจะดูถึงอำนาจและอิทธิพลของ Actors ที่เข้ามาอยู่ในกระบวนการขัดแย้ง วิเคราะห์ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งเป็น ใคร อาจเป็นบุคคล กลุ่มคน สถาบัน องค์กรของรัฐ ตำแหน่งคู่กรณีใน โครงสร้างทางอำนาจที่ความขัดแย้งเกิดขึ้น โดยจะดูถึงอำนาจและอิทธิพลของ Actors ที่เข้ามาอยู่ในกระบวนการขัดแย้ง

4 Incompatibility Incompatibility ต้องการดูว่า เป็นความแตกต่างกันในเรื่อง ใดบ้าง เช่น เรื่องวัตถุประสงค์ ค่านิยม ผลประโยชน์ ซึ่งสามารถเป็นผลประโยชน์ ด้านวัตถุและมิใช่ด้านวัตถุ ต้องการดูว่า เป็นความแตกต่างกันในเรื่อง ใดบ้าง เช่น เรื่องวัตถุประสงค์ ค่านิยม ผลประโยชน์ ซึ่งสามารถเป็นผลประโยชน์ ด้านวัตถุและมิใช่ด้านวัตถุ

5 ชนิดของความขัดแย้ง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ คือ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ คือ (1) Disagreement เป็นความขัดแย้งเรา แตกต่างในเรื่องของวิธีการ แต่มีวัตถุประสงค์ เหมือนกัน (2) Dispute เป็นความขัดแย้งที่ผลประโยชน์ ต่างกัน (3) Conflict – Non – Negotiable Needs เป็น ความขัดแย้งที่ไม่สามารถเจรจาต่อรองกันได้ เพราะเป็นเรื่องความต้องการพื้นฐาน

6 Perception/ Misperception ความคิดเห็นของคู่กรณีมีผลอย่างมากต่อ การตัดสินใจ และพฤติกรรมของผู้ สังเกตการณ์และผู้วิจัยเห็นความแตกต่าง อย่างไรบ้าง ความคิดเห็นของคู่กรณีมีผลอย่างมากต่อ การตัดสินใจ และพฤติกรรมของผู้ สังเกตการณ์และผู้วิจัยเห็นความแตกต่าง อย่างไรบ้าง

7 Environment Context ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสถาบันที่เกิดความ ขัดแย้งขึ้นบ่อยครั้งวัฒนธรรม (ส่วนหนึ่ง ของสถาบัน) เป็นตัวกำหนดว่าคนในสังคม ต่อสู้กันเรื่องอะไร ใครเป็นคู่กรณีของใคร และวิธีการที่ถูกต้องหรือยอมรับได้ในการ ต่อสู้เป็นอย่างไร ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสถาบันที่เกิดความ ขัดแย้งขึ้นบ่อยครั้งวัฒนธรรม (ส่วนหนึ่ง ของสถาบัน) เป็นตัวกำหนดว่าคนในสังคม ต่อสู้กันเรื่องอะไร ใครเป็นคู่กรณีของใคร และวิธีการที่ถูกต้องหรือยอมรับได้ในการ ต่อสู้เป็นอย่างไร

8 Action/ Behavior มีลักษณะสร้างสรรค์ หรือทำลาย อาจมีการ กระทำ (action) หลายอย่าง เช่น การ โต้เถียงด้วยคำพูด การชักจูงหว่านล้อม หรือโฆษณาชวนเชื่อ การบอยคอต (Boycott) หรือการเดินขบวนข่มขู่ ประท้วง หรือยึดสถานที่จับตัวประกัน การ ใช้กำลังทหารและอื่นๆ มีลักษณะสร้างสรรค์ หรือทำลาย อาจมีการ กระทำ (action) หลายอย่าง เช่น การ โต้เถียงด้วยคำพูด การชักจูงหว่านล้อม หรือโฆษณาชวนเชื่อ การบอยคอต (Boycott) หรือการเดินขบวนข่มขู่ ประท้วง หรือยึดสถานที่จับตัวประกัน การ ใช้กำลังทหารและอื่นๆ

9 วิธีการจัดการกับความขัดแย้ง ชนิดของความขัดแย้งที่ต่างๆเหมาะกับวิธีการต่างกันได้แก่ (1) ถ้าเป็น Disagreement อาจจัดการโดยช่วยให้มีการ พุดจาแลกเปลี่ยนทัศนะและ Compromise (2) ถ้าเป็น Dispute เป็นความแย้งที่ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง กันทางแก้ไขอาจใช้กฎหมายหรือวิธีการ Ombudsman (3) ถ้าเป็น Conflict Settlement เป็นความขัดแย้งหรือ เป็นความแตกต่างระหว่างผู้เกี่ยวข้องของในความขัดแย้ง ยังคงอยู่แต่ควบคุมได้ (4) ถ้าเป็น Conflict Resolution ถ้าผลยั่งยืนเพราะแก้ปัญหาความแตกต่างในเรื่อง Needs ได้อย่างน่าพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ชนิดของความขัดแย้งที่ต่างๆเหมาะกับวิธีการต่างกันได้แก่ (1) ถ้าเป็น Disagreement อาจจัดการโดยช่วยให้มีการ พุดจาแลกเปลี่ยนทัศนะและ Compromise (2) ถ้าเป็น Dispute เป็นความแย้งที่ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง กันทางแก้ไขอาจใช้กฎหมายหรือวิธีการ Ombudsman (3) ถ้าเป็น Conflict Settlement เป็นความขัดแย้งหรือ เป็นความแตกต่างระหว่างผู้เกี่ยวข้องของในความขัดแย้ง ยังคงอยู่แต่ควบคุมได้ (4) ถ้าเป็น Conflict Resolution ถ้าผลยั่งยืนเพราะแก้ปัญหาความแตกต่างในเรื่อง Needs ได้อย่างน่าพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

10 วิธีการทางการเมืองในการจัดการ กับความขัดแย้ง อาจใช้วิธีต่างๆ ดังนี้ คือ (1) เปลี่ยนลำดับ ความสำคัญของประเด็น (Agenda setting) (2) การแบ่งทรัพยากร เช่น ดินแดน เงิน (Resources Chare) (3) Tradeoffs (4) การ จัดการทรัพยากรร่วมกัน (5) ให้ผู้อื่นเป็นจัดการ ทรัพยากร หรือประเด็นที่เป็นปัญหา (6) พยายาม ที่จะไม่จำ หรือ ลืมความขัดแย้งที่เกิดขึ้น (7) Conflict Management/ Resolution (8) สังคมจะมีวิธีการในการจัดการกับความขัดแย้ง เช่น สังคมตะวันตกมีระบบศาล (Adversarial System) (9) Conflict Prevention John Burton อาจใช้วิธีต่างๆ ดังนี้ คือ (1) เปลี่ยนลำดับ ความสำคัญของประเด็น (Agenda setting) (2) การแบ่งทรัพยากร เช่น ดินแดน เงิน (Resources Chare) (3) Tradeoffs (4) การ จัดการทรัพยากรร่วมกัน (5) ให้ผู้อื่นเป็นจัดการ ทรัพยากร หรือประเด็นที่เป็นปัญหา (6) พยายาม ที่จะไม่จำ หรือ ลืมความขัดแย้งที่เกิดขึ้น (7) Conflict Management/ Resolution (8) สังคมจะมีวิธีการในการจัดการกับความขัดแย้ง เช่น สังคมตะวันตกมีระบบศาล (Adversarial System) (9) Conflict Prevention John Burton

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt กรอบในการวิเคราะห์ ผลกระทบจากโครงการ พัฒนาของรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google