งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเดิมจากตอนที่แล้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเดิมจากตอนที่แล้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเดิมจากตอนที่แล้ว
เกมที่เล่น แบ่งเงิน Ultimatum จำนวนเงิน ลงทุน Repeated การแบ่งกลุ่ม สถานการณ์ที่เปลี่ยน อะไรคือสิ่งที่ทำให้เชื่อว่าเล่นเพื่อเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่ง โดยไม่คำนึงว่าถ้าชนะแล้วจะ แบ่งเงินอย่างไร ทำไมถึงเชื่ออาจารย์ = ทำไมถึงเล่นเหมือนมีเงินจริง

2 สถาบัน: ความหมาย องค์ประกอบ การเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลง และการดับไป
สถาบัน: ความหมาย องค์ประกอบ การเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลง และการดับไป

3 ความหมายของสถาบัน ข้อจำกัด (constraint) หรือเงื่อนไขที่มนุษย์สร้างขึ้น
เพื่อกำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล หรือองค์กร อาจเป็นได้ทั้งข้อจำกัดที่เป็นทางการ (formal) และไม่เป็นทางการ (informal) เกิดขึ้นอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง Enforceability Common understanding มีความเข้าใจร่วมกันของบุคคล/ องค์กรในสังคมว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในสังคม Shared beliefs

4 เป้าหมาย (purpose) และวัตถุประสงค์ (objective) ของสถาบัน
สร้างความชัดเจนในความสัมพันธ์ของมนุษย์ สิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ ทำแล้วได้อะไร ไม่ทำแล้วได้อะไร ลดความไม่แน่นอน (uncertainty) และลดความเสี่ยง (risk) เพิ่มปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนระหว่างมนุษย์ (exchange) เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพ (ทางเศรษฐศาสตร์)

5

6

7 การเกิดขึ้นของสถาบัน (origin of institution)
เกิดปัญหาหรือข้อพิพาท (conflict) ขึ้นระหว่างมนุษย์  เกิดผลเสีย (เสียประโยชน์) รู้ว่าถ้าร่วมมือกันจะได้ประโยชน์ สถาบันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นเปลี่ยน “ข้อพิพาท” เป็น “ความร่วมมือ” Path dependency สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต มีผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และอนาคต Interdependency มิได้เกิดขึ้นแค่สถาบันเดียว แต่สถาบันต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย และมีความเกี่ยวข้องกัน ต่ำกว่า/เท่ากัน/สูงกว่า

8

9 องค์ประกอบของสถาบัน (components of institution)
ปัจเจกบุคคลหรือองค์กร เงื่อนไขหรือข้อจำกัดที่มีผลต่อปัจเจกบุคคลหรือองค์กร ผลประโยชน์หรือผลได้ที่จะได้รับหากมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข/ข้อจำกัด ผลประโยชน์ที่จะได้รับหากมีการ “ไม่” ปฏิบัติตาม ผลประโยชน์จากการปฏิบัติตาม > ผลประโยชน์จากการ “ไม่” ปฏิบัติตาม มีการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล/องค์กร Institutional framework เป็นวัตถุที่เราทำการศึกษาวิเคราะห์ (object of analysis) แต่สถาบันมิได้อยู่อย่างเป็นเอกเทศ Institutional environment คือสิ่งที่ จะต้องพิจารณาประกอบกันในการวิเคราะห์ สถาบันอื่น เป็นส่วนหนึ่งของ institutional environment ด้วย

10 ความแตกต่างระหว่างสถาบันกับองค์กร (NIE)
สถาบัน (institution) (ดูความหมายข้างต้น) การยอมรับกว้างขวาง มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือ ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ ผู้ที่เข้ามีปฏิสัมพันธ์ ต้องการบรรลุ วัตถุประสงค์ของตัวเอง องค์กร (organisation)  เหมือนกับสถาบัน มีการยอมรับในวงแคบ มีเป้าหมายเฉพาะบางอย่างขององค์กร นั้นๆ ผู้ที่เข้ามีปฏิสัมพันธ์ ต้องการบรรลุ วัตถุประสงค์ของตัวเอง “และ” ของ องค์กร

11 การเปลี่ยนแปลงของสถาบัน (institutional change)
สถาบันมีต้นทุนในการดำเนินการ ดังนั้นสถาบันจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากสถาบัน > ต้นทุนที่สถาบันก่อให้เกิด เมื่อประโยชน์ที่สถาบันจัดสรรให้เปลี่ยน โครงสร้างสถาบันก็ต้องเปลี่ยนตาม เมื่อสิ่งแวดล้อมเชิงสถาบันเปลี่ยน โครงสร้างสถาบันก็ต้องเปลี่ยนตาม รวมทั้งสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย การเปลี่ยนแปลง ค่อยเป็นค่อยไป เกิดการขัดกันกับผลประโยชน์จากสถาบันอื่นอย่างรุนแรง

12 การดับไปของสถาบัน (demise of institution)
ผลประโยชน์ที่ผู้เล่นจะได้ < ต้นทุนที่ผู้เล่นจะเสีย ปฏิสัมพันธ์ที่สถาบันนั้นรับรองไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป (ไม่มีผลประโยชน์เหลือ) การบังคับให้เป็นไปตามข้อจำกัดมีต้นทุนสูงเกินไป (enforceability) มีสถาบันอื่นที่ทดแทน (substitute) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมของมนุษย์ ความบกพร่องของสถาบันที่รองรับ ตัวอย่าง

13 นิยามของสถาบัน: ทางเลือก
ข้อจำกัดฯ การบังคับให้เป็นไปตามข้อจำกัด (enforceability) ทำอย่างไรให้ข้อจำกัดนั้นบังคับใช้ได้ การที่ข้อจำกัดนั้นห้ามไม่ได้ ไม่ถือว่าเป็นสถาบัน ดุลยภาพของเกม หรือสิ่งที่คนทั่วไปทำกัน Self-sustaining system of shared beliefs สร้างเงื่อนไขขึ้นมาเอง บังคับกันเอง

14 Shared Belief สิ่งที่เข้าใจร่วมกัน – common understanding
Summary representation Information compression ไม่ต้องคิดอะไรมาก ไม่ต้องประมวลผลอีก

15 summary representation
Aoki (2001) ก่อให้เกิด (ร่วมกัน) กลยุทธ์ (strategies) ดุลยภาพ (equilibrium) เงื่อนไข/โอกาส ยืนยัน ความเชื่อ (beliefs) summary representation coordinate เลือก การก่อกำเนิดของบรรทัดฐานในสังคม ปัจเจกบุคคล Domain

16 ประเด็นที่ควรพิจารณาในการวิเคราะห์สถาบัน
การเกิดขึ้นและการบังคับใช้สถาบันเป็นปัจจัยภายใน สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมีผลต่อปัจจุบันและอนาคต (path dependency: history matters) การเชื่อมโยงระหว่างสถาบันและการพึ่งพากันของสถาบัน การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานของสังคมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถาบัน วาทกรรมเรื่องกฎหมายและนโยบายรัฐ


ดาวน์โหลด ppt ความเดิมจากตอนที่แล้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google