งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนคำของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนคำของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนคำของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนคำของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

2 กรอบแนวคิด การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบกรมควบคุมโรค สำนักงาน ก.พ. ประมวลจริยธรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สำนักงาน ก.พ.ร. หมวด 1 การนำองค์กร สำนักงาน ป.ป.ช. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 กระทรวงสาธารณสุข แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรค ยุทธศาสตร์พัฒนาข้าราชการให้เป็นคนดี ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบกรมควบคุมโรค เป้าหมาย เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินงาน เป้าหมายระยะสั้น องค์กรโปร่งใส ใสสะอาด KPI : ผ่านการรับรองจาก ปปช.

3 สรุปคำของบประมาณ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ยุทธศาสตร์ งบประมาณ รวม ทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบ บริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนนโยบาย สร้างเสริมการพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1,384,000 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุน บูรณาการ และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกรม ในและระหว่าประเทศ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 210,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร สื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 317,000 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2,328,310 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพองค์กร และคุณภาพข้อมูลข่าวสาร ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 177,690 4,417,000

4 โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ หมายเหตุ 1.สนับสนุนงบประมาณการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 12 หน่วยงาน สคร 12 แห่ง 12 แห่ง 1,200,000 หน่วยงานในสังกัดควบคุมโรคมีความเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 1 2.กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค หน่วยงานควบคุมโรค 10 หน่วยงาน 184,000 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคได้รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 3. รณรงค์ เสริมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การต่อต้านการทุจริต) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันควบคุมโรค ทุกคน 110,000 บุคลากรทุกระดับได้รับรู้ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของกรมควบคุมโรค ยุทธศาสตร์ที่ 2

5 โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ หมายเหตุ 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภายในและภายนอกกรมควบคุมโรค (ประกวดสื่อต่อต้านการทุจริต) สื่อป้องกันรณรงค์ป้องกันการทุจริต 6 ผลงาน 100,000 สื่อเผยแพร่รณรงค์การป้องกันการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 5.สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค(ITA) หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 39 หน่วยงาน 117,000 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผ่านเกณฑ์การประเมินความโปร่งใส (ITA) เพื่อป้องปรามการทุจริตได้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 6. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม ในสังกัดกรมควบคุมโรค หน่วยงาน 2 หน่วยงาน 200,000 ประชาชนและทุกภาคส่วนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจและเชื่อมั่นศรัทธาหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

6 โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ หมายเหตุ 7.พัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมควบคุมโรคด้าน คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ผู้บริหาร/รอง ผอ./ หัวหน้ากลุ่ม/ผู้ปฏิบัติ 250 คน 1,859,490 บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 4 8.โครงการจัดการความรู้ กรมควบคุมโรคด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานกรมควบคุมโรค 39 หน่วยงาน 468,820 กรมควบคุมโรคมีองค์ความรู้ด้านการปลูกปลุกจิตสำนึกสร้างค่านิยมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 9.โครงการคนควบคุมโรคคือคนดีมีคุณธรรม บุคลากร/หน่วยงาน 39 คน/3หน่วยงาน 177,690 บุคลากร และหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคมีต้นแบบบุคคล/หน่วยงานที่ดีมีคุณธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5


ดาวน์โหลด ppt แผนคำของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google