งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลไกโภชนาการสมวัย นโยบาย สื่อสารสาธารณะ HUB/ทีมภาค ชุมชน สื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลไกโภชนาการสมวัย นโยบาย สื่อสารสาธารณะ HUB/ทีมภาค ชุมชน สื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลไกโภชนาการสมวัย นโยบาย สื่อสารสาธารณะ HUB/ทีมภาค ชุมชน สื่อสาร
ทีมปฏิบัติการ และ นักการตลาดเชิงสังคม 0-3 ปี แม่ พ่อฯ ครอบครัว 0-5 ปี นิทาน “หม่ำๆ” นิทาน “แม่ยังจำได้” คู่มือ “พ่อแม่” ทีมวิชาการ อสม. แกนนำ สื่อชุมชน ชุมชน แผนยุทธศาสตร์สมวัย 3 ปี ปี 3-5 ปี ผดด.แม่ครัว ศพด. บ้านรับเลี้ยง สถานรับเลี้ยง ภาพพลิก FBDG (แกนนำ อสม.) บทความหอกระจายข่าว เสียงตามสาย บทความสั้นวิทยุชุมชน อบต./ เทศบาล ผู้บริหาร ครู แม่ครัว ร้านค้า ผู้ปกครอง 6-14 ปี สพท. โรง เรียน ทีมนักการตลาดเชิงสังคม คู่มือ บริหารจัดการ (อปท) คู่มือ ผดด. ร่วมใจสร้างเด็กไทยฯ คู่มือ ช่วยเด็กไทยให้กินขนมดี นิทาน “แม่ยังจำได้” โปรแกรมอาหารกลางวัน โปรแกรมเฝ้าระวัง หลักสูตร อบรม สื่อสร้างสรรค์ฯ โครงการ สมวัย ท้องถิ่น จังหวัด สื่อสาร สาธารณะ ผู้บริหาร คู่มือบริหารจัดการอาหารในโรงเรียน โครงการ สมวัย แม่ครัว และผู้ประกอบการ คู่มือแม่ครัวอนามัยฯ คู่มือช่วยเด็กไทย ให้กินขนมดี ครู โปรแกรมอาหารกลางวัน โปรแกรมเฝ้าระวัง ชุดเรียนรู้กลาง(บูรณาการใน 8 สาระ) HUB/ทีมภาค นโยบาย สื่อสารสาธารณะ ศึกษา/มหาดไทย ระบบบริหารจัดการ

2 บูรณาการสู่งานประจำ ระบบการ บริหารจัดการ เพื่อ เด็กไทยสมวัย
นโยบายอาหารและโภชนาการ แผนงานอาหารและโภชนาการ ระยะ 3 ปี 1 ปี โครงการโภชนาการสมวัย บูรณาการสู่งานประจำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ คณะทำงานสหวิชาชีพ - ระดับภาค - ระดับจังหวัด - ระดับพื้นที่ การร่วมทุนและทรัพยากรอื่นจากทุกภาคส่วน ระบบการ บริหารจัดการ เพื่อ เด็กไทยสมวัย บูรณาการ งบประมาณ ระดมทรัพยากร ในท้องถิ่น บุคลากร พัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการอาหารและโภชนาการ ที่ได้มาตรฐาน เสริมพลัง & สร้างแรงจูงใจ - ทักษะการจัดการ (Management skill) ทักษะการสื่อสารและการตลาดเชิงสังคม (Sale supervisor) ทักษะการปฏิบัติงาน (Technical skill) ทักษะการสร้างการมีส่วนร่วม (Owner & Partnership skill) การกำกับ ติดตาม ประเมินผล (Empowerment evaluation)

3 2. ด้านการพัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่าย
(บทบาท) ความคาดหวังต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ในระยะ 3 ปี 1. ด้านโครงสร้าง 2. ด้านการพัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่าย 3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการ 4. ด้านการสื่อสาร 5. ด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะ

4 1. ด้านโครงสร้าง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารและโภชนาการ ระดับท้องถิ่น
1. ด้านโครงสร้าง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารและโภชนาการ ระดับท้องถิ่น มีการบรรจุงานอาหารและโภชนาการไว้ในวิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์ และมีแผนงาน / โครงการ รองรับ รวมทั้งมีการกำหนดบทบาท หน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ มีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ โดยการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดพลังในการดำเนินงาน มีฐานข้อมูลด้านสถานการณ์อาหารและโภชนาการในระดับท้องถิ่น เช่น ฐานข้อมูลภาวะโภชนาการและพฤติกรรมโภชนาการ ทารก เด็กวัยก่อนเรียน และเด็กวัยเรียน ก่อนและหลังดำเนินงาน เพื่อเฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการ และนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนางาน

5 2. ด้านการพัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่าย
2. ด้านการพัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่าย ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานพัฒนาเด็กไทยให้มีโภชนาการสมวัย ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะครูและผู้บริหารโรงเรียน ผู้ดูแลเด็ก/พี่เลี้ยงในบ้านรับเลี้ยงเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก แกนนำชุมชน ผู้ประกอบการด้านอาหาร ภาคประชาชน และเครือข่ายผู้ปกครอง ฯลฯ ให้ได้รับการพัฒนาด้านอาหารและโภชนาการ มีการสร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงานและภาคีเครือข่าย ที่สนับสนุนให้เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน และชุมชน ที่พึงประสงค์ ด้านโภชนาการ

6 3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ การพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการ
3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ การพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการ มีการกำหนดและประกาศนโยบายอย่างมีส่วนร่วม ได้แก่ จัดหาพื้นที่ให้โรงเรียนทำการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และออกกำลังกาย มีการส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผัก ผลไม้ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และการเรียนรู้ของ เด็กปฐมวัย นักเรียน และผู้ปกครอง กำหนดมาตรฐานของ อาหาร เครื่องดื่ม และขนมเด็กที่ จำหน่ายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และชุมชน เช่น ขนมที่จำหน่าย ต้องมีตราสัญลักษณ์อาหารลดน้ำตาล ไขมัน โซเดียม ลงร้อยละ 25 ร้านอาหารในชุมชนผ่านการรับรองเมนูชูสุขภาพ ร้านค้าหน้าโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก ปลอดน้ำอัดลม/น้ำหวาน ฯ ร้านค้าในชุมชนจำหน่ายเกลือและน้ำปลาเสริมไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน ฯลฯ

7 4. ด้านการสื่อสาร 5. ด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะ
4. ด้านการสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสื่อสารสังคม และ มีกระบวนการสร้างกระแสสังคมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายผ่านสื่อท้องถิ่น หอกระจายข่าว และเสียงตามสาย ฯ อย่างต่อเนื่อง 5. ด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการในระดับองค์กร และท้องถิ่น เพื่อผลักดันสู่ระดับชาติ


ดาวน์โหลด ppt กลไกโภชนาการสมวัย นโยบาย สื่อสารสาธารณะ HUB/ทีมภาค ชุมชน สื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google