งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102 ผู้สอน….ครูธีระพล เข่งวา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102 ผู้สอน….ครูธีระพล เข่งวา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102 ผู้สอน….ครูธีระพล เข่งวา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : วิธีการทางประวัติศาสตร์ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านประวัติศาสตร์ เรื่อง : ความหมายของ ประวัติศาสตร์ ผู้สอน….ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกลกังวล ครูธีระพล เข่งวา

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีความรู้/ความเข้าใจ/ความ หมายของประวัติศาสตร์ ครูธีระพล เข่งวา

3 ความหมายของประวัติศาสตร์
3 ความหมายของประวัติศาสตร์ คำว่า…ประวัติศาสตร์…เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ………. 6 (พ.ศ ) ครูธีระพล เข่งวา

4 History Histor การถัก หรือ ทอ ตรงกับภาษาอังกฤษ : ตรงกับภาษากรีก :
4 History ตรงกับภาษาอังกฤษ : Histor ตรงกับภาษากรีก : แปลว่า การถัก หรือ ทอ ครูธีระพล เข่งวา

5 5 เฮโรโดตัส : Herodotus B.C. ครูธีระพล เข่งวา

6 Historial บุคคลแรกที่ใช้คำว่า... สำหรับเรียกเรื่องที่เขาได้ศึกษา
6 Historial บุคคลแรกที่ใช้คำว่า... สำหรับเรียกเรื่องที่เขาได้ศึกษา สืบสวนเรื่องราวในอดีตจากหลัก ฐานเท่าที่ปรากฏ/รวบรวมขึ้นได้ ในขณะนั้น ครูธีระพล เข่งวา

7 บิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์ชาวกรีก
7 เฮโรโดตัส : Herodotus B.C. บิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์ชาวกรีก ครูธีระพล เข่งวา

8 การที่เฮโรโดตัส ใช้คำว่า ถักหรือทอ
8 การที่เฮโรโดตัส ใช้คำว่า ถักหรือทอ เพราะ……. เรื่องที่เขาเขียนขึ้นนั้นต้องใช้ เวลา ความอุสาหะ ในการสืบสวนค้น คว้า ซึ่งเป็นกรรมวิธีคล้ายคลึงกับการ ทอผ้าในสมัยโบราณ จึงนับเป็นการ เลือกใช้ศัพท์ที่มีความเหมาะสมมาก ครูธีระพล เข่งวา

9 ความหมายของประวัติศาสตร์
9 ความหมายของประวัติศาสตร์ พจนานุกรมฉบับ (2525 : 503) : วิชาว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมา หรือเรื่องราวของประเทศชาติ เป็นต้น ตามที่บันทึกไว้เป็น หลักฐาน คือ : ครูธีระพล เข่งวา

10 ความหมายของประวัติศาสตร์
10 ความหมายของประวัติศาสตร์ อี.เอช.ดาร์ : กล่าวว่า... คือ : กระบวนการโต้ตอบระหว่าง นักประวัติศาสตร์กับข้อเท็จจริง (ข้อมูลและหลักฐาน) และระหว่างอดีตกับปัจจุบันโดยไม่มีที่สิ้นสุด ครูธีระพล เข่งวา

11 ความหมายของประวัติศาสตร์
11 ความหมายของประวัติศาสตร์ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา กล่าวว่า... คือ : ความทรงจำร่วมกันของสังคม ครูธีระพล เข่งวา

12 สรุปความหมายของประวัติศาสตร์ กว้างๆ 2 ประการ คือ
12 สรุปความหมายของประวัติศาสตร์ กว้างๆ 2 ประการ คือ 1. ความหมายที่กว้างที่สุด : ประสบการณ์ทั้งมวลในอดีตของ มนุษย์ ครูธีระพล เข่งวา ครูธีระพล เข่งวา

13 2. เป็นความหมายที่สำคัญกว่า ความหมายแรก : หมายถึง
13 2. เป็นความหมายที่สำคัญกว่า ความหมายแรก : หมายถึง การเขียนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ และประสบการณ์ในอดีตที่ นักประวัติศาสตร์เห็นว่ามีคุณค่า ขึ้นมาใหม่โดยอาศัย ครูธีระพล เข่งวา ครูธีระพล เข่งวา

14 จากหลักฐานทั้งปวงที่มีอยู่
14 การค้นคว้า การวิเคราะห์ การตีความ จากหลักฐานทั้งปวงที่มีอยู่ ครูธีระพล เข่งวา

15 วิชาประวัติศาสตร์มีลักษณะสำคัญดังนี้
15 วิชาประวัติศาสตร์มีลักษณะสำคัญดังนี้ 1. เกี่ยวข้องกับกาลเวลา 2. ประวัติศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับ คนจำนวนมากหรือกระทบต่อคน จำนวนมากที่สังคมร่วมกันจดจำ ครูธีระพล เข่งวา

16 วิชาประวัติศาสตร์มีลักษณะสำคัญดังนี้
16 วิชาประวัติศาสตร์มีลักษณะสำคัญดังนี้ 3. ประวัติศาสตร์เป็นปฏิสัมพันธ์ ระหว่างนักประวัติศาสตร์กับ หลักฐานข้อเท็จจริงที่หลงเหลือ จากอดีต ครูธีระพล เข่งวา

17 17 คำถามท้ายบทเรียน ครูธีระพล เข่งวา ครูธีระพล เข่งวา

18 1. ก่อนหน้าที่จะมีคำว่าประวัติศาสตร์ เรื่องราวในอดีตของไทย จะถูก
18 1. ก่อนหน้าที่จะมีคำว่าประวัติศาสตร์ เรื่องราวในอดีตของไทย จะถูก บันทึกไว้ในรูปของ…………………………. 2. คำว่า ประวัติศาสตร์ บัญญัติขึ้นเมื่อ ใด………………………………………………………… ครูธีระพล เข่งวา

19 3. ตำนาน หมายถึง…………………………….. 4. พงศาวดาร หมายถึง……………………….
19 3. ตำนาน หมายถึง…………………………….. 4. พงศาวดาร หมายถึง………………………. 5. บิดาแห่งประวัติศาสตร์โลก………….. เป็นชาว…………………………………………….. 6. บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยคือ…….. ครูธีระพล เข่งวา

20 7. เหตุผลที่ไทยเปลี่ยนรูปแบบการ บันทึกเหตุการณ์ในอดีตจากเดิม
20 7. เหตุผลที่ไทยเปลี่ยนรูปแบบการ บันทึกเหตุการณ์ในอดีตจากเดิม เป็นการบันทึกในลักษณะของ ประวัติศาสตร์ตามความหมายแบบ ตะวันตกคือ1…………………………. 2………………………... ครูธีระพล เข่งวา

21 8. คำว่า ประวัติศาสตร์ (HISTORY) มี รากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า………..
21 8. คำว่า ประวัติศาสตร์ (HISTORY) มี รากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า……….. ซึ่งแปลว่า…………………………………………. 9. เหตุใดจึงกล่าวว่า การเขียนประวัติ ศาสตร์เปรียบเสมือนการถักหรือ ทอผ้า…………………………………………………. ครูธีระพล เข่งวา

22 10. จงสรุปประโยชน์และความสำคัญ ของประวัติศาสตร์ออกมาเป็นข้อๆ
22 10. จงสรุปประโยชน์และความสำคัญ ของประวัติศาสตร์ออกมาเป็นข้อๆ ครูธีระพล เข่งวา

23 พบกันใหม่ เรื่อง :วิธีการสร้างองค์ความรู้ใหม่
23 พบกันใหม่ เรื่อง :วิธีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ขอขอบคุณฝ่ายผลิตรายการทุกท่าน ครูธีระพล เข่งวา


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102 ผู้สอน….ครูธีระพล เข่งวา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google