งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการทำแผนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการทำแผนการจัดการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการทำแผนการจัดการเรียนรู้
ศึกษาตัวชี้วัด จุดประสงค์ มาตรฐาน คำอธิบายรายวิชา วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ กำหนดหน่วยการเรียนรู้-เวลาที่ใช้ ชื่อหน่วย พุทธิพิสัย ทักษะฯ จิตพิสัย เวลา

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวอย่าง แผนการสอนที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา เวลา/คาบ/ สัปดาห์ 1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสภาพทางภูมิศาสตร์ 1. บอกที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดได้ 2. อธิบายลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศของจังหวัดได้ สภาพทางภูมิศาสตร์ 1. ที่ตั้งและอาณาของจังหวัด 2. ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศของ จังหวัด 2

3 กรอบการทำแผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผล เวลา

4 การเรียบเรียงแผนการจัดการเรียนรู้
นำหน่วยการเรียนรู้มาจัดทำ แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกหน่วย - รายชั่วโมง - แผนรวม

5 แผนการจัดการเรียนรู้
หัวข้อเรื่อง สาระสำคัญ มาตรฐานการเรียนรู้/ตช. สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานที่มอบหมาย เอกสารอ้างอิง บันทึกหลังการสอน องค์ประกอบ ของ แผนการจัดการเรียนรู้

6 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติม
ใบความรู้ ใบงาน / ใบกิจกรรม เครื่องมือการวัดผลต่างๆ  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบประเมินผลงาน  แบบทดสอบ  แบบฝึกหัด

7 ส่วนหัวของแผนฯ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เรื่อง จำนวน..... คาบ สัปดาห์ที่ วันที่ เดือน พ.ศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชา ชั้น โรงเรียน สำนักงานเขต ส่วนนี้เลือกออกแบบตามใจชอบ

8 สาระสำคัญ หมายถึง ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหา หลักการวิธีการที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ หลังจากเรียนเรื่องนั้น ๆ แล้ว ทั้งในด้านความรู้ทักษะ และ เจตคติโดยพิจารณาจากจุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ แล้วเขียนเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

9 สาระสำคัญ หลักการ ข้อสรุป แนวคิด มโนทัศน์ ความคิดรวบยอด

10 เป็นข้อความสรุปที่ได้เรียบเรียงมาจากลักษณะเด่นของเนื้อหา
สาระสำคัญ เป็นข้อความสรุปที่ได้เรียบเรียงมาจากลักษณะเด่นของเนื้อหา - ให้สั้นกระทัดรัด - มีความหมายชัดเจน - เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน - เขียนเป็นประโยคบอกเล่าหรือวลี - เขียนเป็นความเรียง

11 ฟันเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่บดอาหาร ควรแปรงฟันทุกวันหลังรับประทานอาหาร
สาระสำคัญ 3ค คือ นิยามศัพท์ , ความหมาย ฟันเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่บดอาหาร ควร หลักการ, ทฤษฎี, กฎ ควรแปรงฟันทุกวันหลังรับประทานอาหาร คุณค่า สัจพจน์, คติพจน์ ฟันดี มีสุข

12 บ้านที่น่าอยู่ เป็นบ้านที่สะอาด
สาระสำคัญ บ้านที่น่าอยู่ เป็นบ้านที่สะอาด มีระเบียบเรียบร้อย และมีสมาชิกในบ้านให้ความรัก ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

13 แนวทางการเขียนสาระสำคัญ
เป็น ชื่อเรื่อง (ตามด้วย) หมายถึง ข้อความขยายชื่อเรื่อง คือ การคูณเป็นการนับเพิ่มครั้งละเท่ากัน น้ำและแสงแดดเป็นสิ่งจำเป็นในการปรุงอาหารของพืช

14 ตัวอย่าง เรื่องการรีดผ้า / สาระสำคัญ 2. เรื่องไตรยางค์ / สาระสำคัญ
การรีดผ้าเป็นวิธีการที่ทำให้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเรียบสวยงาม 2. เรื่องไตรยางค์ / สาระสำคัญ ไตรยางค์ มาจากคำว่า ไตร ซึ่งแปลว่า สาม และคำว่า ยางค์ แปลว่า ส่วน หรือรวม หมายถึง การแบ่งพยัญชนะออกเป็น 3 หมู่

15 สรุปการเขียนสาระสำคัญ
เขียนเป็นข้อหรือความเรียง สรุปสาระหลัก / ประเด็นสำคัญ เน้นให้รู้ว่าทำไมจึงต้องเรียนรู้

16 การกำหนดจุดประสงค์การเรียนการสอน
การระบุที่ต้องการให้นักเรียนเป็นไปตาม ความคาดหวัง เมื่อกระบวนการเรียนการสอนผ่านไปในบทเรียนหนึ่งๆ นั้น นักเรียนควรมีพฤติกรรมแบบใด เป็น สังเกตได้ วัดได้ ผลการเรียนรู้ หรือ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการทำแผนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google