งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายและความสำคัญเกษตรทฤษฎีใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายและความสำคัญเกษตรทฤษฎีใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายและความสำคัญเกษตรทฤษฎีใหม่
การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นทฤษฎีแห่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานในการทำการเกษตรที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตร

3 เกษตรทฤษฎีใหม่ ตั้งอยู่บนกรอบแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหลักปรัชญานี้ประกอบด้วย 3 หลักการ และ 2 เงื่อนไข

4 หลักการสำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน "ทฤษฎีใหม่" ให้ดำเนินการในพื้นที่ทำกินที่มีขนาดเล็กประมาณ 15 ไร่ ด้วยวิธีการจัดสรรที่ดินให้เหมาะสมกับการเกษตรแบบผสมผสานอย่างได้ผล เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ใช้จ่ายตลอดปี ซึ่งได้ดำเนินการอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งการพัฒนาตามแนวทาง "ทฤษฎีใหม่" นี้มีความจำเป็นต้องประยุกต์ใช้ในเหมาะสมกับ สภาพภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด 

5 เกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติหนึ่งของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีขั้นตอนของการพัฒนาแบ่งออกได้ 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น เริ่มต้นจากการมุ่งแก้ปัญหาของเกษตรกรที่มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเกษตร โดยการใช้แนวทางการจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็กในฟาร์ม ส่วนที่ดินการเกษตรอื่นจะใช้ในการผลิตเพื่อตอบสนองกับความต้องการพื้นฐานอื่นของครอบครัว การเกษตรทฤษฎีใหม่ในขั้นนี้ จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับครอบครัว ในเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นนี้ มีแนวทางสำคัญในการการจัดสรรที่ดินการเกษตรและที่อยู่อาศัย โดยแบ่งพื้นที่ ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 คือ

6 การแบ่งพื้นที่ทำกินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่
30% ขุดสระเก็บกักน้ำ 30% ปลูกข้าว 30:30:30:10 10% เป็นที่อยู่อาศัย และอื่นๆ 30% ปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก

7 ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหม่ขั้นกลาง
เมื่อเกษตรกรได้เริ่มต้นปฏิบัติตามเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นแล้ว มีความพอเพียงและความมั่นคงในขั้นพื้นฐานระดับหนึ่งแล้ว ขั้นตอนต่อมาจึงเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือวิสาหกิจ ซึ่งการร่วมมือกันนี้ก็เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มโดยรวม บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือกันตามกำลัง และความสามารถของตน

8 ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า
กลุ่มเกษตรกรที่ได้ดำเนินการตามทฤษฎีใหม่ในขั้นกลาง จนประสบความสำเร็จเบื้องต้น อาจก้าวเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า โดยการประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ในระดับประเทศ เพื่อยกระดับการทำธุรกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ในประเทศไทย มีหน่วยงานจำนวนมาก โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ ที่ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  แต่หน่วยงานประสานงานหลักเกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ มูลนิธิชัยพัฒนา

9

10 ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่
- ประชาชนพออยู่พอกินในระดับประหยัด เลี้ยงตนเองได้ ไม่อดอยาก ตามหลักปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" - ในหน้าแล้งก็สามารถนำน้ำที่เก็บกักไว้ในสระมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น ถั่วต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องอาศัยชลประทาน - ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาล ก็สามารถสร้างรายได้ให้ร่ำรวยได้ - ในกรณีที่เกิดอุทกภัย ก็สามารถฟื้นตัว และช่วยตัวเองได้ใน ระดับหนึ่ง โดยราชการไม่ต้องช่วยเหลือมากนัก

11 เกษตรทฤษฎีใหม่ จัดทำโดย กลุ่มที่4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/8 1
เกษตรทฤษฎีใหม่ จัดทำโดย กลุ่มที่4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/8 1.นายณัฐพล ประจวบ เลขที่1 2.นายภาณุพงศ์ มะโนสีลา เลขที่2 3.นางสาวกัลยรัตน์ เหมืองพลอย เลขที่9 4.นางสาวฐิตาภา ศุภจิตรานนท์ เลขที่13 5.นางสาวฐิติวรดา สันป่าเป้า เลขที่14 6.นางสาวธนัชพร เวียงนาค เลขที่21 7.นางสาวปานมาศ สุวรรณกาศ เลขที่27 8.นางสาวภัทรสุดา แสนใจยา เลขที่32


ดาวน์โหลด ppt ความหมายและความสำคัญเกษตรทฤษฎีใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google