งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส. ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส. ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส. ก
การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ของ เจ้าหน้าที่รวมคะแนน 22 สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

2 ขั้นตอนที่ 5 การรวมผลคะแนน
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ขั้นตอนที่ 5 การรวมผลคะแนน รวมคะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ On Line บันทึกจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรายหน่วยไว้ล่วงหน้า เมื่อฝ่ายนับบัตรเลือกตั้ง นับบัตรฯ ในหีบตรงกับ ส.ถ.16 และ ส.ถ.34 แล้ว

3 ให้นำ ส.ถ.16 จากฝ่ายนับบัตรฯ มาบันทึกจำนวน
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ให้นำ ส.ถ.16 จากฝ่ายนับบัตรฯ มาบันทึกจำนวน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ On Line ตรวจทานให้ถูกต้อง ไม่ต้องรีบร้อน รวบรวม ส.ถ.16 และ ส.ถ.34 ทั้งหมด ส่งฝ่ายรักษาหีบบัตรฯ ต่อไป

4 ตัวอย่าง ส.ถ. 16 ส.ถ. 16 ครุฑ รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง
ตัวอย่าง ส.ถ. 16 ส.ถ. 16 ครุฑ รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่เลือกตั้ง…………………….. หน่วยเลือกตั้งที่………. ตำบล/แขวง………………………. อำเภอ/เขต…………………………. จังหวัด…………….…………… วันนี้ (วันที่……… เดือน….…………….. พ.ศ. ………… เวลา………………น.) คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน……คน (ไม่น้อยกว่า 3 คน) ได้เริ่มนำหีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกจากที่เลือกตั้งและนำมามอบให้แก่คณะกรรมการนับคะแนนหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนฝ่ายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง ณ ที่……….. …………………….…….. ตำบล/แขวง………………..………. อำเภอ/เขต………..……………… จังหวัด……..…………………… เมื่อเวลา…………………น. โดยใช้เวลาเดินทางทั้งหมด…………ชม. ………….นาที โดยมีรายการส่งมอบ ดังนี้ 1. หีบบัตรเลือกตั้ง จำนวน…………..ใบ 2. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ. 9) ชุดที่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง และชุดอื่น ๆ จำนวน…………ชุด 3. ประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนน (ส.ถ. 33) จำนวน……………บัตร 4. ประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน (ส.ถ. 34) ซึ่งมีผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง จำนวน…………..บัตร 5. บัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการลงคะแนนเลือกตั้ง จำนวน……………………บัตร 6. ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง จำนวน………..เล่ม (…………บัตร) 7. สมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ. 12) จำนวน…………ชุด 8. คูหาลงคะแนน จำนวน………….คูหา 9. วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ (ระบุ)……………..

5 คณะกรรมการนับคะแนนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งและรับมอบเอกสารหลักฐานตาม
รายการดังกล่าวข้างต้นไว้ถูกต้องแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงชื่อ) กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ( ) (ผู้มอบ) ( ) (ผู้มอบ) (ลงชื่อ) พยาน / เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง ( ) (ลงชื่อ) กรรมการนับคะแนนหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนฝ่ายรับหีบบัตรเลือกตั้ง ( ) และเอกสารหลักฐานฯ (ผู้รับมอบ) (ลงชื่อ) กรรมการนับคะแนนหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนฝ่ายรับหีบบัตรเลือกตั้ง ( ) และเอกสารหลักฐานฯ (ผู้รับมอบ) วันที่ เดือน พ.ศ

6 ______________________
ตัวอย่าง ส.ถ.16 ______________________ ………………………… 1. หีบบัตรเลือกตั้ง จำนวน…………..ใบ 2. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ. 9) ชุดที่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้ลงคะแนน เลือกตั้ง และชุดอื่น ๆ จำนวน…………ชุด 3. ประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนน (ส.ถ. 33) จำนวน……………บัตร 4. ประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน (ส.ถ. 34) ซึ่งมีผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง จำนวน…………..บัตร 5. บัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการลงคะแนนเลือกตั้ง จำนวน……………………บัตร 6. ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง จำนวน………..เล่ม (…………บัตร) 7. สมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ. 12) จำนวน…………ชุด 8. คูหาลงคะแนน จำนวน………….คูหา 9. วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ (ระบุ)…………….. 1 2 A B A - B C 5 1 ถุง

7 ตัวอย่าง ส.ถ. 34 ส.ถ. 34 ครุฑ ประกาศคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ตัวอย่าง ส.ถ. 34 ส.ถ. 34 ครุฑ ประกาศคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เรื่อง รายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน __________________________________________ ตามที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่…….. เขตเลือกตั้งที่………… หมู่ที่…… ตำบล/แขวง………………... อำเภอ/เขต……………………… เขตเลือกตั้งที่………………… จังหวัด………………...…….. ได้ประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้ง และได้เปิดการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา น. ของวันนี้เป็นต้นมาแล้ว นั้น บัดนี้การลงคะแนนเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 1. หน่วยเลือกตั้งนี้มีบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมา ทั้งหมดจำนวน…………บัตร 2. ผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง จำนวน………….บัตร 3. มีบัตรเลือกตั้งที่เหลือ จำนวน…………….บัตร ประกาศ ณ วันที่…….. เดือน……………….. พ.ศ. .……….. (ลงชื่อ)……………………………… (…………………………….) ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ)……………………..……………....กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ)…………..…………………………กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (…………………………………….) (…………………………………….)

8 ตัวอย่าง ส.ถ.34 A B A - B การเลือกตั้ง ส.ก. 29 สิงหาคม 2553
โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ตัวอย่าง ส.ถ.34 …………………….. บัดนี้การลงคะแนนเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 1. หน่วยเลือกตั้งนี้มีบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมา ทั้งหมดจำนวน…………บัตร 2. ผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง จำนวน………….บัตร 3. มีบัตรเลือกตั้งที่เหลือ จำนวน…………….บัตร ประกาศ ณ วันที่…….. เดือน……………......….. พ.ศ. .……….. A B A - B สิงหาคม

9 เมื่อฝ่ายนับคะแนนแต่ละชุด นับคะแนนเสร็จ
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. เมื่อฝ่ายนับคะแนนแต่ละชุด นับคะแนนเสร็จ แต่ละครั้ง (500 บัตร) นำ น.5 และ ส.ถ.13 จาก ฝ่ายนับคะแนน มาตรวจดูว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ ถ้าถูกต้องตรงกัน นำผลคะแนนใน น.5 บันทึกลงใน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์จะกระทบยอดให้โดยอัตโนมัติ

10 การตรวจทาน เครื่องจะพิมพ์ผลการบันทึกรายครั้งออกมา
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. การตรวจทาน เครื่องจะพิมพ์ผลการบันทึกรายครั้งออกมา 1 ฉบับ นำมาตรวจทานกับ น. 5 ถ้าถูกต้องตรงกัน ให้ทำการยืนยัน เครื่องจะบันทึกและ ON LINE ไปยังศูนย์ กทม.

11 การประกาศผลแต่ละรอบ ให้จัดทำป้ายประกาศสำหรับติด น. 6 แต่ละรอบ
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. การประกาศผลแต่ละรอบ ให้จัดทำป้ายประกาศสำหรับติด น. 6 แต่ละรอบ โดยใช้ถ่ายเอกสาร น. 6 มาติดที่ป้ายประกาศ เพื่อให้ ประชาชนหรือสื่อมวลชนได้ดูผลการนับคะแนนแต่ ละรอบ โดยฝ่ายรวมคะแนนจะพิมพ์ น. 6 มาให้ทุกรอบ ที่บันทึก น. 5 แล้วเสร็จ

12 การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. จัดทำแบบ น.6 (แบบบันทึกการประมวลผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง) เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำให้ เพื่อนำไปปิดประกาศเป็นระยะ เสร็จแล้วให้ส่งมอบ แบบ น.6 และแบบขีดคะแนน (ส.ถ.13) ให้แก่ กนค. เพื่อจัดทำประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ น. 4/5

13 น. 6 รวมคะแนน ชื่อตัว - ชื่อสกุล (ทุกชุดทุกรอบ) ฯลฯ รวมคะแนนผู้สมัคร
แบบบันทึก ประมวลผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทมหานคร สถานที่นับคะแนน เขตเลือกตั้งที่ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ เวลา น. น. 6 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อตัว - ชื่อสกุล การนับคะแนนฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน รวมคะแนน (ทุกชุดทุกรอบ) ชุดที่ ชุดที่ รอบที่ 1 2 3 ฯลฯ รวมคะแนนผู้สมัคร บัตรเสีย บัตรไม่ลงคะแนน รวมทั้งหมด ลงชื่อ กรรมการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายรวมคะแนน ( ) ลงชื่อ กรรมการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายรวมคะแนน ( )

14 น. 4/5 แบบบันทึกการส่งมอบบันทึกประมวลผลการรวมคะแนน และแบบขีดคะแนน
แบบบันทึกการส่งมอบบันทึกประมวลผลการรวมคะแนน และแบบขีดคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ แขวง เขต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ …………………………. …………………………………….. กรรมการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายรวมคะแนนได้ส่งมอบบันทึกประมวลผลการรวมคะแนน (แบบ น.6) จำนวน ชุด และแบบขีดคะแนน (ส.ถ. 13) จำนวน แผ่น ให้แก่คณะกรรมการนับคะแนนแล้ว ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อ………………………………………..กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ…………………..………………….…..ประธานกรรมการนับคะแนน (…………………...…………………..)ฝ่ายรวมคะแนน (…………… ……………………….)หรือกรรมการนับคะแนนที่ได้รับมอบหมาย ผู้ส่งมอบ ผู้รับมอบ

15 การจัดทำประกาศผลการนับคะแนน (ส.ถ. 14)
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. การจัดทำประกาศผลการนับคะแนน (ส.ถ. 14) เมื่อบันทึก น. 5 ครบหมดแล้ว ให้เหลือชุดสุดท้ายไว้ ให้ตรวจทานจนมั่นใจก่อนทำการยืนยันส่งข้อมูล เมื่อยืนยันข้อมูลตาม น. 5 ครบแล้ว ให้สั่งพิมพ์ ส.ถ. 14 ออกจากเครื่องฯ 2 ชุด ตรวจทานให้ถูกต้อง ส่งให้ประธาน กนค. ลงนามใน ส.ถ. 14 สั่งพิมพ์ น.6 (รวม) จากเครื่องฯ จำนวน 2 ชุด

16 ปิดประกาศ ส.ถ.14 ไว้ที่บอร์ด 1 ชุด
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ปิดประกาศ ส.ถ.14 ไว้ที่บอร์ด 1 ชุด ให้หน่วยเร่งด่วน นำ ส.ถ ชุด และ น ชุด และ ส.ก.16/1 2 ชุด ส่ง กกต.ทถ.กทม. ที่ กทม. 1 โดยเร็ว น.5 ทั้งหมด น.6 1 ชุด ส.ถ.13 ทั้งหมด นำส่งฝ่ายรักษาหีบบัตรฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

17 ตัวอย่าง ส.ถ. 14 ครุฑ ประกาศคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง แขวง เขต กรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร __________________________________________ ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่………… หมู่ที่…… ตำบล/แขวง………………... อำเภอ/เขต……………………… กรุงเทพมหานคร ได้นับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 1. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คน ( ) 2. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด บัตร ( ) 3. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง คน ( ) 4. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เป็นคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง บัตร ( ) 5. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนน บัตร ( ) 6. จำนวนบัตรเสีย บัตร ( ) ส.ถ. 14 29 สิงหาคม

18 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
ตัวอย่าง ส.ถ. 14 7. ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อผู้สมัคร ได้คะแนน ( ) ฯลฯ ประกาศ ณ วันที่…….. เดือน……………….. พ.ศ. .……….. (ลงชื่อ)……………………………… ประธานกรรมการนับคะแนน (…………………………….) (ลงชื่อ)……………………..……………....กรรมการนับคะแนน (ลงชื่อ)…………..…………………………กรรมการนับคะแนน (…………………………………….) (…………………………………….) (ลงชื่อ)……………………..……………....กรรมการนับคะแนน (ลงชื่อ)…………..…………………………กรรมการนับคะแนน (ลงชื่อ)……………………..……………....ผู้แทนผู้สมัคร (ถ้ามี) (ลงชื่อ)…………..…………………………ผู้แทนผู้สมัคร (ถ้ามี)

19 ขั้นตอนที่ 6 การรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ขั้นตอนที่ 6 การรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง หัวหน้าฝ่ายนี้ ต้องเป็นหัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ต้องเป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง เพราะต้องจัดเก็บเอกสารทุกชนิด บัตรเลือกตั้ง บรรจุลงหีบบัตรฯ และเก็บรักษา

20 รับเอกสารจากทุกฝ่ายมาเก็บรวบรวมแยกรายหน่วย
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. รับเอกสารจากทุกฝ่ายมาเก็บรวบรวมแยกรายหน่วย รับบัตรเหลือ และบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนแล้ว มาใส่หีบฯ เก็บรักษา แยกอุปกรณ์อื่น ๆ เก็บไว้ใช้ต่อไป

21 เขียนข้างหีบฯ ว่า “หีบเอกสาร” โดยแยกไว้ต่างหาก อย่านำไป
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ส.ถ. 9 (แถบสีเขียว) ส.ถ. 9/1 ทั้งหมด ส.ถ. 12 ทั้งหมด ส.ถ. 13 ทั้งหมด ส.ถ. 16 ทั้งหมด ส.ถ. 33 ทั้งหมด ส.ถ. 34 ทั้งหมด น. 2, น. 2/1, น. 4, น. 4/1 น. 4/2, น. 4/3, น. 5 และ น. 6 ทั้งหมด ใส่หีบบัตรเลือกตั้ง เขียนข้างหีบฯ ว่า “หีบเอกสาร” โดยแยกไว้ต่างหาก อย่านำไป ใส่รวมกับบัตรเลือกตั้ง โดยเด็ดขาด

22 ถุงบัตรฯ เหลือ ใส่หีบบัตรฯ เหลือ
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ถุงบัตรฯ เหลือ ใส่หีบบัตรฯ เหลือ ถุงบัตรฯ ที่นับคะแนนแล้ว ใส่หีบบัตรฯ ที่นับคะแนนแล้ว ปิดหีบบัตรฯ ใส่สายรัด ผูกเชือก ประจำครั่งทับบนปมเชือก เมื่อรวบรวมเอกสารและบัตรเลือกตั้งแล้วเสร็จ ให้ทำ น.7/1 2 ชุด - เก็บไว้ 1 ชุด - ส่ง กนค. 1 ชุด เพื่อส่งมอบ กกต.ท้องถิ่น

23 จำนวนถุงใส่บัตรเมื่อนับคะแนนเสร็จแล้ว
แบบบันทึก จำนวนถุงใส่บัตรเมื่อนับคะแนนเสร็จแล้ว เขตเลือกตั้งที่ หีบบัตรใบที่ น. 7 มีถุงใส่บัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ถุง 1. เป็นถุงใส่บัตรเลือกตั้ง 500 บัตร จำนวน ถุง จากฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน ชุดที่ รอบที่ ชุดที่ รอบที่ 2. เป็นถุงใส่บัตรเลือกตั้งไม่ครบ 500 บัตร จำนวนทั้งสิ้น ถุง 1) เป็นถุงใส่บัตรเลือกตั้ง บัตร จำนวน ถุง จากชุดที่ รอบที่ 2) เป็นถุงใส่บัตรเลือกตั้ง บัตร จำนวน ถุง จากชุดที่ รอบที่ (ลงชื่อ)…….………….………….. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาหีบบัตร (………………………….) ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

24 น. 7/1 แบบบันทึก การส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งซึ่งบรรจุถุงบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานการเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สถานที่นับคะแนน เขตเลือกตั้งที่ แขวง เขต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ …………………………. …………………………………….. กรรมการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้งได้ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งซึ่งบรรจุถุงบัตรเลือกตั้ง จนเต็มและเอกสารหลักฐานการเลือกตั้งที่สำคัญ ได้แก่ ส.ถ.9, ส.ถ.33, ส.ถ.34, ส.ถ.16 จำนวนบัตรเลือกตั้ง ที่เหลือ ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนและสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ.12) ให้แก่คณะกรรมการการนับคะแนน ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ผู้ส่งมอบ ผู้รับมอบ ลงชื่อ………………………………………..เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษา ลงชื่อ…………………..………………….…..กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง (…………………...…………………..)หีบบัตรเลือกตั้ง (…………… ……………………….)

25 เก็บหีบบัตรฯ ที่ใส่บัตรฯ ไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และปลอดภัยด้วย
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. เก็บหีบบัตรฯ ที่ใส่บัตรฯ ไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และปลอดภัยด้วย หีบเอกสาร ไม่ต้องมัดเชือกและประจำครั่ง เพราะสามารถเปิดตรวจเอกสารได้ อุปกรณ์ต่าง ๆ แยกไว้ให้ดี เพราะถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ จะไม่ให้งบประมาณเพิ่ม

26 ขั้นตอนที่ 7 การส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง ให้ กกต.ทถ.กทม.
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ขั้นตอนที่ 7 การส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง ให้ กกต.ทถ.กทม. เมื่อ กนค. รับมอบหีบบัตรฯ จากฝ่ายรักษาหีบบัตรฯ แล้ว ให้จัดทำแบบรายงาน ส.ถ.16/ ชุด - เก็บไว้ 1 ชุด - ส่ง กกต.ทถ.กทม. 1 ชุด

27 ตัวอย่าง ส.ถ. 16/1 ครุฑ รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง
ตัวอย่าง ส.ถ. 16/1 ครุฑ รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ สถานที่นับคะแนน แขวง เขต กรุงเทพมหานคร วันนี้ (วันที่……… เดือน….…………….. พ.ศ. ………… เวลา………………น.) คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ได้นำหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มอบให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1. หีบบัตรเลือกตั้ง จำนวน…………..ใบ 2. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ. 9) ชุดที่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง และชุดอื่น ๆ จำนวน…………ชุด 3. ประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนน (ส.ถ. 33) จำนวน……………บัตร 4. ประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน (ส.ถ. 34) ซึ่งมีผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง จำนวน…………..บัตร 5. บัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการลงคะแนนเลือกตั้ง จำนวน……………………บัตร 6. ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง จำนวน………..เล่ม (…………บัตร) 7. สมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ. 12) จำนวน…………ชุด 8. แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ. 13) 9. ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ. 14) 10. สมุดรายงานประจำสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ. 39) จำนวน ชุด 11. คูหาลงคะแนน จำนวน คูหา 12. วัสดุอุปกรณ์หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

28 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้ตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้ง และรับมอบเอกสารหลักฐานตามรายการดังกล่าวข้างต้นไว้ถูกต้องแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงชื่อ) ประธานกรรมการนับคะแนน ( ) (ผู้มอบ) (ลงชื่อ) กรรมการนับคะแนน ( ) (ผู้มอบ) (ลงชื่อ) ประธาน กกต. ท้องถิ่นหรือผู้แทน ( ) (ผู้รับมอบ) (ลงชื่อ) กกต.ท้องถิ่น หรือผู้แทน วันที่ เดือน พ.ศ

29 หีบบัตรเลือกตั้งเก็บไว้ที่เขต
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. หีบบัตรเลือกตั้งเก็บไว้ที่เขต ผอ.เขต ตั้งกรรมการรักษาบัตรฯ ไว้ในที่ที่มั่นคง ปลอดภัย ให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับเขต เก็บรักษา หีบบัตรเลือกตั้ง ไว้ในสถานที่ที่มั่นคงปลอดภัย

30 ที่อุทิศเวลาเพื่อประชาธิปไตย สำนักงานเขตภาษีเจริญ
ขอขอบคุณ ที่อุทิศเวลาเพื่อประชาธิปไตย ...จาก... สำนักงานเขตภาษีเจริญ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส. ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google