งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ การนิเทศการศึกษา ” สำนักงาน กศน. จังหวัด กำแพงเพชร 11 – 13 มีนาคม 2552 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัด กำแพงเพชร ----------------------------------

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ การนิเทศการศึกษา ” สำนักงาน กศน. จังหวัด กำแพงเพชร 11 – 13 มีนาคม 2552 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัด กำแพงเพชร ----------------------------------"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ การนิเทศการศึกษา ” สำนักงาน กศน. จังหวัด กำแพงเพชร 11 – 13 มีนาคม 2552 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัด กำแพงเพชร ---------------------------------- เรื่อง กระบวนการนิเทศ การศึกษา โดย อัญชลี ธรรมะวิธีกุล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

2 กระบวนการนิเทศของแอ ลเลน การวางแผน การวางแผน การจัดสายงาน การจัดสายงาน การนำ การนำ การควบคุม การควบคุม การประเมินสภาพการทำงาน การประเมินสภาพการทำงาน

3 กระบวนการนิเทศของแฮ ริส ประเมินสภาพการทำงาน ประเมินสภาพการทำงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน ออกแบบวิธีการทำงาน ออกแบบวิธีการทำงาน จัดสรรทรัพยากร จัดสรรทรัพยากร ประสานงาน ประสานงาน นำการทำงาน นำการทำงาน

4 กระบวนการนิเทศ ของ ดร. สงัด อุทรานันท์ (P-I- D-R-E) ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ ขั้นที่ 2 ให้ความรู้ความเข้าใจใน การทำงาน ขั้นที่ 2 ให้ความรู้ความเข้าใจใน การทำงาน ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติงาน ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติงาน ขั้นที่ 4 สร้างเสริมกำลังใจ ขั้นที่ 4 สร้างเสริมกำลังใจ ขั้นที่ 5 ประเมินผลการนิเทศ ขั้นที่ 5 ประเมินผลการนิเทศ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ การนิเทศการศึกษา ” สำนักงาน กศน. จังหวัด กำแพงเพชร 11 – 13 มีนาคม 2552 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัด กำแพงเพชร ---------------------------------- เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การนิเทศการศึกษา โดย อัญชลี ธรรมะวิธีกุล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

6 ความหมาย หมายถึง กระบวนการพัฒนาครู เพื่อให้ครู ปรับปรุง และ พัฒนาการจัดกระบวนการ เรียนรู้ เพื่อให้การจัด การศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมาย ที่วางไว้

7 ความจำเป็นในการนิเทศ สภาพสังคมเปลี่ยนไป ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้น การแก้ปัญหาและอุปสรรค การศึกษาเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อน ความเจริญงอกงามของครู เพื่อช่วยเหลือครู เพื่อช่วยให้ครูทันต่อการ เปลี่ยนแปลง

8 จุดมุ่งหมายของการนิเทศ เพื่อพัฒนาคน เพื่อพัฒนางาน เพื่อสร้างประสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

9 ผู้ทำหน้าที่นิเทศ ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ครู ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา

10 หน้าที่ของศึกษานิเทศก์ การนิเทศการศึกษา การนิเทศการศึกษา การศึกษาค้นคว้าวิชาการ การศึกษาค้นคว้าวิชาการ การวิเคราะห์วิจัย การวิเคราะห์วิจัย การติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ มอบหมาย การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ มอบหมาย

11 ประเภทของการนิเทศ การศึกษา การนิเทศเพื่อแก้ไข การนิเทศเพื่อแก้ไข การนิเทศเพื่อป้องกัน การนิเทศเพื่อป้องกัน การนิเทศเพื่อก่อ การนิเทศเพื่อก่อ การนิเทศเพื่อการ สร้างสรรค์ การนิเทศเพื่อการ สร้างสรรค์

12 หลักสำคัญของการนิเทศ มีความถูกต้องตามหลัก วิชาการ มีความถูกต้องตามหลัก วิชาการ ควรเป็นวิทยาศาสตร์ ควรเป็นวิทยาศาสตร์ ควรเป็นประชาธิปไตย ควรเป็นประชาธิปไตย ควรเป็นการสร้างสรรค์ ควรเป็นการสร้างสรรค์

13 กระบวนการนิเทศ การศึกษา ขั้นวางแผน ขั้นการจัดโครงการ ขั้นการนำเข้าสู่การปฏิบัติ ขั้นการควบคุม ขั้นประเมินผล

14 ลักษณะงานนิเทศการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดระบบการสอน การคัดเลือกบุคลากร การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การสอน จัดอบรมครูประจำการ ปฐมนิเทศครูใหม่ การสร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน งานประเมินผล

15 วิธีการนิเทศ การเยี่ยมชั้นเรียน การพบปะเป็นรายบุคคลกับครู การสาธิตการสอน การประชุมกลุ่ม การฝึกอบรม การผลิตเอกสารทางวิชาการ

16 ทักษะที่จำเป็นสำหรับการ นิเทศการศึกษา การเป็นผู้นำ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ การทำงานเป็นกลุ่ม การสร้างขวัญ และกำลังใจ การสื่อความหมาย

17 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ การนิเทศการศึกษา ” สำนักงาน กศน. จังหวัด กำแพงเพชร 11 – 13 มีนาคม 2552 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัด กำแพงเพชร ---------------------------------- เรื่อง บทบาทของผู้บริหารกับ การนิเทศการศึกษา โดย อัญชลี ธรรมะวิธีกุล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

18 บทบาทของผู้บริหารในฐานะผู้ นิเทศ ช่วยเหลือครูทางด้านวิชาการ ช่วยเหลือครูในด้านปัญหาส่วนตัว การสร้างขวัญของครู การประเมินผลการปฏิบัติงาน การปฐมนิเทศครูใหม่ อบรม จัดหาหนังสื่อทางวิชาการ / คู่มือ ปฏิบัติงาน เยี่ยมชั้นเรียน


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ การนิเทศการศึกษา ” สำนักงาน กศน. จังหวัด กำแพงเพชร 11 – 13 มีนาคม 2552 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัด กำแพงเพชร ----------------------------------

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google