งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “รูปแบบงบการเงินที่จะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา และปัญหาในการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน” เนื่องจากกิจการทุกประเภทมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ โดยต้องจัดทำบัญชีและงบการเงินตามที่กรม พัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด ขณะนี้รูปแบบงบการเงินตามแบบรายการย่อของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วและกำลัง จะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาในเวลาอันไม่นานนี้ ประกอบกับการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินก็ยังมีการปฏิบัติที่ไม่ใคร่ ถูกต้องเหมาะสม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีเพื่อจะได้จัดทำงบการเงินตั้งแต่รอบปีบัญชีที่เริ่ม ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554ได้ ถูกต้อง วิทยากร อาจารย์จงจิตต์ หลีกภัย อาจารย์เกษียณของภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัน เวลา สถานที่ วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน เวลา –16.00 น. ณ ห้องกองทอง โรงแรมอริสตัน ถนนสุขุมวิท 24 ค่าอบรม (รวม VAT แล้ว, รับใบเสร็จที่หน้างาน ) เงื่อนไขพิเศษ สมัครอบรมเป็นหมู่คณะ 10 ท่าน รับฟรีอีก 1 ท่าน สมาชิกสมาคมฯ 1, VAT = 1,200 บาทต่อท่าน (** หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% = บาท ) บุคคลทั่วไป , VAT = 1,500 บาทต่อท่าน (** หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% = บาท ) **ในกรณีที่จ่ายในนามนิติบุคคล กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าสัมมนา พร้อมออกหนังสือรับรองการหักภาษีให้กับ “สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ที่อยู่ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมโดยกรุณากรอกใบสมัครและโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน ) สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045 – 2 – ชื่อบัญชี “สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาฯ” ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน และกรุณาส่งใบสมัครพร้อมสลิปโอนเงินมาที่สมาคมฯ โทรสาร หรือ ( สามารถนับชั่วโมงการอบรมได้ ทั้งนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติ ) ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม เรียน คุณดุษณี ศกุนะสิงห์ โทรศัพท์ หรือ โทรสาร จากคุณ โทรศัพท์ โทรสาร จำนวนเงินนำฝาก บาท ออกใบเสร็จรับเงิน/กำกับภาษี ในนาม ที่อยู่ จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา สมาชิกสมาคมนิสิตเก่าฯ ท่าน บุคคลทั่วไป ท่าน ลำดับ ชื่อ นามสกุล เลขทะเบียน ผู้สอบบัญชี เลขที่ ผู้ทำบัญชี 1 2 3 4 5


ดาวน์โหลด ppt สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google