งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑-๑๘

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑-๑๘"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑-๑๘
แบบฟอร์มที่ ๑ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑-๑๘ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ ยุทธศาสตร์ศูนย์ฯ ปภ.เขต ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มขีดความสามารถในการบูรณาการการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามมาตรฐาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ... อำนาจหน้าที่ ๑. อำนวยการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและพื้นที่เกิดภัยขนาดใหญ่ ๒. สนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ ๓. ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ๔. สนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย ๕. บริหารจัดการกิจการอาสาสมัครเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ของศูนย์ ปภ.เขต การเพิ่มขีดความสามารถในการบูรณาการการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ของศูนย์ ปภ.เขต ประเด็นยุทธศาสตร์ของศูนย์ ปภ.เขต

2 แผนที่ยุทธศาสตร์ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑-๑๘
แบบฟอร์มที่ ๒ แผนที่ยุทธศาสตร์ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑-๑๘ วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบ ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯเขต การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯเขต การเพิ่มขีดความสามารถในการบูรณาการการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯเขต การพัฒนาระบบการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ตามมาตรฐาน มิติภายนอก พัฒนาความรู้ สร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้กับประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพ ในการแจ้งเตือนภัย มิติภายใน

3 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑-๑๘
แบบฟอร์มที่ ๓ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑-๑๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย การเพิ่มขีดความสามารถ ในการบูรณาการการ บริหารจัดการสาธารณ ภัยในระดับประเทศ พัฒนาความรู้ สร้างความตระหนักและ จิตสำนึกให้กับประชาชน ๑) ระดับความสำเร็จของการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดของศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเขต ระดับ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนภัย ๒) ระดับความความสำเร็จของการปฏิบัติงาน การเฝ้าระวัง เมื่อ ได้รับการแจ้งเตือนภัย ๓)

4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑-๑๘
แบบฟอร์มที่ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ๔) ๕)

5 แบบฟอร์มที่ ๔ บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑-๑๘ ศูนย์ฯเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตัวชี้วัด น้ำหนัก หน่วยนับ เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ ๑) ระดับความสำเร็จของการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๒๐ ระดับ ระดับ ๕ ๒) ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงาน การเฝ้าระวัง เมื่อได้รับการแจ้งเตือนภัย ๓) ตัวชี้วัด

6 แบบฟอร์มที่ ๔ บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑-๑๘ ศูนย์ฯเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตัวชี้วัด น้ำหนัก หน่วยนับ เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ ๔) ตัวชี้วัด ๒๐ ๕) ตัวชี้วัด รวม ๑๐๐


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑-๑๘

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google