งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมในปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมในปี 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมในปี 2558
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่

2 สถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

3 สถานการณ์ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ
มูลฝอยทั่วไปยังตกค้าง 995,766 ตัน มูลฝอยติดเชื้อของ รพศ./รพท./รพช. รวม 1,448 ตัน/ปี (ของเขต1 ทั้งหมดประมาณ 4 พันตันหรือ 12 ตัน/วัน) มูลฝอยอันตราย 1 แสน 2 หมื่นตัน มาจากอุตสาหกรรม 6 หมื่นตัน มาจากชุมชน 5 หมื่น 7 พันตัน มูลฝอย ร้อยละ 58 ไม่มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ร้อยละ 46 ทิ้งสวน ไร่ นา สิ่งปฏิกูล โรคระบบทางเดินอาหารมีอัตราสูง สถานการณ์อาหารเป็นพิษในโรงเรียนมีบ่อยครั้ง กิจการผลิตน้ำแข็ง กิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ การเปิดตลาดนัด ยังไม่ได้รับการควบคุมที่ดี อาหารและน้ำ การร้องเรียนเหตุรำคาญ 3 อันดับแรก คือเรื่องกลิ่นจากการเลี้ยงสัตว์ การทำอาหาร การถนอมอาหาร เรื่องเสียงดัง และ ฝุ่น กิจการ โรงสีข้าว หอพัก คาราโอเกะ เหตุรำคาญ ปัญหาหมอกควัน การปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร่ การเคลื่อนย้ายสินค้า ขยะและสารเคมีข้ามแดน พื้นที่เสี่ยง

4 ยุทธศาสตร์กระทรวงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ปี 58
ผลลัพธ์ที่ 1. ร้อยละ 25 ของเทศบาลนคร/เมือง มีการดำเนินงานตามกฎหมาย รพ.สธ.จัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยได้มาตรฐานและตามกฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพ และกลไก การใช้กฎหมาย การเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแว้อมและสุขภาพ การพัฒนาขีด ความสามารถบุคลากร ด้านกฎหมาย/วิชาการ ผลลัพธ์ที่ 3 มีข้อมูล สถานการณ์ปัญหาในระดับจังหวัด มีการจัดการปัญหาในพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์ที่ 2 จพง.สธ./จพง.ท้องถิ่นมีสมรรถนะในการจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ระบบติดตามและ ประเมินผล

5 เป้าหมายสำคัญเชิงประเด็นงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลฝอย(ทั่วไป , อันตราย) สิ่งปฏิกูล สุขาภิบาลอาหาร คุณภาพน้ำบริโภค เหตุรำคาญ พื้นที่เสี่ยง(การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ)HIA) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มูลฝอยติดเชื้อ การบำบัดน้ำเสีย (ดำเนินการตามกฎหมาย)

6 ยุทธศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
สนับสนุนคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามที่ได้รับการแต่งตั้ง - ข้อมูล สถานการณ์ ข้อกฎหมาย วิชาการ การเตรียมประเด็น การติดตามมติ การวางแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ถอดบทเรียนการดำเนินการร่วมในระดับเขต การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านกฎหมายสาธารณสุข - การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับอำเภอด้านกฎหมายสาธารณสุข - การอบรมเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้านกฎหมายสาธารณสุข - การจัดเวทีจัดการความรู้เรื่องการใช้กฎหมายสาธารณสุข

7 ยุทธศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
การประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) กรมอนามัยจัดอบรมผู้ประเมิน อปท. เรื่อง EHA 9 ระบบ (หลักสูตร 58 ชั่วโมง) ศูนย์ฯจัดประชุมชี้แจงการประเมิน EHA ให้ สสจ., สสอ. ทราบ(3 วัน) ติดตามพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาระบบบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน EHA การประเมินท้องถิ่นเรื่อง EHA (โดยมีศูนย์ฯและกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นผู้ประเมิน และสสอ.เป็นผู้กำกับติดตามการพัฒนา) ถอดบทเรียนร่วมกับสสจ., สสอ. และท้องถิ่นเรื่อง EHA

8 ยุทธศาสตร์ คุ้มครองผู้บริโภค
การพัฒนาศักยภาพผู้ปรุงประกอบอาหาร / ผู้สัมผัสอาหาร / ผู้บริโภค การเฝ้าระวัง ตรวจสอบมาตรฐาน ความปลอดภัยทางอาหาร การอบรมหลักสูตร food Inspector ให้กับเจ้าหน้าที่ และ ท้องถิ่น

9 ยุทธศาสตร์ ควบคุมโรค โครงการสุขาภิบาลพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว-พม่า
การเตรียมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมในปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google