งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ Wimol Business Adiministration Technology College ผลงานวิจัย “ศึกษาปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลา ของนักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 ห้องช.1104 ในรายวิชาธุรกิจทั่วไปโดยวิธีเพื่อนคู่คิดมิตรอาสา” โดย .... นายอามร จุลคำ

2 ปัญหาการวิจัย จากการเรียนการสอนวิชาธุรกิจทั่วไป พบว่านักศึกษาบางกลุ่มเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลา ทำให้นักศึกษาเรียนไม่ทันเพื่อนและส่งงานล้าช้า ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลา โดยใช้วิธีเพื่อนคู่คิดมิตรอาสา เนื่องจากเพื่อนสนิทที่อยู่กลุ่มเดียวกันสามารถติดตามการมาเรียนและดูแลเรื่องการส่งใบงานได้ดี จนทำให้นักศึกษาที่เข้าเรียนล้าช้าสามารถตามทันบทเรียน และส่งใบงานได้ตามกำหนด

3 วัตถุประสงค์ - เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลาที่กำหนดมากขึ้น - เพื่อช่วยให้นักศึกษาที่มีปัญหา ให้มีความเข้าใจในบทเรียนมาขึ้น - เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความรับผิดชอบมากขึ้น

4 ตารางสรุปความสำคัญ นักศึกษาที่มาเรียนตรงต่อเวลา (เพื่อนคู่คิดมิตรอาสา)นักศึกษาที่มาสายประจำ (กลุ่มตัวอย่าง) 1. นางสาวพลิตา จิรัฐวรกุล จับคู่ 1. นายมนตรี เนาวรัตน์ 2. นางสาวเมธาวี แสงทอง จับคู่ 2. นายสายเมฆ สาคร 3. นางสาวดลยา เรือนทอง จับคู่ 3. นายนำชัย อนุภาพ 4. นางสาวกนกวรรณ แดงสิงห์ จับคู่ 4. นายเดชาพล เร่งเจริญรัตน์ 5. นางสาวสุรีย์รัตน์ แก้วสะพาน จับคู่ 5. นายวีรวุฒิ แสงจันทร์

5 ตารางสรุปความสำคัญ การส่งงานและความถูกต้องของผลงาน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล การส่งงาน ความถี่ (ครั้ง ) ความถูกต้อง คะแนนรวม ร้อยละ 1 นายมนตรี เนาวรัตน์ /// 3 25 31.25 2 นายสายเมฆ สาคร นายนำชัย อนุภาพ ///// 5 28 35.00 4 นายเดชาพล เร่งเจริญรัตน์ //// 26 32.50 นายวีรวุฒิ แสงจันทร์ เฉลี่ย 3.8

6 สรุปผลการวิจัย จากการทำข้อตกลงกันระหว่างผู้สอน กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง และนักศึกษาที่เป็นเพื่อนสนิทหรือเพื่อนอาสา ผู้วิจัยได้ประเมินพฤติกรรมนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง มีความสนใจและกระตือลือล้นสนใจในการมาเรียนและมีความตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้น และจากการมีเพื่อนคู่คิดมิตรอาสาทำให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 5 คน ได้ส่งงานตามวัน เวลา ที่กำนัดหมายทุกคน

7 ประโยชน์ - เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ - ช่วยให้นักศึกษาที่เข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา ไม่พลาดโอกาสในการเรียน เพื่อนคู่คิดมิตรอาสาได้ทบทวนบทเรียนให้ไปในตัว - ช่วยให้นักศึกษาที่เข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา ได้มีชิ้นงานส่งทันตามเวลาที่กำหนด

8 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google