งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " 2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand

2 ▲ วางแผนเลี้ยงนก ปลูกพืชหรือสัตว์ เลี้ยง บันทึกการออม วางแผนสร้างฝัน โครงสร้างเนื้อหา หารายได้ใช้จ่ายออมและทำให้ งอกเงย ความเข้าใจ ความสามาร ถ ความ รับผิดชอบ วางแผนทาง การเงิน ความเข้าใจ ความสามาร ถ ความ รับผิดชอบ ความเข้าใจ ความสามาร ถ ความ รับผิดชอบ บทเรียน แนวคิด เหตุการณ์ฉุกเฉิน งบประมาณ ครอบครัว โครงงานจัดงาน เลี้ยง △△ △ ▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲ △△ △ ป.4ป.4 ป.4ป.4 ป.4ป.4 ป.4ป.4 ป.4ป.4 ป.4ป.4 ▲ ▲▲ ▲ △△ △ ป.4ป.4 ป.4ป.4 ป.4ป.4 ป.4ป.4 ป.4ป.4 ป.4ป.4 ▲ ▲▲ ▲ ป.4-5 ▲ ▲▲ ▲ ป.6ป.6 ป.6ป.6 ป.6ป.6 ▲ ▲▲ ▲ △△ △ ป.6ป.6 ป.6ป.6 ป.6ป.6 ป.6ป.6 ป.6ป.6 ป.6ป.6 ป.6ป.6 ▲ ป.6ป.6 ▲ ▲▲ ▲ ป.4ป.4 ป.4ป.4 ป.4ป.4 ▲ ▲▲ ▲ △△ △ ป.4ป.4 ป.4ป.4 ป.4ป.4 ป.4ป.4 ป.4ป.4 ป.4ป.4 ▲ ▲▲ ▲ ป.6ป.6 ป.6ป.6 ป.6ป.6

3  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เรื่องเล่า วางแผนเลี้ยงนก ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปร

4  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 2 ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ ทำโครงงานเลือกค้นคว้าหาข้อมูลประกอบ การปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์

5  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 2 บันทึกการออม รายรับ รายจ่าย เงินออม รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี คิดค่าเฉลี่ยทั้งชั้นเรียน คิดส่วนตัว

6  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 2 วางแผนสร้างฝัน ใบงานหน้า 95 เจ้าของฝัน.. เด็กชายกระปุก ชื่อฝัน … หุ่นยนต์ที่รอคอย วันที่ฝันเป็นจริง... 5 ส. ค. 48 คิดหาตัวเลือก จัดลำดับความต้องการ คำนวณการใช้จ่าย คำนวณเงินออม กำหนดเป้าหมาย.... 800 บาท... เหตุผล : เอาไว้เล่นเวลาเหงาอยู่บ้านคนเดียว เมื่อโตขึ้นผมอยากเป็นนักบินอาวกาศ

7  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 2 เหตุการณ์ฉุกเฉิน แผนสร้างฝัน หน้า 96 มูลค่าความฝัน 800 บาท ฉันมีเวลา 100 วัน ที่จะเก็บเงิน เพื่อให้ฝันเป็นจริง ฉันต้องเก็บเงินให้ได้ 8 บาทในแต่ละวัน

8  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 2 เหตุการณ์ฉุกเฉิน จักรยานพังต้องซ่อม 80 พี่ชายป่วยช่วยค่ารักษา 500 รอปรับแผน

9  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 2 งบประมาณครอบครัว ใบงานหน้า 98 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเด็ก ทำอย่างไรจึงจะลดลงได้ คำนวณความสามารถในการประหยัด หาเหตุผลที่ควรประหยัดในรายการนั้นๆ ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง

10  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 2 โครงงานจัดงานเลี้ยง หัวหน้า เลขานุการ ผู้จัดการฝ่ายอาหาร ผู้จัดการฝ่ายอาหารว่าง ผู้จัดการฝ่ายเครื่องดื่ม ผู้จัดการฝ่ายผลไม้ ผู้จัดการฝ่ายสถานที่


ดาวน์โหลด ppt  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google