งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการให้คำปรึกษาวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการให้คำปรึกษาวัยรุ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการให้คำปรึกษาวัยรุ่น
ผศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2 รู้ใจ เข้าใจ เป็นกำลังใจ

3 พัฒนาการด้านร่างกาย การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเพศ
ภายนอก ภายใน ความต้องการทางเพศ

4 พัฒนาการด้านความคิดและสติปัญญา
ความคิดนามธรรม

5 พัฒนาการด้านจิตใจ ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ต้องการอิสระ
การรู้จักตนเอง เช่น ความสามาราถ ความต้องการ การค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง การรับรู้อารมณ์ของตนเอง

6 พัฒนาการด้านสังคม กลุ่มเพื่อน ต้องการการยอมรับ

7 รู้ใจ รู้พัฒนาการ รู้ความสามารถในการคิด รู้ความต้องการด้านจิตใจ
ความต้องการเป็นตัวของตัวเอง ความต้องการอิสระ ต้องการการยอมรับ รู้ความสามารถในการคิด รู้ความต้องการด้านจิตใจ รู้สิ่งที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งของพฤติกรรม

8 ความต้องการด้านจิตใจของวัยรุ่น
ต้องการความรัก ความเข้าใจ ต้องการการยอมรับ เพื่อน อาจารย์ พ่อแม่ สังคม ต้องการความมีอิสระ การพึ่งพาตนเอง ต้องการบุคคลที่รู้สึกว่าไว้วางใจได้ ต้องการบุคคลที่เป็นแบบอย่าง ต้องการคำพูดที่ให้กำลังใจ

9 ความต้องการด้านจิตใจของวัยรุ่น
ต้องการค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง ต้องการค้นหาความสามารถของตนเอง ต้องการประสบการณ์ที่หลากหลาย ต้องการความรู้สึกยอมรับนับถือในคุณค่าของตนเอง ต้องการพัฒนาบทบาทของผู้ใหญ่ ต้องการความสัมพันธ์กับเพื่อน ต้องการเป้าหมายในชีวิต

10 พฤติกรรม (ภูเขาน้ำแข็งที่อยู่เหนือน้ำ)
ความรู้สึก ความรู้สึกต่อความรู้สึก การรับรู้ ความคาดหวัง ความปรารถนา ตัวตน (self)

11 Self-esteem ความรู้สึกยอมรับนับถือตนเอง ว่ามีคุณค่าที่อยู่ภายในจิตใจ

12 พื้นฐานจิตใจของวัยรุ่น แต่ละคนแตกต่างกัน

13 กรรมพันธุ์ พื้นฐานอารมณ์ วิตกกังวล ซึมเศร้า โรคจิต พฤติกรรมก้าวร้าว
ติดสารเสพติด

14 ปัจจัยส่วนตัวของวัยรุ่น
สติปัญญา รูปร่างหน้าตา ความสามารถเฉพาะตัว ทักษะทางสังคม โรคทางจิตเวชของเด็กและวัยรุ่น

15 การเลี้ยงดูในวัยเด็ก
ความผูกพันทางอารมณ์ที่มั่นคง ความสามารถในการปลอบตนเอง ความสามารถในการทำให้จิตใจตนเองสงบลง วิธีการในการดูแลตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ E.Q. ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น ทักษะทางสังคม ความรู้สึกยอมรับนับถือตนเอง

16 ประสบการณ์ในวัยเด็ก การเลี้ยงดู ครอบครัว โรงเรียน สังคม

17 อิทธิพลจากสังคม ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน สื่อมวลชน สังคม

18 เข้าใจ ความลับ ความเป็นส่วนตัว ความไว้วางใจ รับฟังปัญหาอย่างเข้าใจ
เห็นอกเห็นใจ ไม่ตัดสินถูกผิดโดยประสบการณ์ของตนเอง ความสับสนในอัตลักษณ์ การเจ็บป่วยด้านจิตใจ ระบบประสาท

19 โรคทางจิตใจและพฤติกรรม
โรคซึมเศร้า อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม ปัญหาการเรียน อาการทางกาย

20 โรคทางจิตใจและพฤติกรรม
โรคสมาธิบกพร่อง ขาดสมาธิ อยู่ไม่นิ่ง หุนหันพลันแล่น พฤติกรรมก้าวร้าว

21 โรคทางจิตใจและพฤติกรรม
โรควิตกกังวล โรคย้ำคิดย้ำทำ โรคจิต

22 เป็นกำลังใจ แนวคิดด้านบวก ยอมรับความแตกต่าง สอนให้คิดเป็น
สอนให้เข้าใจชีวิตและธรรมชาติ


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการให้คำปรึกษาวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google