งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Flash

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Flash"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Flash

2 ประเภทของไฟล์ Flash ไฟล์เอกสาร (flash document) มีฟอร์แม็ตเป็น .fla เป็นไฟล์ที่ได้จากการบันทึกในขั้นตอนการสร้างชิ้นงาน โดยจะเก็บข้อมูลต่างๆ จากการออกแบบทั้งหมดไว้ตามสภาพเดิม สามารถเปิดกลับมาแก้ไขชิ้นงานได้ ไฟล์มูฟวี่ (Flash movie) มีฟอร์แม็ตเป็น .swf ไฟล์นี้เป็นผลลัพธ์สุดท้าย ซึ่งจะได้จากการพับลิช (publish) ไฟล์เอกสาร เพื่อนำไปเผยแพร่และแสดงด้วยโปรแกรม Flash Player โดยข้อมูลต้นฉบับจะถูกบีบอัด ปรับลดคุณสมบัติ และยุบรวมกัน เพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็ก ไม่สามารถเปิดกลับมาแก้ไขชิ้นงานได้

3 เครื่องมือช่วยกะระยะและจัดวางออบเจ็ค
ไม้บรรทัด (Ruler) แสดงอยู่ด้านบนและด้านซ้ายของพื้นที่ทำงาน เส้นกริด (Grid) คือเส้นตารางสมมุติ จะแสดงอยู่ด้านหลังออบเจ็ค เส้นไกด์ (Guide) เช่นเดียวกับเส้นกริด แต่สามารถสร้างไว้ตรงตำแหน่งต่างๆ ได้เองทั้งแนวตั้งและแนวนอน

4 รูปทรง ภาพที่วาดขึ้นด้วยเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม Flash จะเรียกว่า “รูปทรง (Shape)” หรือ “ออบเจ็ค (Object)” ก็ได้ โดยแต่ละรูปทรงจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ พื้นภาพ (Fill) เป็นส่วนที่อยู่ภายในรูปทรง มีคุณสมบัติอย่างเดียวคือสี สามารถกำหนดรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น สีทึบ (Solid) , แบบไล่โทนสี (Gradient) หรือจะใช้รูปภาพบิทแมพมาเป็นพื้นก็ได้ เส้น (Stroke) เป็นส่วนประกอบที่มีลักษณะเป็นลายเส้น เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นหยัก หรือเส้นที่อยู่รอบรูปทรง คุณสมบัติของเส้นมีหลายอย่าง เช่น ลวดลาย ความหนา สี ส่วนประกอบทั้งสองเป็นอิสระต่อกัน คือ สามารถวาดรูปทรงโดยไม่มีพื้นหรือไม่มีเส้นอย่างใดอย่างหนึ่งได้

5

6 รูปแบบการวาด วาดแบบ Object Drawing รูปทรงที่ได้จากการวาดจะเป็นอิสระต่อกัน เมื่อมีการวางซ้อนทับไม่มีผลทำให้ออบเจ็คอื่นหรือตัวเองเปลี่ยนรูปร่าง วาดแบบ Merge Drawing รูปทรงที่ได้จากการวาดจะมีผลต่อรูปทรงอื่น เมื่อมีการวาดหรือนำไปวางซ้อนทับกัน จะทำให้สีพื้นภาพหรือเส้นเปลี่ยนแปลงไป

7 การซ้อนทับของรูปทรงในแบบ Merge Drawing
รูปทรงทั้งสองไม่มีเส้นและมีสีพื้นเป็นสีเดียวกัน → จะทำให้รูปทรงทั้งหมดถูกรวมเป็นชิ้นเดียวกัน รูปทรงทั้งสองไม่มีเส้นและมีสีพื้นที่ไม่ใช่สีเดียวกัน → จะทำให้รูปทรงทั้งสองแยกออกจากกัน โดยที่รูปด้านบนยังเหมือนเดิม แต่รูปด้านล่างจะถูกตัดและส่วนที่ถูกทับจะหายไป

8 รูปทรงทั้งสองหรือชิ้นใดชิ้นหนึ่งมีเส้น → (ไม่ว่าพื้นและเส้นจะเป็นสีเดียวกันหรือคนละสี) จะทำให้รูปทรงทั้งสองแยกออกจากกัน โดยที่รูปทรงด้านบนยังคงเหมือนเดิม แต่รูปด้านล่างจะถูกตัด และหากดับเบิลคลิกเลือกที่รูปทรงใดก็จะได้เส้นกรอบตามรูปทรงนั้น รูปทรงที่มีเฉพาะเส้น → ไม่ว่าจะเป็นสีเดียวกันหรือไม่ก็ตาม เส้นจะสามารถแยกส่วนออกตามมุม หรือตรงจุดที่เส้นตัดกันได้

9 วาดรูปทรงเรขาคณิต คลิกเครื่องมือ กำหนดคุณสมบัติของ “พื้น” และ “เส้น”
คลิกลากวาด

10 วาดรูปทรงหลายเหลี่ยมและรูปดาวด้วยเครื่องมือ PolyStar
2. กำหนด “พื้น” และ “เส้น” 3. กำหนดค่ารูปทรง

11 ตัวอย่างรูปทรงที่ได้

12 วาดเส้นตรง คลิกเลือกเครื่องมือ กำหนดรูปแบบเส้น
คลิกที่จุดเริ่มต้นเพื่อสร้างจุดแองเคอร์ แล้วคลิกต่อเนื่องไปยังจุดถัดไปเรื่อยๆ จบรูปทรงโดยใช้เมาส์คลิกที่จุดเริ่มต้น


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Flash

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google