งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การพัฒนาความร่วมมือทางการเงิน ในภูมิภาคและโครงสร้างระเบียบ การเงินของโลก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ วิกฤติทางการเงิน ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ และ ปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การพัฒนาความร่วมมือทางการเงิน ในภูมิภาคและโครงสร้างระเบียบ การเงินของโลก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ วิกฤติทางการเงิน ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ และ ปกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การพัฒนาความร่วมมือทางการเงิน ในภูมิภาคและโครงสร้างระเบียบ การเงินของโลก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ วิกฤติทางการเงิน ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ และ ปกรณ์ วิชยานนท์

2 2 ภาวะวิกฤติ ในปี 2540-41 รัฐปล่อยค่าเงินบาท ลอยตัว ขาดดุลกับ ต่างประเทศสูง การ นำเข้า ค่า US$ แข็ง แรงแข่งขัน ใน ตลาดโลก เพิ่ม เพิ่มแรงแข่งขันใน ตลาดและมีการใช้ จ่ายเกินตัว กฎเกณฑ์บาเซิลของ OECD สนับสนุนการ ปล่อยกู้ระยะสั้น เงินทุนจาก ต่างประเทศเข้ามาก โดยเฉพาะหนี้ระยะ สั้น เปิดเสรี ทางการเงิน ความมั่นใจ เศรษฐกิจไทย เติบโตเร็วและ ต่อเนื่อง เก็ง กำไร ดึง ดูด ค่าเงิน บาทถูก ผูก กระ ตุ้น การ ส่งออก

3 3 วิกฤติการณ์ทางการ เงินระบาด ไทย อินโดนิ เซีย เกาหลี ใต้ 110 % 167 % 195 % โอกาสที่จะประสบ ปัญหา มีมาก หนี้ต่างประเทศระยะ สั้น ทุนสำรองเงินตรา ต่างประเทศ = เพราะ - ต้องต่ออายุหนี้ - ความมั่นใจของ เจ้าหนี้ อาจเปลี่ยนแปลง

4 4 จุดอ่อนของโครงสร้าง ทางการเงินในภูมิภาค ขาดระบบเตือนภัย ล่วงหน้า ขาดกลไกติดตาม สถานการณ์ อย่างใกล้ชิด มีการประสานงานใน ภูมิภาค น้อยเกินไป พันล้าน US$

5 5 จุดประสงค์ของความร่วมมือทาง การเงินในภูมิภาค 1. ป้องกันมิให้เกิดภาวะวิกฤติอีกครั้ง 2. บริหารภาวะวิกฤติได้ดีกว่าเดิม หาก เกิดขึ้นอีก 3. สนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจภายใน ภูมิภาค 4. มีอิทธิพลมากขึ้นต่อสภาพแวดล้อมทาง การเงินที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค ช่องทางของความร่วมมือทางการเงินในภูมิภาค มีไหม ? อย่างไรดี ?

6 6 รวมสกุลเงิน / เชื่อมโยงอัตรา แลกเปลี่ยน ดังเช่น euro ใน EU แต่ ประเทศใน เอเชีย ตอ. ต่างจาก EU มากในหลาย แง่มุม เช่น รายได้ประชาชาติต่อหัว การค้ากับต่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน การขยายตัวของสินเชื่อ

7 7 ข้อตกลง เชียงใหม่ CMI ASEAN + 3 ขยายวงเงินการกู้ยืม ทุนสำรอง ฯ เพื่อ ต่อสู้กับการเก็งกำไร ที่โจมตีสกุลเงินของ ASEAN + 3 แต่ วงเงินกู้ = 75 พันล้าน US$ น้อยไป ขยาย CMI เป็น RMO อาจจะ

8 8 สาเหตุพื้นฐานของวิกฤติการเงินใน เอเชียตะวันออก เงินออม ภายในประเทศ ไม่เพียงพอแก่ การลงทุน เอกชนไม่สามารถ พึ่ง เงินกู้ ยาว จาก ตลาด ท้องถิ่น Maturi ty misma tch สั้น Curren cy mismat ch ในสกุล เงิน ต่างชาติ จึงไปกู้ ต่างประเ ทศก่อหนี้ และ

9 9 ไปลงทุนใน พันธบัตร U.S.$ ที่ออก โดยรัฐ ไปลงทุนใน พันธบัตร ของ รัฐในสกุล ท้องถิ่น การออกหน่วย ลงทุน เพื่อระดมเงิน ให้แก่โครงการ ของรัฐ Asian Bond Fund (ABF) รวบรวมเงิน จากธนาคาร กลางในกลุ่ม ABF 1 ABF 2 เพื่อ หนุน

10 10 โครงสร้างของ Korean CBO (Collateralized Bond Obligations) Korean SMEs Korean SPV Singapore SPV Investors Industrial Bank of Korea Japan BIC (Guarantor) Small Busin ess Corp of Korea เงิน เยน ออก หลักทรัพ ย์

11 11 Asian Development Bank ปล่อยกู้แก่รัฐ ระดมเงิน ในเอเชีย ผันเงิน บางส่วนแก่ ADB - Private ภาคเอกชน เครือข่ายสาขา บุคลากร ความน่าเชื่อถือ ทางเครดิต ทำให้ สามารถ จัดตั้ง ปล่อยกู้ ระยะยาวแก่ มี ปกติ

12 12 ASEAN + 3 = 2.4 ล้านล้าน U.S.$ ทุนสำรองฯ ทั้ง โลก สามารถ ส่งผลกระทบต่อ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย สภาพคล่อง ดุลการค้า และ ดุลเงินทุนในตลาดโลก

13 13 เปิด เสรี การค้าเงินทุน ลงทุน ระยะสั้น เก็งกำไร ลงทุน ระยะยาว high tech ภาวะวิกฤติ ก่อความ ผันผวน รองรับ

14 14 ข้อถกเถียง หลายฝ่ายวิจารณ์ IMF ว่า แต่ IMF ก็อ้างว่า - ไม่เข้าใจปัญหาที่ ถูกต้อง - เงื่อนไขเงินกู้ไม่ เหมาะสม - ไม่เคยช่วยให้ ประเทศสมาชิก สามารถ หลีกเลี่ยงหรือ ป้องกันภาวะ วิกฤติได้ - ขาดระบบการกำกับ ดูแลที่มี ประสิทธิภาพ - ได้ปรับปรุง กระบวนการทำงาน ของตนไปแล้วทั้ง ในแง่ป้องกัน และแก้ไขภาวะ วิกฤติ - เสนอบริการ Contingent Credit Line เป็นยา ป้องกัน - การแก้ไขก็เจาะลึก 3 ขั้นตอน - debt sustainability - access to IMF resources - debt restructuring

15 15 คำถามที่ยังไม่มีคำตอบอย่าง แน่ชัด 1. ความไม่สมดุลทางการค้าในตลาดโลก ยืดเยื้อต่อไป ได้เสมอ ? 2. อันตรายเพียงไร ? 3. หมุนเวียนเงินทุนมารองรับส่วนขาด ดุลการค้า อย่างไรดี ? 4. กลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการบริหาร เงินตราต่างประเทศ ?

16 16 การบริหารเงินทุน ในยุคโลกาภิวัฒน์ ความร่วมมือทางการเงิน ระหว่างประเทศ ในภูมิภาค มากขึ้น - ข้อตกลงเชียงใหม่ - Asian Bond Fund - ADB - Private - ส่งอิทธิพลต่อตลาดเงินทุนของโลก - ค้ำประกันสินเชื่อแก่ธุรกิจเอกชน จะง่ายขึ้นถ้ามี ที่อาจทำ เพิ่มเติม ที่ทำ ไปแล้ว


ดาวน์โหลด ppt 1 การพัฒนาความร่วมมือทางการเงิน ในภูมิภาคและโครงสร้างระเบียบ การเงินของโลก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ วิกฤติทางการเงิน ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ และ ปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google