งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2555
1. ให้หน่วยรับการสนับสนุนรวมทั้งสัสดีจังหวัดเบิกจ่าย ผ่าน มทบ./จทบ. และให้ มทบ.,จทบ. วางฎีกาเบิกเงินรางวัลประจำปี 2555 ต่อ กง.ทบ. ในลักษณะฎีกาเบิกผัดส่งใบสำคัญ พร้อมแนบหลักฐานประกอบดังนี้ 1.1 ฎีกาเบิกเงินอื่น ( กง.10 ) ( ตัวจริง 1 , คู่ฉบับ 1 , สำเนา 1 ) 1.2 บัญชีรายละเอียดประกอบฎีกา ( ตัวจริง 1, คู่ฉบับ 1,สำเนา 1 ) พร้อมทั้งส่งเป็นไฟล์ Excel มาให้ กง.ทบ. ทาง เพื่อใช้ในการจัดเรียงข้อมูลตรวจสอบกรณีมีรายชื่อซ้ำกัน 1.3 คำสั่ง ทบ. ให้รับเงินรางวัลพร้อมบัญชีรายละเอียดเงินรางวัลประจำปี ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของหน่วย เรียงลำดับหน่วยประกอบคำสั่ง จำนวน 1 ชุด 1.4 การจัดทำรายละเอียดตามข้อ 1.2 ให้เรียงลำดับหน่วยรับการสนับสนุน อัตราการจ่ายระดับชั้น ตรงตามลำดับในคำสั่งให้รับเงินรางวัล เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้อง

2 การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2555
2. ให้หน่วยนำเงินรางวัลประจำปีที่ได้รับตามฎีกาจาก กง.ทบ. ไปจ่ายให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยโอนผ่านธนาคารเข้าบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ และส่งใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ชำระหนี้ฎีกาเบิกผัดส่งใบสำคัญให้ กง.ทบ. ดังนี้ 2.1 หน้างบใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ( กง.10.1 ) ( ตัวจริง 1 , คู่ฉบับ 1 , สำเนา 1 ) 2.2 หลักฐานการจ่ายเงินฉบับตัวจริง 1 ชุด (บัญชีรายละเอียดนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารรายบุคคล โดยมีตราประทับของธนาคารที่หน่วยนำเงินเข้าลงลายมือชื่อรับรอง และให้ หน.นายทหารการเงิน/นายทหารฝ่ายกำลังพลของหน่วย ลงลายมือชื่อรับรองด้วย) 3. ฎีกาเบิกเงินรางวัลพร้อมด้วยหลักฐานตามข้อ 1. ให้หน่วยส่งถึง กง.ทบ. ภายใน 17 ก.พ.57 และหลักฐานใบสำคัญ คู่จ่ายเงินตามข้อ 2. ให้ส่งถึง กง.ทบ. ภายใน 15 วัน นับจากวัน ที่ได้รับเงิน โดยให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยส่งตรงต่อ กงด.กง.ทบ. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผู้รับสิทธิ

3 การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2555
4. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่ต้องพ้นจากราชการ เพราะเหตุเกษียณอายุราชการ หรือออกจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ให้ได้รับเงินดังกล่าวตามเกณฑ์ และวิธีการที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และหากผู้มีสิทธิเสียชีวิต ให้จ่ายเงินรางวัลให้กับทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 5. ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2555 ได้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ที่มีรายชื่อในสังกัด ณ วันที่ 1 กันยายน 2555 6. ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยแบ่งการประเมินเป็น 5 ระดับ (ระดับคะแนน 1 – 5) 5 = ดีเยี่ยม , 4 = ดีมาก , 3 = ดี , = พอใช้ , 1 = ปรับปรุง 7. ผู้ที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับต่ำกว่า 3 ไม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล

4 การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2555
8. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2555 ระหว่างหน่วยที่เบิกเงินจาก กง.ทบ. กับหน่วยเจ้าของงบประมาณที่รับการสนับสนุนตามสายงานการเบิกจ่ายเงิน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เช่นเดียวกับการเบิกจ่ายเงินราชการอื่น 9. ให้ส่วนงบประมาณหรือ กปช. ของหน่วยต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2555 ของ ทบ. จัดส่งรายละเอียดยอดการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี งบประมาณ 2555 ตามตัวอย่างที่แนบมาให้ กง.ทบ. (กองเงินเดือน โทร หรือ โทร.ทบ.97643) เพื่อเป็นการควบคุมการเบิกจ่ายเงินรางวัลของ นขต. ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตรงตามยอดการจัดสรรของ กพร.สปช.ทบ.

5 ปัญหาการเบิกจ่ายเงินรางวัล
1.หน่วยไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล เช่น - นำผู้ที่มีผลคะแนนประเมินระดับ1,2 ให้ได้รับเงินรางวัล (ซึ่งผู้ที่ได้รับเงินรางวัลจะต้องมีคะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 3 คือจะต้องมีคะแนนประเมิน ระดับ 3,4,5) - นำเงินกรณีมีข้อบกพร่องมาจัดสรรเงินรางวัลด้วย ทำให้เบิกเงินเกินยอด ที่ สปช.ทบ. กำหนด 2. หน่วยย่อยออกคำสั่งเบิกเงินรางวัลเกินยอดที่หน่วยใหญ่ตามสายการบังคับบัญชากำหนด เช่น ทภ. ต่าง ๆ 3. กง.ทบ. ไม่มียอดการจัดสรรเงินรางวัลของ นขต. ย่อยต่างๆ เช่น ทภ. หรือหน่วยตามสายการบังคับบัญชา ต่างๆ ทำให้การควบคุมการเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความยากลำบาก และไม่สามารถทราบได้ว่า นขต. ย่อยของหน่วยใดเบิกเกิน ทำให้หน่วยหลังๆ เงินไม่พอจ่าย

6 ปัญหาการเบิกจ่ายเงินรางวัล
4. หน่วยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายที่ กง.ทบ. กำหนดเช่น - เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ ทำหลักฐานในการเบิกจ่ายผิด ต้องกลับไปแก้ไขใหม่ ทำให้เสียเวลามาก - กง.ทบ.กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายตามสายการเบิกจ่ายเงิน แต่บางหน่วยเบิกจ่ายตามสายบังคับบัญชา ทำให้เบิกซ้ำซ้อนกันและเกิดปัญหาในการเรียกเงินนำส่งคืน มิฉะนั้นเงินจะไม่พอในการเบิกจ่ายให้กับหน่วยอื่น - การจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้มีสิทธิให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ แต่บางหน่วยจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้มีสิทธิเป็นเงินสด ซึ่งผิดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายที่ กง.ทบ. กำหนด - หน่วยส่งหลักฐานการใช้หนี้หน้างบใบสำคัญคู่จ่ายเงิน กง.10.1 ในการเบิกจ่ายเงินรางวัลล่าช้า 5. หน่วยออกคำสั่ง รายชื่อซ้ำซ้อนกัน (มีชื่อซ้ำกัน 2 ครั้ง)

7 ปัญหาการเบิกจ่ายเงินรางวัล
6. หน่วยวางฎีกาไม่ทันตามกำหนดเวลาที่ กง.ทบ. กำหนด 7. หน่วยแจ้งให้โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ทำให้เสียเวลามากในการ เคลียริ่งกับธนาคารทำให้หน่วยได้รับเงินรางวัลล่าช้า (ควรจะใช้บัญชีธนาคาร ทหารไทย) 8. เพื่อเป็นการควบคุมการเบิกจ่าย ให้เงินรางวัลมีการจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ควรให้หน่วยตามสายการบังคับบัญชาส่งรายละเอียดการจัดสรรเงินรางวัลของ นขต. ย่อยต่างๆ โดยแสดงรายละเอียด จำนวนคน จำนวนเงิน หน่วยถืองบประมาณที่เบิกจ่ายมา ให้ กง.ทบ. ทราบทุกครั้งที่มีการจัดสรรเงินรางวัล จาก สปช.ทบ.


ดาวน์โหลด ppt การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google