งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

From Abstract to Infographics Why, What … for, How, and Tools Time to relax and Have fun Why, What … for, How, and Tools Time to relax and Have fun.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "From Abstract to Infographics Why, What … for, How, and Tools Time to relax and Have fun Why, What … for, How, and Tools Time to relax and Have fun."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 From Abstract to Infographics Why, What … for, How, and Tools Time to relax and Have fun Why, What … for, How, and Tools Time to relax and Have fun

2 Why? http://www.infographicthailand.com/detail

3 What … for?  http://www.infographicthailand.com/#scene3 http://www.infographicthailand.com/#scene3  http://www.infographicthailand.com/#scene3 http://www.infographicthailand.com/#scene3

4 What …for? (Cont.)  Hot Topics ข่าวหรือ สถานการณ์ที่กำลังเป็น ประเด็น ทุกคนกำลังติดตาม ข่าวสารนี้ อาจจะเป็นเรื่องที่ เป็นประเด็นใหญ่ระดับประเทศ เช่นประเด็นศาลโลกตัดสินคดี เขาพระวิหาร  How To แนะนำกลยุทธ์ เทคนิค วิธีการในการทำสิ่ง ต่างๆ ให้ง่ายขึ้น  Hot Topics ข่าวหรือ สถานการณ์ที่กำลังเป็น ประเด็น ทุกคนกำลังติดตาม ข่าวสารนี้ อาจจะเป็นเรื่องที่ เป็นประเด็นใหญ่ระดับประเทศ เช่นประเด็นศาลโลกตัดสินคดี เขาพระวิหาร  How To แนะนำกลยุทธ์ เทคนิค วิธีการในการทำสิ่ง ต่างๆ ให้ง่ายขึ้น  Did You Know เป็นการให้ ความรู้ทางวิชาการ หรือสถิติ สำคัญต่างๆ ให้ดูมีสีสัน น่า ติดตาม  Research & Survey การ สรุปผลสำรวจหรืองานวิจัย ที่มี สถิติตัวเลขมากมาย จะดูได้ง่าย ขึ้นหากถ่ายทอดออกมาเป็นภาพ สวยๆ ทำให้คนเข้าถึงงานวิจัยได้ ง่ายขึ้น

5 What …for? (Cont.)  Legend เรื่องราวที่เป็นตำนาน หรือวิวัฒนาการบางอย่างต้องใช้ เวลาอ่านตำราหนาๆ จนกว่าจะทำ ความเข้าใจได้หมด แต่เราสามารถ ใช้ Infographic ให้การบอกเล่า ตำนานในจุดที่สำคัญๆ บนพื้นที่ 1 ภาพได้  Campaign การรณรงค์ หรือ กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงอะไร บางอย่าง สามารถบอกผ่านภาพ Infographic ได้ดีและเข้าใจได้ ง่ายกว่าการสื่อสารด้วยตัวหนังสือ เพียงอย่างเดียว เพราะคนส่วน ใหญ่  Legend เรื่องราวที่เป็นตำนาน หรือวิวัฒนาการบางอย่างต้องใช้ เวลาอ่านตำราหนาๆ จนกว่าจะทำ ความเข้าใจได้หมด แต่เราสามารถ ใช้ Infographic ให้การบอกเล่า ตำนานในจุดที่สำคัญๆ บนพื้นที่ 1 ภาพได้  Campaign การรณรงค์ หรือ กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงอะไร บางอย่าง สามารถบอกผ่านภาพ Infographic ได้ดีและเข้าใจได้ ง่ายกว่าการสื่อสารด้วยตัวหนังสือ เพียงอย่างเดียว เพราะคนส่วน ใหญ่ ชอบดูภาพมากกว่าอ่าน และ Infographic ยังทำให้เกิดการแชร์ ต่อการรณ์รงค์ในโลก Socia Media ได้อย่างกว้างขวางและ รวดเร็ว  Promote การโปรโมทสินค้า หรือบริการใดๆ ก็ตาม หาก นำเสนอในแง่ให้ข้อมูล ความรู้ ผ่านรูปภาพประกอบเปรียบเทียบ จะทำให้ลูกค้ารู้สึกสนใจในสินค้า ได้มากกว่า เช่น การนำเสนอว่า ทำไมถึงควรเปลี่ยนมาใช้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ มากกว่าตัวเก่า เป็นต้น

6

7 How to do it? http://www.scbsme.com/th/sme-society/technology/693/ http://www.scbsme.com/th/sme-society/technology/693/ How to do it? http://www.scbsme.com/th/sme-society/technology/693/ http://www.scbsme.com/th/sme-society/technology/693/ 1. กำหนดเป้าหมาย กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าต้องการทำไปเพื่อจุดประสงค์อะไร ต้องการเข้าถึงคนกลุ่มไหน เพื่อให้สามารถเลือกรูปแบบการ นำเสนอได้ง่ายและเหมาะสมกับกลุ่มคนที่ต้องการสื่อสารด้วย มากที่สุด 2. เลือกเนื้อหาในการนำเสนอ ใน Infographic แต่ละแผนภาพนั้น ควรนำเสนอเพียงเรื่องเดียว หัวข้อเดียวเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการรับสาร กำหนดใจความสำคัญให้ชัดเจน และเนื้อหาที่นำมาเสนอต้องมี ความทันสมัยเพียงพอ สื่อสารตรงประเด็น สั้น และกระชับ ใจความ 1. กำหนดเป้าหมาย กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าต้องการทำไปเพื่อจุดประสงค์อะไร ต้องการเข้าถึงคนกลุ่มไหน เพื่อให้สามารถเลือกรูปแบบการ นำเสนอได้ง่ายและเหมาะสมกับกลุ่มคนที่ต้องการสื่อสารด้วย มากที่สุด 2. เลือกเนื้อหาในการนำเสนอ ใน Infographic แต่ละแผนภาพนั้น ควรนำเสนอเพียงเรื่องเดียว หัวข้อเดียวเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการรับสาร กำหนดใจความสำคัญให้ชัดเจน และเนื้อหาที่นำมาเสนอต้องมี ความทันสมัยเพียงพอ สื่อสารตรงประเด็น สั้น และกระชับ ใจความ

8 3. สำรวจข้อมูล รวบรวมข้อมูล ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่ทำงานการรวบรวมและสำรวจมา อย่างดีทุกครั้ง เพื่อให้มีความถูกต้องของข้อมูลมากที่สุด 4. สร้างหัวข้อเรื่อง (Topic) ให้น่าสนใจ คิดประเด็น สร้างหัวเรื่องให้ดึงดูด น่าอ่าน น่าติดตาม เพื่อให้ดู เนื้อหาใน Infographic นั้นต่อไป 3. สำรวจข้อมูล รวบรวมข้อมูล ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่ทำงานการรวบรวมและสำรวจมา อย่างดีทุกครั้ง เพื่อให้มีความถูกต้องของข้อมูลมากที่สุด 4. สร้างหัวข้อเรื่อง (Topic) ให้น่าสนใจ คิดประเด็น สร้างหัวเรื่องให้ดึงดูด น่าอ่าน น่าติดตาม เพื่อให้ดู เนื้อหาใน Infographic นั้นต่อไป

9 5. ออกแบบให้สวยงาม ออกแบบ Infographic ให้โดดเด่น สวยงาม สะดุดตา สีสันชวนมอง นอกจากจะ ช่วยดึงดูดให้คนเข้ามาดู Infographic ชิ้นนี้แล้ว การจัดวางที่ดี จะช่วยให้ผู้อ่าน ทำความเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น 6. แชร์และบอกต่อ เมื่อเสร็จเรียบร้อยดีแล้ว แชร์ออกไปใน Social Media ต่างๆ ทั้ง Facebook, Instagram, Twitter, ฯลฯ เพื่อให้ผู้คนเห็นข้อมูลที่คุณต้องการนำเสนอได้มากขึ้น 7. แหล่งอ้างอิงและที่มา หากไม่ได้เป็นผู้รวบรวมและสำรวจข้อมูลนั้นๆ เอง ให้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลให้ ชัดเจน และถึงระบุว่าใครเป็นผู้จัดทำ Infographic นี้ 5. ออกแบบให้สวยงาม ออกแบบ Infographic ให้โดดเด่น สวยงาม สะดุดตา สีสันชวนมอง นอกจากจะ ช่วยดึงดูดให้คนเข้ามาดู Infographic ชิ้นนี้แล้ว การจัดวางที่ดี จะช่วยให้ผู้อ่าน ทำความเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น 6. แชร์และบอกต่อ เมื่อเสร็จเรียบร้อยดีแล้ว แชร์ออกไปใน Social Media ต่างๆ ทั้ง Facebook, Instagram, Twitter, ฯลฯ เพื่อให้ผู้คนเห็นข้อมูลที่คุณต้องการนำเสนอได้มากขึ้น 7. แหล่งอ้างอิงและที่มา หากไม่ได้เป็นผู้รวบรวมและสำรวจข้อมูลนั้นๆ เอง ให้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลให้ ชัดเจน และถึงระบุว่าใครเป็นผู้จัดทำ Infographic นี้

10 Tools: Infographics Design Online  http://www.coolinfographics.com/tools/ http://www.coolinfographics.com/tools/  http://www.easel.ly/ http://www.easel.ly/  http://piktochart.com/ http://piktochart.com/  http://www.coolinfographics.com/tools/ http://www.coolinfographics.com/tools/  http://www.easel.ly/ http://www.easel.ly/  http://piktochart.com/ http://piktochart.com/

11 Exercise (based on http://www.nso.go.th/)http://www.nso.go.th/ Exercise (based on http://www.nso.go.th/)http://www.nso.go.th/  Create your group’s infographics by using the following survey data http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/servopin/files/EnvironExec56.pdf  The assigned topic is “ Thai Citizens' Preparation for Natural Disasters ”  Send me your work to my email address: somsak.sr@chula.ac.th  Create your group’s infographics by using the following survey data http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/servopin/files/EnvironExec56.pdf  The assigned topic is “ Thai Citizens' Preparation for Natural Disasters ”  Send me your work to my email address: somsak.sr@chula.ac.th


ดาวน์โหลด ppt From Abstract to Infographics Why, What … for, How, and Tools Time to relax and Have fun Why, What … for, How, and Tools Time to relax and Have fun.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google