งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน ในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน ในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน ในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

2 หัวข้อการนำเสนอ 2 ตารางระยะเวลาการเตรียมข้อมูลและการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

3 ผู้ปฏิบัติงาน พุธ 17 – พุธ 24 ก.ย. 57 พฤ.25 - จ.29 ก.ย. 57 อังคาร 30 ก.ย. 57 พุธ 1 ต.ค. 57 พฤหัสบดี 2 ต.ค. 57 ศุกร์ 3 ต.ค. 57 ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง คลังจังหวัด สรจ. ส่วนรับจ่าย งานสั่ง จ่ายเงิน 06.00 - 12.00 น. ปลด block รายการตั้งเบิกปี 57 ทั้งหมด 16.30 น. สิ้นสุดการตั้งเบิก ปี 2557 ไม่ปลด Block รายการตั้งเบิก ไม่ประมวลผล จ่ายเงินรอบกลางวัน ไม่ประมวลผลจ่ายเงิน 00.00 - 09.30 น. ประมวลผลจ่ายเงิน ทั้งหมด 08.30 น. เริ่มใช้งาน ระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2558 ตารางระยะเวลาการเตรียมข้อมูลและการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

4 ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ ว 222 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เรื่องการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.2/ ว 218 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ ว 217 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เรื่องข้อแนะนำเกี่ยวกับการกัน เงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ. ศ. 2557

5 สิ่งที่ส่วนราชการต้องดำเนินการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2557 ส่วนราชการต้องบันทึกรายการขอเบิกเงิน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รายการรับและนำส่งเงิน และ รายการเบิกหักผลักส่งในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 30 ก. ย. 57 เวลา 16.30 น. ส่วนราชการต้องบันทึกรายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (List และ Confirm) ภายในวัน อังคารที่ 30 ก. ย. 57 โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ ว 100 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลี่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS คือ การจัดทำ PO และการสำรองเงินในระบบ GFMIS และด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ ว 104 ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ / หรือการขยายเวลาเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS กรณีที่ส่วนราชการต้องการยกเลิกการ Confirm เนื่องจากสามารถ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันให้ส่วนราชการทำหนังสือแจ้ง สรจ. ภายในวัน อังคารที่ 30 ก. ย. 57 เช่นกัน ส่วนราชการสามารถบันทึกขอจ่ายเงินได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป เรื่องควรระวัง สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

6


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน ในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google