งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรศิลปะการพูดในการนำเสนอ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรศิลปะการพูดในการนำเสนอ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรศิลปะการพูดในการนำเสนอ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย
บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

2 www.star-is-born.com สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

3

4 หลักการและเหตุผล   ความสำเร็จในอาชีพของคนๆหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือความสามารถในการ สื่อสารความคิดของคนๆนั้นให้หัวหน้างาน ผู้บริหาร ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้และชัดเจน สิ่งนี้ก็ คือการพูดหรือการนำเสนอนั่นเอง     การนำเสนอที่ประสบความสำเร็จก็เปรียบเสมือนก้าว แรกของความสำเร็จ ย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจ การ คล้อยตามและการตัดสินใจในที่สุด ยิ่งประกอบไปด้วย ศิลปะการจูงใจผสมผสานเข้าไปในการนำเสนอด้วยแล้ว ยิ่งทำให้สิ่งที่คิด สิ่งที่ปรารถนาสำเร็จดังมุ่งหมายตามที่ตั้ง ไว้ทุกประการ    หลักสูตร“ศิลปะการพูดในการนำเสนอ”จะช่วยให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ เรียนรู้หลัก การนำเสนอด้วยศิลปะการพูดจูงใจในขณะนำเสนอ และ การใช้ สื่อเพื่อประกอบการนำเสนอ เพื่อผู้เข้าอบรมจะได้นำไปใช้ในทางธุรกิจอย่างมืออาชีพมาก ยิ่งขึ้น

5 วัตถุประสงค์         1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้หลักการนำเสนอที่ถูกต้อง       2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้หลักการพูดในการนำเสนอและการใช้ สื่อให้ถูกจังหวะในการนำเสนอ       3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาตนเองเพื่อก้าวขึ้นสู่ความเป็นนัก นำเสนอที่เป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น

6 เนื้อหาการฝึกอบรม วันที่หนึ่ง
ภาคเช้า บรรยาย หัวข้อที่ 1 “นำเสนออย่างไรให้เป็นมืออาชีพ ” ภาคบ่าย  บรรยาย หัวข้อที่ 2  “นำเสนอให้ดีต้องมีโครงสร้าง” - การนำเสนอคืออะไร? - ความสำคัญของการนำเสนอ - การนำเสนอด้วยการพูด - การเตรียมการนำเสนอ (ข้อมูล กาย ใจ) - การวิเคราะห์ผู้ฟังในการนำเสนอ - การวางแผนการนำเสนอ - โครงสร้างในการนำเสนอ - การรวบรวมข้อมูล - การจัดระบบข้อมูล - การนำข้อมูลลงในโครงสร้าง - บทฝึกปฏิบัติ 2 “นำเสนอให้ดีต้องมีโครงสร้าง” บทฝึกปฏิบัติที่ 1 “นำเสนออย่างไรให้เป็นมืออาชีพ”

7 วันที่สอง ภาคเช้า บรรยาย หัวข้อที่ 3 “ศิลปะการพูดจูงใจในการนำเสนอ”
ภาคเช้า บรรยาย หัวข้อที่ 3 “ศิลปะการพูดจูงใจในการนำเสนอ” ภาคบ่าย บรรยาย หัวข้อที่ 4 “การใช้สื่อประกอบการนำเสนอ” - ศิลปะการพูดจูงใจสำคัญอย่างไร? - การสร้างบรรยากาศในขณะจูงใจ - จังหวะการพูดจูงใจ (จูงใจช่วงไหนดี) - แนวทางการพูดจูงใจในการนำเสนอ - จิตวิทยาในการพูดจูงใจในการนำเสนอ - บทฝึกปฏิบัติที่ 3 “ศิลปะการพูดจูงใจในการนำเสนอ” - การเตรียมอุปกรณ์ในการนำเสนอ - การนำเสนอด้วยPOWERPOINT - การใช้สื่อประกอบการนำเสนอ - สื่อสมัยใหม่ NEW MEDIA กับการนำเสนอ - บทฝึกปฏิบัติ 4 “การนำเสนอแบบบูรณาการ"

8 วิธีการฝึกอบรม       - การบรรยาย ของวิทยากร 30 เปอร์เซ็นต์       - ฝึกปฏิบัติ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ตามบทต่างๆโดยมีวิทยากรให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลอย่าง ใกล้ชิดและแก้ไขข้อบกพร่อง อย่างทันทีทันใด  สถานที่           ตามหน่วยงานที่ลูกค้ากำหนด หรือ โรงแรมต่างๆ เหมาะสำหรับ       พนักงานขาย หัวหน้างาน ผู้บริหารทุกระดับ ที่ต้องการเป็นนักพูด นักนำเสนอที่ พูดแล้วคนเข้าใจง่าย พูดได้อย่างที่คิด ไม่ ติดขัดอาการประหม่า     40คน/รุ่น ระยะเวลา          2 วัน ( ) คณะวิทยากร        - อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และทีมงาน       - วิทยากรรับเชิญทั้งภาครัฐและเอกชนและทีมงาน                                             บริหารหลักสูตรโดย        - อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และทีมงาน

9 ประสานงาน - คุณ. โทร. ประเมินผล 1
ประสานงาน - คุณ โทร ประเมินผล 1.ประเมินจากการมีส่วนร่วมในแบบฝึกปฏิบัติของสมาชิกผู้เข้าร่วมหลักสูตร 2.ประเมินจากแบบประเมินของสถาบันฯ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้เรียนรู้เทคนิคในการพูดจูงใจจากวิทยากรโดยตรง 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการฝึกปฏิบัติ และคำเสนอแนะจากวิทยากร โดยบท ฝึกต่างๆ นั้นจะเน้นเพื่อความเป็นผู้นำเสนออย่างมืออาชีพ 3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงจากวิทยากร ซึ่งสามารถ นำไปปรับใช้ในการก้าวสู่เส้นทางนักนำเสนอมืออาชีพได้

10 Thank you


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรศิลปะการพูดในการนำเสนอ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google