งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มฟ้าใส. สมาชิกกลุ่ม  นางจินตนา บุญสุขศรี  นางสาวจิราณี หมะประสิทธิ์  นางรัตติยา เขียวแป้น  นางเรณู จีนนุกูล  นางกัญญนันทน์ โชโต  นางสาวธีติมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มฟ้าใส. สมาชิกกลุ่ม  นางจินตนา บุญสุขศรี  นางสาวจิราณี หมะประสิทธิ์  นางรัตติยา เขียวแป้น  นางเรณู จีนนุกูล  นางกัญญนันทน์ โชโต  นางสาวธีติมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มฟ้าใส

2 สมาชิกกลุ่ม  นางจินตนา บุญสุขศรี  นางสาวจิราณี หมะประสิทธิ์  นางรัตติยา เขียวแป้น  นางเรณู จีนนุกูล  นางกัญญนันทน์ โชโต  นางสาวธีติมา วงศ์หล่อ

3 เนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย  บทที่ 8 “ การประเมินผลการ ปฎิบัติงาน  บทที่ 9 การสอนงาน  บทที่ 10 หัวหน้างานกับการเพิ่ม ผลผลิต

4 บทที่ 8 สรุปประเด็น สรุปประเด็น ได้รับทราบถึงประโยชน์ของ การประเมินผลฯ การประเมินมี 2 ลักษณะ คือ ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายบุคคล และประเมินผล งาน ได้รับทราบถึงรูปแบบของการ ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา

5 บทที่ 8 ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ จริง

6 บทที่ 8 ข้อเสนอแนะ การประเมินจะเห็นผลก็ ต่อเมื่อผู้ประเมิน และผู้ถูก ประเมินเห็นข้อดีของระบบ การประเมิน และเป็นการ ประเมินเพื่อเน้นประเมินเพื่อ การพัฒนา

7 บทที่ 9 สรุปประเด็น  ได้รับทราบถึงประโยชน์ของการ สอนงาน  ได้รับทราบถึงขั้นตอนในการสอน งาน  ได้รับทราบถึงหลักการสอนงานที่ ดี

8 บทที่ 9 ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ จริง

9 บทที่ 9 สิ่งที่ได้  การสอนงานเป็นสิ่งที่จำเป็นทุก องค์กร ไม่ว่าจะราชการหรือเอกชน  การสอนงานมีประโยชน์ สำหรับ พนักงานใหม่ เพื่อให้ทำงานได้มี ประสิทธิภาพ เสริมสร้างการ ทำงานระหว่างกัน สร้าง ความสัมพันธ์ และการทำงานเป็น ทีม

10 บทที่ 10  เหตุผลหลักของการ เพิ่มผลผลิต  ผลดีของการเพิ่ม ผลผลิต ( ต่อลูกค้า / ต่อ พนักงาน / ต่อสังคม ผลดีของการเพิ่ม ผลผลิต ( ต่อลูกค้า / ต่อ พนักงาน / ต่อสังคม  หัวหน้างานกับบทบาท ของการเพิ่มผลผลิต หัวหน้างานกับบทบาท ของการเพิ่มผลผลิต

11 บทที่ 10 ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ จริง

12 บทที่ 10 สิ่งที่ได้ การเพิ่มผลผลิตเป็นเรื่องของ ทุกคน ในการจัดฝึกอบรมทั่วไปที่ คณะจัด ควรปลูกจิตสำนึกให้ เขารักองค์กร และให้เขาเห็น ว่าเขามีคุณค่าในองค์กร เมื่อ เขามีแรงจูงใจ มีทัศนคติที่ดี เขาก็จะทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ องค์กรก้าวหน้า เกิดความสามัคคี กลมเกลียว


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มฟ้าใส. สมาชิกกลุ่ม  นางจินตนา บุญสุขศรี  นางสาวจิราณี หมะประสิทธิ์  นางรัตติยา เขียวแป้น  นางเรณู จีนนุกูล  นางกัญญนันทน์ โชโต  นางสาวธีติมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google