งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจประเมินรับรอง รอบ 2 มาตรฐานงานสุขศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจประเมินรับรอง รอบ 2 มาตรฐานงานสุขศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจประเมินรับรอง รอบ 2 มาตรฐานงานสุขศึกษา
Reaccredit ปีงบประมาณ 2556 แนวทางการตรวจสอบ ประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สุดาพร ดำรงค์วานิช กองสุขศึกษา 19 ธันวาคม 55

2 เอกสารประกอบการขอรับรอง Reac
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ และปัญหาสธ. 5 อันดับของแต่ละปี จำนวน 3 ปี คือ ปี 55 ปี 54 ปี 53 ส่วนที่ 2 ผลประเมินตนเองตามมาตรฐาน 10 องค์ (มส. 1 มส. 2) จำนวน 3 ปี ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่แสดงผลกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม หรือการวิเคราะห์ส่วนขาดกิจกรรม/โครงการและผลเป็นอย่างไร ประมาณ 10 หน้า A4 ส่วนที่ 4 ข้อมูลแสดงผลลัพธ์การดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ คือองค์ประกอบที่ ทุกตัวชี้วัดและทุกเกณฑ์ ของ 3 ปีที่ผ่านมา ประมาณ 5 หน้า A4

3 เกณฑ์การประเมิน ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานมีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา การแก้ปัญหาพฤติกรรมตามปัญหาสาธารณสุข ของพื้นที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านการประเมิน จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงหรือพฤติกรรมที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นจากเดิม ในปีที่ตรวจประเมิน อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือจำนวนผู้ป่วยที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคติดต่อ ในปีที่ตรวจประเมินลดลง

4 ขั้นตอน 1.สถานบริการสุขภาพแสดงความจำนงขอรับรอง
แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในปีที่ 3 ก่อนวัน หมดอายุในใบรับรองอย่างน้อย 3 เดือน 2.สถานบริการ มีผลการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา ต่อเนื่อง 3 ปี และผลประเมินตนเองในปีที่ 3 อยู่ใน ระดับ 3 (ดีมาก) 3. คณะกรรมการระดับจังหวัด ตรวจสอบผลการ ประเมินตนเองในปีที่ 3 และเตรียมความพร้อม 4. สสจ. รวบรวมรายชื่อสถานบริการที่ขอรับรองส่ง สมาคมวิชาชีพและสำเนาส่งกองส. ภายในเดือน มกราคม 56

5 ขั้นตอน (ต่อ) 5. สถานบริการฯส่งเอกสารประกอบการขอรับรองไปยังสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เดือนมกราคม - เมษายน 2556 6. สถานบริการสุขภาพจ่ายค่าตรวจประเมิน แก่สมาคมวิชาชีพในอัตราเดียวกับขอรับรองรายใหม่ เมื่อลงประเมินในพื้นที่ระหว่าง เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2556 (คณะกรรมการ 3 คน/แห่งๆละ ครึ่งวัน)

6 ขั้นตอน (ต่อ) 7. ประชุมคณะกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานงาน
สุขศึกษาระดับกระทรวง เพื่อพิจารณาตัดสินให้การ รับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา เดือนสิงหาคม 2556 8. แจ้งผลการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เดือนสิงหาคม 2556 9. จัดเวทีมอบใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี 2556

7 สวัสดี สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การตรวจประเมินรับรอง รอบ 2 มาตรฐานงานสุขศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google