งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพทั่วไป จังหวัดพิจิตร อ.ชุมแสง อ.ท่าตะโก อ.ไพศาลี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพทั่วไป จังหวัดพิจิตร อ.ชุมแสง อ.ท่าตะโก อ.ไพศาลี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สภาพทั่วไป จังหวัดพิจิตร อ.ชุมแสง อ.ท่าตะโก อ.ไพศาลี
ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 20 กิโลเมตร

3 สภาพทั่วไป บ้านเนินแต้ หมู่ 9 ตำบลห้วยร่วม อยู่ทางทิศใต้ของตำบล
หมู่ 1 บ้านห้วยร่วม ต.ห้วยร่วม อ.บางมูลนาก หมู่ 2 บ้านห้วยร่วมกลาง หมู่ 3 บ้านห้วยร่วมกลาง หมู่ 4 บ้านห้วยร่วมใหญ่ หมู่ 7 บ้านชะลอมยาว ต.หนองกลับ หมู่ 5 บ้านห้วยร่วมใต้ ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง หมู่ 6 บ้านไดแค หมู่ 11 บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ 8 บ้านจิกใหญ่ หมู่ 9 บ้านเนินแต้ หมู่ 10 บ้านเกาะแก้ว ที่ทำการศูนย์ข้าวฯ ต.หนองบัว ต.ห้วยใหญ่ ต.ห้วยถั่วเหนือ บ้านเนินแต้ หมู่ 9 ตำบลห้วยร่วม อยู่ทางทิศใต้ของตำบล

4 ประวัติความเป็นมา ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินแต้ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ จดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2549 เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านเนินแต้ หมู่ 9 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

5 ความคิดริเริ่ม ส่งเสริมให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวดีไว้ทำพันธุ์
เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดการผลิตข้าว เพิ่มรายได้ให้สมาชิกของศูนย์ฯ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว

6 คณะกรรมการบริหาร นางบุญสม มีคำสัตย์ รองประธานศูนย์ฯ
นายส่ง บัวขัน ประธานศูนย์ฯ นางบุญสม มีคำสัตย์ รองประธานศูนย์ฯ นางกมลทิพย์ ดอกม่วง เลขานุการ นางเกษต ทิมทอง เหรัญญิก นางชูศรี ขุนพานิช ประชาสัมพันธ์

7 รายชื่อสมาชิกศูนย์ข้าว
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 1 นายส่ง บัวขัน ประธาน 2 นางบุญสม มีคำสัตย์ รองประธาน 3 นางกมลทิพย์ ดอกม่วง เลขานุการ 4 นางเกษร ทิมทอง เหรัญญิก 5 นางชูศรี ขุนพานิช ประชาสัมพันธ์ 6 นางกัญญา เหลาอ่อน กรรมการ 7 นางสมเพียร ทองดี 8 นางพุ่มพวง บุญมา 9 นางนันท์มนัส บางน้อย 10 นางสุทิน 11 นางศิริพร มะโนน้อม 12 นางรัชนี รอตสัมฤทธิ์ 13 นายวิรัต คำพวง 14 นายพีระพงษ์ โตแปลก 15 นายสมควร จีดปาน 16 นายสายชล 17 นายสมาน ดาวเรือง 18 นางไพริน ทิมเขียว 19 นางสาวอัญชลี รักศรี 20 นางอารี แก้วศรีงาม

8 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
วิธีการดำเนินงานของศูนย์ข้าวฯ ศูนย์ข้าวฯ คัดเลือกพื้นที่ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระจายพันธ์ จัดตั้งกองทุน สร้างเครือข่าย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ และติดตาม

9 ระเบียบและข้อตกลงของกลุ่ม
ระเบียบ ข้อตกลง (4 มี) มีหุ้น มีเงินออม มีส่วนร่วม มีกำไร

10 การศึกษาดูงานของกลุ่มฯ

11 กิจกรรมที่ดำเนินการต่อยอด

12 ผลการดำเนินงาน บาท

13 สมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว
หมู่ 9 บ้านเนินแต้ สมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ หมู่ 9 จำนวน 20 รายๆ ละ 150 กก. พื้นที่ 200 ไร่

14 การช่วยเหลือชุมชน

15 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16 ภาพกิจกรรมต่างๆ

17 ภาพกิจกรรมต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt สภาพทั่วไป จังหวัดพิจิตร อ.ชุมแสง อ.ท่าตะโก อ.ไพศาลี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google